Verslo liudijimų fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžiai 2021 m. - Klaipedos-r.lt

Verslo liudijimų fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžiai 2021 m.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2021 METŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO IR LENGVATŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. T11-361

Gargždai

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo”, n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Fiksuoto pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai (1 priedas).

2. Nustatyti Lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžius (2 priedas).

3. Sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

4. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Bronius Markauskas

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T11-361

2 priedas

 

2021 M. VERSLO LIUDIJIMUS ĮSIGYJANTIEMS GYVENTOJAMS TAIKOMŲ LENGVATŲ SĄRAŠAS

 

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.)

101

gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

60

102

Bedarbiai, įregistruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

50

103

tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

 

 

50

104

tėvai (motinos, įtėviai, įmotės) vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

 

 

50

105

tėvai (įtėviai) auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

 

80

106

mokiniai (studentai) jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

 

50

107

asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

50

108

dirbantys (tarnaujantys) asmenys (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų)

 

30

109

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 0 – 25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

 

 

80

110

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30 – 40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- vidutinis neįgalumo lygis;

- vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

 

60

111

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45 – 55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

 

 

60

 

 

__________________

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T11-361

1 priedas

 

FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2021 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠAS

 

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (2 redakcijos; toliau – EVRK) klasėmis

Veiklos grupė

Fiksuoto dydžio pajamų mokestis (Eur), taikomas veiklai, vykdomai:

neribojant veiklos teritorijos

Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją

konkrečios savivaldybės teritorijoje

1

2

3

4

5

6

7

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

684

139

139

003

Prekyba tik ne maisto produktais

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

684

145

145

004

Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

684

145

145

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

 

684

 

87

 

87

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

684

35

1

008

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

35

1

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

35

1

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

684

145

145

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

684

35

1

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

684

35

35

014

Drabužių siuvimas, taisymas

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

87

87

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

35

1

016

Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

35

35

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

684

209

209

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

684

35

35

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

684

35

35

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

 

684

 

300

 

300

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

 

684

 

209

 

209

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

104

104

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

684

35

35

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

684

145

145

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

145

145

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

684

35

1

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

684

35

1

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

145

145

030

Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

684

35

1

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

684

145

145

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

145

145

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

684

145

145

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 96.01)

Paslaugos

 

684

 

116

 

116

035

Įrankių galandimas

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

684

35

1

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

684

35

35

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

684

87

87

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

684

35

1

039

Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

684

35

1

040

Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

684

35

1

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

684

35

1

042

Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

35

35

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

145

145

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

684

35

1

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

684

145

1

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

684

35

35

047

Avalynės gamyba

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

684

35

1

048

Baldų gamyba

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

684

209

209

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma už vieną objektą (apgyvendinimo paslaugos (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos) neįeina)

(įeina į EVRK klases 68.20)

Paslaugos

684

139

1

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

684

35

1

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

684

35

35

054

Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

684

35

1

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

145

145

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

87

87

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

684

35

1

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

35

1

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

 

684

 

145

 

145

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

684

87

87

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

684

87

1

069

Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

684

35

1

071

Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

35

1

073

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

684

35

1

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

684

35

1

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

87

87

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

684

87

1

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

684

139

10

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

684

87

87

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

35

1

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

35

1

081

Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

87

87

082

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

684

87

87

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

 

684

 

87

 

1

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

 

684

 

35

 

1

086

Miško daigynų veikla

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

684

35

1

088

Medalių, medalionų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

684

35

1

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

684

35

1

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

87

1

091

Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

87

87

092

Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

35

1

093

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

684

87

87

094

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

684

87

1

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

87

87

096

Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

35

1

098

Gelbėtojų veikla

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

684

87

1

099

Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

 

684

 

87

 

87

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

684

35

1

101

Pastatų valymo po statybų darbai

(įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

684

300

300

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

 

 

 

684

 

 

 

300

 

 

 

300

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

684

87

87

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

684

70

70

 

 

_________________

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-07 14:20:28
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102