2015 m. sausio mėn. - Klaipedos-r.lt

2015 m. sausio mėn.

2015-01-30

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – Statybininkų tak. 21, Gargždų m., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5520/0018:277, plotas 0,0330 ha ir  Statybininkų tak. 19, Gargždų m., Klaipėdos raj., sklypo Kad. Nr. 5520/0018:276, plotas 0,0401 ha

Planavimo tikslas – sujungti sklypus į vieną sklypą.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkai – Dangerutė Jankauskienė, Vytautas Dirgėla ir Vaclova Dirgėlienė.

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2015-02-02 iki 2015-02-13 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2015-01-30

Informuojame visuomenę apie parengtą Danutės Stankevičienės žemės sklypo Būrų g. 60 Jakų k., (kad. Nr.5530/0005:815,), Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-10-25 įsakymu Nr.T11-319 patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypas Būrų g. 60, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5530/0005:815). Plotas – 0.1984 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Danutė Stankevičienė.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-11-20 d. Nr.AV-2712.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-02-12 d. iki 2015-02-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-02-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-01-28

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.5555/0003:38), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektuojama teritorija – Agluonos g. 8, Šiuparių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Projekto tikslai – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis naujai formuojamiems sklypams paliekama žemės ūkio paskirtis.

Projekto organizatorius – NŽT prie ŽŪM Klaipėdos rajono skyrius.

Projekto iniciatorė – Rima Cirtautienė.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas: klapatauskasalvydas@gmail.com.

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo.


2015-01-28

2015-01-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir Martynas Šakalys bei Simona Bazevičienė  (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-40 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:605)  Ringelio al. 6, Aukštkiemių k.,  Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės  4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191patvirtinto detaliojo plano, reg. Nr. 003553000325  (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-01-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-06 įsakymas „Dėl pritarimo Martyno Šakalio ir Simonos Bazevičienės pasiūlymui“ Nr. AV-6, Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-21 įsakymas Nr. AV-130 „Dėl Martyno Šakalio ir Simonos Bazevičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:605)  Ringelio al. 6, Aukštkiemių k.,  Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo ", Priedas Nr. 2;

3. 2015-01-28 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-40, Priedas Nr. 3

4. Planavimo darbų programa. Priedas Nr. 4


2015-01-28

Parengtas valstybinės žemės sklypo, Minijos g 14, Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2014-12-10 d. įsakymu Nr. AV-2610.

Projekto tikslai – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą Gedimino Gudausko teisiškai neįregistruotiems pastatams eksploatuoti.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, el. paštas – virmantas.sirutis@klaipedos-r.lt, tel. 8 46 391064.

Projekto iniciatorius – Gediminas Gudauskas.

Projekto rengėjas – A. Klapatausko individuali įmonė, įmonės kodas 263549530, Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977.

Susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite projekto rengėjo patalpose adresu - Gargždų g. 29, Vėžaičių mstl. Klaipėdos r. sav., tel. Nr. 8-687-56977, el. paštas klapatauskasalvydas@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo publikavimo, per kurį suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikia raštu.


2015-01-28

Pakartotinai informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:203), esančio Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. sav., detalusis planas. Gretimo sklypo kad.Nr. 5503/0002:96 savininkas Viktoras Jonaitis yra išvykęs į užsienio valstybę Norvegiją.

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų).

Planavimo organizatorius – UAB „Hidrostatyba“, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, tel. 8 (46) 470930.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Hidrostatybos projektai”, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai, tel./faks. (8 46) 470940, email.: info@hsprojektai.lt.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2015 II ketvirčio.

Detalusis planas rengiamas 4 etapais, derinimą ir viešą svarstymą su visuomene atliekant bendrąja tvarka. Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0002:203), esančio Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. sav., detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su Klaipėdos raj. sav. tarybos 2013 09 26 patvirtinta detaliojo plano koncepcija sprendimu Nr. T11-519 ir su parengtu projektu galima susipažinti 2015 02 12 - 2015 03 13 imtinai detaliojo plano rengėjo UAB „Hidrostatybos projektai“ patalpose, Gamyklos g. 4, LT-96155, Gargždai (IV aukštas), vieša ekspozicija vyks 2015 02 27 - 2015 03 13 ten pat. Viešas susirinkimas vyks 2015 03 16 10.00 val. UAB “Hidrostatybos projektai” patalpose aukščiau paminėtu adresu.

Pastabas, pasiūlymus dėl sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui prie Aplinkos ministerijos. Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.


2015-01-28

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k. (kad. Nr. 5552/0010:96 Stragnų k.v.), sklypo plotas – 0,8738 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės Žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymas Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5552/0010:96) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 m. gruodžio 03 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1698.

Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant būtinumui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių infrastruktūrų plėtrai.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas, Klaipėdos g. 74, Gargždai 96122 Klaipėdos rajonas, tel. Nr. 8 46 45 25 98.

Projekto rengimo iniciatorius: Dainius Gargalskis.

Plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-01-29 iki 2015-02-11 imtinai darbo dienomis, adresu Kadagių 8-5, Klaipėda. Atvykimo laiką pasitikslinti tel. Nr. 8 683 80514, ausros27@gmail.com.


2015-01-28

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Dargužių k. (kad. Nr. 5528/0002:264 Girkalių k.v.), sklypo plotas – 1,3857 ha.

Planavimo pagrindas: Nacionalinės Žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo įsakymas Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 m. gruodžio 08 d. Nr. 12VĮ-(14.12.2.)-1719.

Planavimo tikslas: padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant būtinumui išskirti teritoriją susisiekimo ir inžinerinių infrastruktūrų plėtrai.

Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas, Klaipėdos g. 74, Gargždai 96122 Klaipėdos rajonas, tel. Nr. 8 46 45 25 98.

Projekto rengimo iniciatorė: Veronika Baukienė.

Plano rengėjas: Aušra Austienė (Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma 2013m. birželio 26 d. Nr.  587371).

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti nuo 2015-01-29 iki 2015-02-11 imtinai darbo dienomis, adresu Kadagių 8-5, Klaipėda. Atvykimo laiką pasitikslinti tel. Nr. 8 683 80514, ausros27@gmail.com.


2015-01-23

2015-01-22 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir Ramūnas Pocevičius (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-33 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1157)  Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl 2010-12-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-966 patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-12-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-11-19 įsakymas „Dėl pritarimo Ramūno Pocevičiaus  pasiūlymui" Nr. AV-2704, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-09 įsakymas Nr. AV-2871 „Dėl Ramūno Pocevičiaus žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1157)  Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  detaliojo plano rengimo", 1 lapas; Priedas Nr. 2;

 3. 2015-01-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-33; Priedas Nr. 3;

4. Planavimo darbų programa, Priedas Nr. 4


2015-01-23

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ILGALAIKIŲ INVESTICIJŲ KOMPANIJOS, UAB IR UAB „DAMAVA“  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:1263) LĖBARTŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: Rinaldžio Bendiko Ilgalaikių investicijų kompanijos, UAB direktoriaus ir Vaido Krušnausko, laikinai einančio UAB „Damava“ direktoriaus pareigas, prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-20 įsakymas Nr. AV-129 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypo  (kad. Nr. 5510/0005:1263) Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2011-10-27  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-606, (reg. Nr. 003553004166) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – padalyti žemės sklypą į sklypus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: Ilgalaikių investicijų kompanija, UAB ir UAB „Damava“.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. sausio 23 d. iki 2015 m. vasario 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. vasario 5 d.

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-20 įsakymas „Dėl pritarimo Ilgalaikių investicijų kompanijos, UAB ir UAB „Damava“  pasiūlymui“ Nr. AV-129, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl Ilgalaikių investicijų kompanijos, UAB ir UAB „Damava“ žemės sklypo  (kad. Nr. 5510/0005:1263) Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-01-23

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI ANGELĖS MOCKUVIENĖS IR BRONIAUS MOCKAUS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5510/0003:514 IR KAD. NR. 5510/0003:512) ŠAKINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: Angelės Mockuvienės ir Broniaus Mockaus prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas Nr. AV-86 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:514 ir kad. Nr. 5510/0003:512) Šakinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2007-06-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-142, (reg. Nr. 003553001291), patvirtinto detaliojo plano sprendinius ir 2007-06-28  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-143, (reg. Nr. 003553001292) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – sujungti žemės sklypus ir padalyti į atskirus žemės sklypus. Pakeisti dalies sklypų paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: Angelė Mockuvienė ir Bronius Mockus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. sausio 23 d. iki 2015 m. vasario 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. vasario 5 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas   Nr. AV-86 „Dėl pritarimo Angelės Mockuvienės ir Broniaus Mockaus pasiūlymui“, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. įsakymo projektas „Dėl Angelės Mockuvienės ir Broniaus Mockaus žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0003:514 ir kad. Nr. 5510/0003:512) Šakinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-01-23

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Lelių k., Sendvario sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 2.37 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0006:31), esantis Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą tvarto, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai švelniakailių žvėrelių auginimui ne daugiau kaip 250 sąlyginių galvijų.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas Audrius Armalis gyv. Birutės g.17A-32, Klaipėda.  tel. 8 60888003. el. paštas: Audriusarmalis@gmail.com

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių  g.14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g.14 , Gargždai . nuo 2015-02-04 iki 2014-02-17.


2015-01-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Stragnų II kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0005:295) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  ūkinio pastato, pirties statybai, tvenkinio kasimui.  

Planavimo organizatorius – Antanas Ruškys.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. sausio 22 d. iki 2015 m. vasario 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-01-22

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų seniūnijoje, Tarvydų kaime, Lomsodžio g. 47, žemės sklype (kadastro Nr. 5563/0002:329) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  ūkinio pastato, pirties statybai.  

Planavimo organizatorius – Tadas Mačiulis.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. sausio 22 d. iki 2015 m. vasario 4 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-01-22

Vadovaujantis, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. Sausio 2 d. įsakymu Nr.3D-1/D1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. Spalio 4 d. Įsakymo Nr.3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo parengtas žemės sklypo, esančio Pavasario g. 5, Kretingalės mstl., Klaipėdos r., sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 24 d. išduotas įsakymas Nr. AV-2447.

Projekto tikslas – suformuoti valstybinės žemės skly pą Aivaro Eidino nuosavybės teise valdomiems pastatams (gyvenamas namas – unikalus Nr. 5598-5006-1011, garažas – unikalus Nr. 5598-5006-1022, tvartas – unikalus Nr. 5598-5006-1033, viralinė – uniklaus Nr. 5598-5006-1044, šiltnamis – unikalus Nr. 5598-5006-1055, šiltnamis – unikalus Nr. 5598-5006-1066, kiti statiniai (inžineriniai)-kiemo statiniai – uniklaus Nr. 5598-5006-1077), esantiems Pavasario g. 5, Kretingalės mstl., eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo iniciatorius – Aivaras Eidinas, gyv. Pavasario g. 5, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav.

Projekto rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17 IIa., Kretinga, tel.: (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Susipažinti su rengiamu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima nuo 2015-01-22 iki 2015-02-04 projekto rengėjo patalpose - UAB „Kartografiniai projektai“ Klaipėdos skyriuje, adresu: Gegužės g. 1, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 493322.


2015-01-20

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI MARCO PIERO GARZETTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:435) ŠERNŲ G. 21 , KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. IR (KAD. NR. 5544/0006:436)  KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS.

Planavimo pagrindas: Marco Piero Garzetti įgalioto asmens Vytauto Kazlausko prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas Nr. AV-87 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435) Šernų g. 21 , Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. ir (kad. Nr. 5544/0006:436)  Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2012-08-08  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu Nr. AV-1592, (reg. Nr. 003553004520) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:436) naudojimo paskirtį iš kitos paskirties į žemės ūkio, naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; žemės sklypą (kad. Nr. 5544/0006:435) padalyti į du sklypus, vieną dalį prijungti prie žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:436), o kitai sklypo daliai pakeisti naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus)..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: Marco Piero Garzetti.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. sausio 21 d. iki 2015 m. vasario 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. vasario 3 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas „Dėl pritarimo Marco Piero Garzetti pasiūlymui“ Nr. AV-87, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl Marco Piero Garzetti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0006:435) Šernų g. 21 , Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. ir (kad. Nr. 5544/0006:436)  Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-01-20

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kaspariškių k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5544/0007:59, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kaspariškių k. specialųjį Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui.

Planavimo organizatorius – Kęstutis Domarkas.

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, Taikos pr. 4A, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2015 01 19 iki 2015 02 10.


2015-01-20

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje,  Eglynų k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5510/0002:488, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje,  Eglynų k. specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, Ūkinių pastatų, pirčių, pobūvių salių statybai, kūdros kasimuio.

Planavimo organizatorius – Ramūnas Martinkus.

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, Taikos pr. 4A, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2015 01 19 iki 2015 02 10.


2015-01-20

Rengiamas žemės sklypo, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Radailių k., specialusis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189 ir vėlesniais pakeitimais), Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, 2R-KP-493 informuoja apie supaprastinta tvarka rengiamą žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0002:129, esančio Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Sendvario seniūnijoje, Radailių k. specialųjį Kaimo plėtros  žemėtvarkos projektą ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui.

Planavimo tikslas: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitų pastatų statybai.

Planavimo organizatorius – Bronius Jankevičius.

Projekto rengėjas – Dovilė Zarambė, IVVP Nr. 516286, Taikos pr. 4A, Klaipėda. Tel.: 8-600-36342. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2R-KP-493.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti, gauti informaciją, pateikti pastabas, pretenzijas bei pasiūlymus plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 4A, Klaipėda, darbo dienomis 1000 – 1600 val., nuo 2015 01 19 iki 2015 02 10.


2015-01-20

Parengtas valstybinės žemės sklypo, esančio Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Formuojama teritorija – Priekulės m. Pamarių g. 27

Projekto tikslai: suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teise valdomam pastatui, (gyvenamas namas – unikalus Nr. 5595-90002-2010), eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. 

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – Jolanta Vaniušina ir kt.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com

Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima per 10 dienų nuo šio paskelbimo projekto rengėjo patalpose adresu: Gargždai, P. Cvirkos g. 22-18.


2015-01-20

Informuojame visuomenę apie parengtą Joanos Šlušnienės žemės sklypų Bičių g. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 Jakų k., (kad. Nr.5530/0005:1130, kad. Nr.5530/0005:1131, kad. Nr.5530/0005:1132, kad. Nr.5530/0005:1133, kad. Nr.5530/0005:1134, kad. Nr.5530/0005:1135, kad. Nr.5530/0005:1136, kad. Nr.5530/0005:1137, kad. Nr.5530/0005:1138, kad. Nr.5530/0005:1139, kad. Nr.5530/0005:1140), Klaipėdos rajone detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 įsakymu Nr.T11-171 patvirtintą detalųjį planą (korektūrą).

Planuojama teritorija: žemės sklypai Bičių g. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 Jakų k., (kad. Nr.5530/0005:1130, kad. Nr.5530/0005:1131, kad. Nr.5530/0005:1132, kad. Nr.5530/0005:1133, kad. Nr.5530/0005:1134, kad. Nr.5530/0005:1135, kad. Nr.5530/0005:1136, kad. Nr.5530/0005:1137, kad. Nr.5530/0005:1138, kad. Nr.5530/0005:1139, kad. Nr.5530/0005:1140), Klaipėdos rajone. Plotas 0.9081 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Joana Šlušnienė.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g.5-7, Klaipėda, tel. Nr.8 46 216071, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-10-22 d. Nr.AV-2423.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: sujungti žemės sklypus, padalyti į sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-02-12 d. iki 2015-02-26 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt  

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-02-26 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-01-19

Pranešame apie rengiamą UAB „JKV Logistic Limited“ žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:757; kad. Nr. 5558/0007:759) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T11-146 patvirtintą detalųjį planą.

Planavimo tikslai – sujungti du žemės sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Plano rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. bartkus.tomas@gmail.com.

Su parengto teritorijų planavimo dokumento pataisomis galima susipažinti pas projekto rengėją nuo 2015-01-19 iki 2015-01-30 imtinai.

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių gali teikti raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu plano rengėjo adresu. Nagrinėjami pasiūlymai, gauti per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatoriaus atsakymai dėl pateiktų pasiūlymų per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos gali būti apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR aplinkos ministerijos.


2015-01-15

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Dituvos k., (kad. Nr.5552/0009:66), Klaipėdos rajone detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Aldona Gižienė.

Planavimo tikslai: pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Planavimo proceso etapai keturi (teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo dalys apjungiamos į vieną), tvarka bendroji. Projekto rengimo (preliminarus) terminas – 2015 m. 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir plano rengėjui – UAB “Progresyvūs projektai”, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda, tel. (8 46) 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. 


2015-01-15

Rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Dovilų mstl., Dovilų sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.53 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:280), esantis Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenanojo namo , pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas Virginijus Palionis gyv. Dariaus ir Girėno g.35-32, Gargždai, Klaipėdos r.sav.  tel. 8 620 51437. el. paštas: Virginijuspalionis@gmail.com

Projekto rengėjas – UAB „Geoasas“ Kvietinių  g.14, Gargždai, tel. 8 631 96313, el. paštas: dainius.kuodys@gmail.com

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – UAB „Geoasas“, Kvietinių g.14 , Gargždai . nuo 2015-01-29 iki 2014-02-11.


2015-01-15

2015-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir UAB „Inžinerija LT“ direktorius Voldemaras Čiunka (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-15 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:123)  Klaipėdos g. 15, Kretingalės mstl.,  Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2007-08-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-214, (reg. Nr. 003553001397)  patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2014-12-31

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-10 įsakymas „Dėl pritarimo UAB „Inžinerija LT“ direktoriaus Voldemaro Čiunkos pasiūlymui“ Nr. AV-2883, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-31 įsakymas „Dėl UAB „Inžinerija LT“ žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:123)  Klaipėdos g. 15, Kretingalės mstl.,  Kretingalės sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-3016, 1 lapas; Priedas Nr. 2;

3. 2015-01-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-15; Priedas Nr. 3;

4. Planavimo darbų programa

5. Sprendinių įgyvendinimo sutartis


2015-01-15

Informuojame, kad parengtas Lino Lekamavičiaus ir Dianos Banel-Lekamavičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:283) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Lekamavičiaus ir Dianos Banel-Lekamavičienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-15 įsakymas Nr. AV-2388 ir įsakymo projektas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Linas Lekamavičius ir Diana Banel-Lekamavičienė.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „ALMONTUS“, buveinės patalpos I.Kanto g. 22-2, Klaipėda, tel.: 8-46 381728, mob.: 8-672 80808, el. paštas: info@almontus.lt, internetinis tinklapis www.almontus.lt.

Planavimo tikslai: pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-03 įsakymu Nr. AV-1727 patvirtintą detalųjį planą (planavimo tikslai – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus).

Su kečiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-01-26 iki 2015-02-06 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas ir detaliojo plano rengėjo – UAB "Almontus" buveinės patalpose. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2015-02-02 iki 2015-02-06 UAB „ALMONTUS“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-02-06), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Brėžinys


2015-01-15

Rengiamas valstybinės žemės sklypo, esančio Priekulės mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Formuojama teritorija – Priekulės m. Pamarių g. 27

Projekto tikslai: suformuoti valstybinės žemės sklypą nuosavybės teise valdomam pastatui, (gyvenamas namas – unikalus Nr. 5595-90002-2010), eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį. 

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto iniciatorius – Jolanta Vaniušina ir kt.

Projekto rengėjas – UAB „Gargždų matavimai“ tel. 8 46 451401.

el. paštas: uabgargzdusieksnis@gmail.com


2015-01-15

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI STANISLOVO BUTKEVIČIAUS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1226) RASYTĖS G. 18A , MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. IR (KAD. NR. 5558/0007:159)  MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: Stanislovo Butkevičiaus įgalioto asmens T. Bartkaus projektavimo IĮ direktoriaus Tomo Bartkaus prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-13 įsakymas Nr. AV-59 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226) Rasytės g. 18A , Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. ir (kad. Nr. 5558/0007:159)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2013-04-11  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-638, (reg. Nr. 003553004787) patvirtinto detaliojo plano sprendinius (planavimo tikslai – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1226) naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos; pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:159) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdą - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos; sujungti žemės sklypus į vieną sklypą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: Stanislovas Butkevičius.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. sausio 15 d. iki 2015 m. sausio 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. sausio 28 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-13 įsakymas „Dėl pritarimo Stanislovo Butkevičiaus pasiūlymui“ Nr. AV-59, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl Stanislovo Butkevičiaus žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1226) Rasytės g. 18A , Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. ir (kad. Nr. 5558/0007:159)  Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-01-15

Informuojame visuomenę apie parengtą Nerijaus Jako žemės sklypo (kad. Nr.5538/0016:280) Pasienio g. 75, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos raj. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 183, patvirtintą detalųjį planą  (korektūra).

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Pasienio g.75 (kad. Nr.5538/0016:280), Saulažolių k., Klaipėdos rajone. Plotas 0.2240 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Nerijus Jakas, Pasienio g.71, Saulažolių k., Klaipėdos r..

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., Klaipėda., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2014-12-01 d. Nr.AV-2794.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalyti žemės sklypą į sklypus, pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0016:280)  Pasienio g. 75, Saulažolių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 183, patvirtintą detalųjį planą.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastatinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2015-01-15 d. iki 2015-01-29 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas  ir plano rengėjo – UAB „Project28“, Šviesos g.3, Jakų k., Klaipėdos r., Klaipėda., tel. Nr.8 686 69258, el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2015-01-29 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2015-01-12

2015-01-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Banevičius (toliau – planavimo organizatorius), ir Edita Sluckienė (toliau – planavimo iniciatorius, susitarė ir sudarė sutartį Nr. AS-8 „Dėl planuojamos teritorijos: žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:496; kad. Nr.  5568/0009:630; kad. Nr.  5568/0009:633; kad. Nr. 5568/0009:636; kad. Nr. 5568/0009:640; kad. Nr. 5568/0009:631; kad. Nr. 5568/0009:632; kad. Nr.  5568/0009:635; kad. Nr. 5568/0009:639; kad. Nr.  5568/0009:638; kad. Nr. 5568/0009:629; kad. Nr. 5568/0009:637; kad. Nr. 5568/0009:634; kad. Nr.  5568/0009:628; kad. Nr.  5568/0009:627)  Kalniškės k.,  Vėžaičių sen.,  Klaipėdos r. sav.,  (toliau – planuojama teritorija) teritorijų planavimo proceso inicijavimo, tai yra dėl  2013-02-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-246, (reg. Nr. 003553004752) patvirtinto detaliojo plano (toliau – teritorijų planavimo dokumentas), keitimo, ir finansavimo.

Rengimo pradžios data: 2015-01-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre NR:-

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-17 įsakymas „Dėl pritarimo Editos Sluckienės pasiūlymui“ Nr. AV-2956, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-07 įsakymas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:496; kad. Nr.  5568/0009:630; kad. Nr.  5568/0009:633; kad. Nr. 5568/0009:636; kad. Nr. 5568/0009:640; kad. Nr. 5568/0009:631; kad. Nr. 5568/0009:632; kad. Nr.  5568/0009:635; kad. Nr. 5568/0009:639; kad. Nr.  5568/0009:638; kad. Nr. 5568/0009:629; kad. Nr. 5568/0009:637; kad. Nr. 5568/0009:634; kad. Nr.  5568/0009:628; kad. Nr.  5568/0009:627)  Kalniškės k.,  Vėžaičių sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“ Nr. AV-16, 1 lapas; Priedas Nr. 2.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis. Priedas Nr. 3.

4. Papildomas susitarimas

5. Sprendinių įgyvendinimo sutartis, 5 priedas 


2015-01-12

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra. 

Planuojama teritorijaKlaipėdos raj., Dovilų sen., Lėbartų k., kad. Nr. 5544/0002:762, plotas 0,5000 ha.

Planavimo tikslas – padalinti žemės ūkio paskirties žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė – Lina Paugienė.

Projekto rengėjas – UAB „Geoplanai“ Mokyklos g. 33, 204 kab., Klaipėda, tel. 8 607 77343, el. paštas: geoplanai@gmail.com

Susipažinti su rengiamu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galite nuo 2015-01-13 iki 2015-01-28 UAB „Geoplanai“ patalpose, adresu Mokyklos g. 33, 209 kab., Klaipėda. Atvykimo laiką pasitiklslinti tel. 8 679 55130.


2015-01-12

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad.Nr.5544/0005:262) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. 

Projekto svarstmui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0005:262), Kiškėnų k., Klaipėdos rajone. Plotas 2.9883 ha.

Planavimo  tikslai:  parinkti ūkininko sodybos vietą gyvenamojo namo, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties statinių statybai. 

Planavimo uždaviniai:

- suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalys, kuriose galima numatoma statyba);

 - suplanuoti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinio pastato statybai;

- numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti,  nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Projekto organizatorius ir savininkas: Romas Sandovas.

Projekto  rengėjas:  UAB „Project28“, Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., el. paštas: projektavimas28@gmail.com

Pasiūlymai  dėl  parengto  kaimo  plėtros  žemėtvarkos  projekto  sprendinių  planavimo organizatoriui gali  būti  teikiami  elektronine  forma  per ŽPDRIS  arba  raštu  per  visą  susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį, nuo 2015 m. sausio 12 d. iki 2015 m. sausio 26 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2015 m. sausio 12 d. iki 2015 m. sausio 26 d., projekto rengėjo patalpose - Šviesos g. 3, Jakų k., Klaipėdos r., tel.: 8 686 69258.


2015-01-08

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI MARTYNO ŠAKALIO IR SIMONOS BAZEVIČIENĖS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:605)  RINGELIO AL. 6, AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALUSIS PLANAS

Planavimo pagrindas: Martyno Šakalio ir Simonos Bazevičienės prašymas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-06 įsakymas Nr. AV-6 ir įsakymo projektas.

Planavimo tikslai: parengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:605)  Ringelio al. 6, Aukštkiemių k.,  Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį pakeisti 2002-10-03 Klaipėdos rajono savivaldybės  4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 191 patvirtintą detalųjį planą, reg. Nr. 003553000325 (planavimo tikslai – žemės sklypą padalyti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: savivaldybė@klaipedos-r.lt.                   

Planavimo iniciatorius: Martynas Šakalys ir Simona Bazevičienė.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2015 m. sausio 8 d. iki 2015 m. sausio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose - Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2015 m. sausio 21 d.

PRIDEDAMA: 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-06 įsakymas „Dėl pritarimo Martyno Šakalio ir Simonos Bazevičienės pasiūlymui“ Nr. AV-6, 1 lapas; Priedas Nr. 1;

2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. įsakymo projektas „Dėl Martyno Šakalio ir Simonos Bazevičienės žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:605)  Ringelio al. 6, Aukštkiemių k.,  Sendvario sen.,  Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“, 1 lapas; Priedas Nr. 2.


2015-01-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5528/0004:126) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriuose) galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius – Gunaras Lipskis.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. sausio 16 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-01-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Šlapšilės kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5510/0005:743) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo,  ūkinio pastato ir pirties statybai, tvenkinio kasimui.  

Planavimo organizatorius – Evelina Bukavičiūtė.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. sausio 16 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt


2015-01-05

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Rokų kaime, žemės sklype (kadastro Nr. 5552/0003:149) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti.

Projekto rengimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų statybai.  

Planavimo organizatorius – Martynas Juodis.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. sausio 16 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu (8 46) 45 20 71, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  petras.ruskys@nzt.lt  ir  klaipedos.rajonas@nzt.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-13 10:59:35
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405