Klaipėdos rajono savivaldybės teikiamos mokesčių lengvatos - Klaipedos-r.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės teikiamos mokesčių lengvatos

Dėl 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos galima kreiptis iki 2021 m. vasario 15 d., dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatos – iki 2020 m. lapkričio 15 d.

Juridiniai asmenys pateikia taisyklių 11 punkte ir jo papunkčiuose bei 13 punkte išvardintus dokumentus ir informaciją.

Jei prašymą ir dokumentus teiksite dar neturėdami 2020 m. mokesčių deklaracijų, pateikite 2020 m. avansinio nekilnojamojo turto mokesčio pagal savivaldybes duomenis (forma KIT711A, savivaldybės kodas 55) ir 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio pagal savivaldybes duomenis (forma KIT711S, savivaldybės kodas 55), 2019 m. žemės mokesčio deklaracijos duomenis (savivaldybės kodas 55), nekilnojamojo turto, kuriame buvo vykdoma, bet karantino metu sustabdyta veikla, mokestinės vertės išrašą, pridėkite VMI puslapyje skelbiamą Informaciją apie mokesčių mokėtojus/PVM mokėtojus, iš kurios matytume, kad priklausote grupei juridinių asmenų, kuriems pagal pateiktą prašymą taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19. Visą kitą informaciją (apie suteiktą valstybės pagalbą per trejus paskutinius metus, pajamų sumažėjimą dėl veiklos apribojimo) pateikite prašyme.


Prašymas dėl mokesčio (-ių) lengvatos suteikimo. 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T11-352 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 2 d. Nr. T11-85

Gargždai

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T11-352 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 5.3 punktu ir jį išdėstyti taip:

„5.3. fizinis asmuo buvo tiesiogiai paveiktas susiklosčiusios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos Klaipėdos rajono teritorijoje, t. y. nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype, kuriame jis vykdė veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ši veikla jam buvo apribota arba uždrausta. Mokesčio lengvata taikoma už karantino laikotarpį.“

2. Papildyti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T11-352 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 6.5 punktu ir jį išdėstyti taip:

„6.5. juridinis asmuo buvo tiesiogiai paveiktas epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos Klaipėdos rajono teritorijoje, t. y. nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype, kuriame jis vykdė veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ši veikla jam buvo apribota arba uždrausta. Mokesčio lengvata taikoma už karantino laikotarpį.“

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Bronius Markauskas

 

 


Suvestinė redakcija nuo 2020-04-03

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020-04-02 sprendimu Nr. T11-85 Taisyklės papildytos 5.3 ir 6.5 punktais

 

                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                    Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                            2018 m. birželio 28 d. sprendimu  

                                                            Nr. T11-352

 

MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių lengvatų teikimo Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto sąskaita tvarką. Jos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės taryba gali priimti sprendimus teikti mokesčių lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita.

3. Savivaldybės taryba gali suteikti šių mokesčių lengvatas: nekilnojamojo turto, žemės, paveldimo turto, nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo telkinius.

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

4. Prašymus dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise turintys nekilnojamojo turto, žemės arba nuomojantys (naudojantys) valstybinę žemę. Prašymus dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos gali teikti fiziniai asmenys. Fiziniai ir juridiniai asmenys, prašantys mokesčių lengvatų, turi būti registruoti Savivaldybės teritorijoje.

5. Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jei:

5.1. per paskutinius kalendorinius metus Savivaldybės taryba nebuvo suteikusi fiziniam asmeniui mokesčių lengvatų, žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos prašoma už namų valdos sklypą, kuris yra nuolatinė mokesčių mokėtojo gyvenamoji vieta, fizinio asmens vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui (kartu su bendrai gyvenančiais nesusituokusiais ir savo vaikų (įvaikių) neauginančiais pilnamečiais vaikais (įvaikiais) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje), per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo padavimo mėnesio mažesnės už 2 valstybės remiamų pajamų dydžius ir atitinka vieną iš sąlygų:

5.1.1. fizinio asmens šeimoje yra bedarbių asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą laikomi ilgalaikiais bedarbiais;

5.1.2. fizinio asmens šeima neteko maitintojo;

5.1.3. fizinio asmens šeimoje  yra  neįgaliųjų asmenų,  kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. ir I bei II grupių invalidų);

5.1.4. fizinis asmuo yra nepilnametis asmuo ar asmuo, sukakęs senatvės pensijos amžių;

5.1.5. vienas iš sutuoktinių,  kai  kito  nėra, augina  vaiką (-us)  iki 18 metų arba neįgalų vaiką (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidą);

5.1.6. fizinis asmuo yra vienas iš sutuoktinių jaunos šeimos, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų.

5.2. fizinis asmuo jam nuosavybės teise priklausančiame kultūros paveldo objekte atlieka statinių fasadų ar stogų tvarkomuosius statybos darbus ir (ar) tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus. Mokesčių lengvatos suteikiamos, jei fizinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės sienų ir pamatų restauravimą, stiprinimą, fasado tinkavimą, dažymą, langų ir išorės durų keitimą, dažymą, neįgaliųjų įeigos įrengimą, stogo keitimą ir remontą, lietvamzdžių įrengimą, keitimą. Mokesčio lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau kaip 100 procentų deklaruotinos mokesčių sumos tų metų, kuriais buvo užbaigti statinių fasadų ar stogų kompleksiniai tvarkymo darbai.

5.3. fizinis asmuo buvo tiesiogiai paveiktas susiklosčiusios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos Klaipėdos rajono teritorijoje, t. y. nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype, kuriame jis vykdė veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ši veikla jam buvo apribota arba uždrausta. Mokesčio lengvata taikoma už karantino laikotarpį.

6. Juridiniams asmenims gali būti suteikiamos paskutinio mokestinio laikotarpio (pagal mokesčio deklaracijos duomenis) mokesčių lengvatos, jei:

6.1. juridinis asmuo turi socialinės įmonės statusą ir nekilnojamasis turtas jam priklauso nuosavybės teise;

6.2. juridinis asmuo vykdo privačią ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo veiklą Savivaldybės teritorijoje. Mokesčių lengvatos teikiamos už nekilnojamąjį turtą (ar jo dalį) ir žemę, naudojamą nurodytai veiklai;

6.3. juridinis asmuo jam nuosavybės teise priklausančiame kultūros paveldo objekte atlieka statinių fasadų ar stogų tvarkomuosius statybos darbus ir (ar) tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus. Mokesčių lengvatos suteikiamos, jei juridinis asmuo atlieka šiuos darbus: išorės sienų ir pamatų restauravimą, stiprinimą, fasado tinkavimą, dažymą, langų ir išorės durų keitimą, dažymą, neįgaliųjų įeigos įrengimą, stogo keitimą ir remontą, lietvamzdžių įrengimą, keitimą. Mokesčio lengvatos dydis – iki 50 procentų atliktų kompleksinio pastato fasado ar stogo tvarkymo darbų sumos, bet ne daugiau kaip 100 procentų deklaruotinos mokesčių sumos tų metų, kuriais buvo užbaigti statinių fasadų ar stogų kompleksiniai tvarkymo darbai;

6.4. juridinis asmuo veikia pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir viena iš dalininkių yra Savivaldybė.

6.5. juridinis asmuo buvo tiesiogiai paveiktas epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos Klaipėdos rajono teritorijoje, t. y. nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype, kuriame jis vykdė veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ši veikla jam buvo apribota arba uždrausta. Mokesčio lengvata taikoma už karantino laikotarpį.

7. Juridiniam asmeniui pagal jo prašymą nekilnojamojo turto, žemės, valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvata gali būti teikiama tik tam žemės sklypui ar pastatui, kuriame vykdoma įmonės veikla.

8. Mokesčių lengvatos nesuteikiamos, jei:

8.1. fizinis ar juridinis asmuo turi mokesčių skolų Savivaldybės biudžetui, išskyrus paskutinio deklaruojamojo laikotarpio mokesčių nepriemoką, dėl kurios kreipiasi lengvatos, ir tuos atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimo vyksta mokestinis ginčas;

8.2. fizinio ar juridinio asmens nekilnojamasis turtas tais mokestiniais metais, už kuriuos prašoma mokesčio lengvatos, buvo įrašytas į Savivaldybės teritorijoje esančio neprižiūrimo, apleisto nekilnojamojo turto sąrašą;

8.3. fizinio ar juridinio asmens žemės mokesčio deklaracijoje nurodytas apleistų žemės ūkio naudmenų plotas;

8.4. fizinis ar juridinis asmuo gavo lėšų iš Savivaldybės finansuojamų programų.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

9. Prašymus suteikti mokesčių lengvatas priima Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas.

10. Fiziniai asmenys, prašantys suteikti mokesčio lengvatas, turi pateikti:

10.1. motyvuotą prašymą Savivaldybės mero vardu suteikti mokesčio lengvatą. Prašyme turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą, telefono numeris, gyvenamoji (deklaruota) vieta, šeimos nariai, fizinio asmens vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, konkreti prašoma mokesčio lengvatos suma;

10.2. mokesčių, dėl kurių lengvatų kreipiasi, deklaracijų kopijas;

10.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymos apie paveldimo turto mokesčio sumą kopiją (jei kreipiasi dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos);

10.4. dokumentų, liudijančių, kad prašymas atitinka Taisyklių 5.1 punkto papunkčiuose paminėtas sąlygas, kopijas.

11. Juridiniai asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas, turi pateikti:

11.1. motyvuotą prašymą Savivaldybės mero vardu suteikti mokesčio lengvatą, pateikiant informaciją apie įmonės statusą ir vykdomą veiklą;

11.2. mokesčių, dėl kurių lengvatų kreipiasi, deklaracijų kopijas;

11.3. duomenis apie gautą valstybės pagalbą per trejus mokestinius metus.

12. Asmenys, prašantys suteikti mokesčių lengvatas pagal 5.2 ir 6.3 papunkčius, privalo pateikti išlaidas pagrindžiančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų (darbų sutarčių, atliktų darbų aktų, mokėjimo nurodymų ar kvitų) patvirtintas kopijas ir statinių, kuriuos atnaujino, nuotraukas.

13. Visi asmenys privalo pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymas apie atsiskaitymą su Savivaldybės biudžetu.

14. Visos šiose taisyklėse nurodytos procedūros, susijusios su prašymų ir kitų dokumentų, reikalingų mokesčių lengvatai suteikti, pateikimu gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis. Prašymas raštu, atsiųstas institucijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

 

IV SKYRIUS

 PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

15. Fizinių ir juridinių asmenų prašymus su papildoma medžiaga dėl mokesčių lengvatų suteikimo nagrinėja Savivaldybės administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyrius (toliau – Biudžeto ir ekonomikos skyrius). Jeigu prašymai suteikti mokesčių lengvatas neatitinka Taisyklėse nustatytų sąlygų, apie tai informuojamas pareiškėjas.

16. Jeigu su prašymu pateikti ne visi reikalingi dokumentai, pareiškėjas per 20 darbo dienų, turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti prašymą. Jei per nurodytą terminą prašomi dokumentai nepateikiami ir priežastys, kodėl nebuvo galima dokumentų per nurodytą terminą pateikti, nepripažįstamos svarbiomis (ligos atvejis ar pan.), lengvatos suteikimo prašymas atmetamas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

17.  Biudžeto ir ekonomikos skyriaus atsakingi darbuotojai, gavę fizinio asmens prašymą ir patikrinę ar prie prašymo pateikti visi reikalingi dokumentai, perduoda jį svarstyti Savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisijai.

18. Savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisija išnagrinėja fizinio asmens prašymą ir teikia siūlymus dėl lengvatos teikimo.

19. Biudžeto ir ekonomikos skyriaus atsakingi darbuotojai, atsižvelgdami į Savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisijos siūlymus, parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai.

20. Biudžeto ir ekonomikos skyriaus atsakingi darbuotojai, gavę juridinio asmens prašymą, patikrina, ar prie prašymo pateikti visi reikalingi dokumentai, ar įmonė atitinka nereikšmingos pagalbos gavėjui keliamus reikalavimus, parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai.

V SKYRIUS

MOKESČIO LENGVATOS PANAIKINIMAS

21. Jei paaiškėja, kad fizinis ar juridinis asmuo pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą Savivaldybės tarybos sprendimą dėl mokesčio lengvatos suteikimo, toks sprendimas pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu. Sprendimo projektą rengia Biudžeto ir ekonomikos skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Savivaldybės tarybos sprendimo dėl mokesčio lengvatos suteikimo ar sprendimo pripažinimo netekusiu galios kopijos išsiunčiamos mokesčio mokėtojui, kuris kreipėsi dėl mokesčio lengvatos ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

 

_________________

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 10:21:10
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102