Dėl švietimo - Klaipedos-r.lt

Dėl švietimo

 

1.  Jei vaikas šiuo metu lanko privatų darželį ir laukia eilės į savivaldybės darželį, ar dėl to gali būti išbraukiamas iš laukiančiųjų eilės?

 

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

 

2.  Ar galima gauti mokesčio kompensaciją leidžiant vaiką  į privatų darželį?

 

Mokestis  už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą  privačioje įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas gali būti kompensuojamas tik už tuos vaikus, kurie nepateko į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas ir kurių abiejų tėvų (globėjų) deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

Vadovaujantis  Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašu,   patvirtintu  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-185 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kompensuoja 200 eurų mėnesinio mokesčio vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančia privačia įstaiga ir 100 eurų, jeigu tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su kitos savivaldybės teritorijoje veikiančia privačia įstaiga, vykdančia ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

 

3. Kur kreiptis norint gauti kompensaciją už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą privačiose švietimo įstaigose, negavus vietos savivaldybės švietimo įstaigoje?

 

Prašymą galite pateikti Klaipėdos rajono savivaldybėje (adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, 223 kabinetas). Abu tėvai turi būti gyvenamąją vietą deklaravę Klaipėdos rajono savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedamas vaiko asmens tapatybę įrodantis dokumentas.

Telefonas pasiteiravimui: (8 46) 45 21 63.

 

4. Su vaiku esame deklaruoti Klaipėdos rajono teritorijoje, o tėtis deklaruotas kitame rajone. Ar galime tikėtis gauti  mokesčio kompensaciją už privatų darželį?

 

Finansavimas skiriamas tik tais atvejais, kai abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

 

5. Kokie prioritetai yra taikomi  priimant vaikus į   Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas?

 

Priimant vaikus į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas yra taikomi šie prioritetai:

  • vaikas iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų;
  • vaikas, kuriam nustatytas neįgalumas ar labai dideli, dideli bei vidutiniai specialieji ugdymosi sutrikimai;
  • vaikas yra įvaikintas arba globojamas;
  • vaikas, kurio vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) turi ne didesnį kaip 40 procentų darbingumo lygį;
  • vaikas, kurių vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys arba universiteto, kolegijos nuolatinių studijų studentas;
  • vaikas, kuriam lankyti įstaigą įsakymu, atsižvelgus į rajono Vaiko gerovės komisijos siūlymą, skiria Administracijos direktorius;
  • vaikams, kurių vienas iš Tėvų ne mažiau kaip 2 metus atlieka kario savanorio tarnybą Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgose bei kuriems lankyti įstaigą rekomenduoja Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 302 pėstininkų kuopos vadas.

 

6.  Kur galima gauti daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas?

 

 

7. Kur kreiptis ir kokius dokumentus reikia pateikti norint leisti vaiką į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą?

 

Prašymą galite pateikti Klaipėdos rajono savivaldybėje (adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, 223 kabinetas). Abu tėvai turi būti gyvenamąją vietą deklaravę Klaipėdos rajono savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedamas vaiko asmens tapatybę įrodantis dokumentas.

Telefonas pasiteiravimui: (8 46) 45 21 63.

 

8. Kur kreiptis ir kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti siuntimą į Klaipėdos miesto savivaldybės darželį, kadangi artimiausioje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, negavome vietos?

 

Prašymą dėl siuntimo išdavimo galite pateikti Klaipėdos rajono savivaldybėje (adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, 223 kabinetas). Abu tėvai turi būti gyvenamąją vietą deklaravę Klaipėdos rajono savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedamas vaiko asmens tapatybę įrodantis dokumentas.

 

9. Mano vaikas šį rugsėjį pradės lankyti bendrojo ugdymo mokyklą. Kur turėčiau pateikti prašymą lankyti mokyklą?

 

Tėvų prašymai priimami pagal deklaruotos gyvenamosios vietos teritorijai priskirtą bendrojo ugdymo mokyklą (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T11-403). / (Švietimas         Dokumentai).

 

10. Ar yra priskirtos bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos pagal gyvenamąją vietą (gatvę, kaimą)?

 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu  Nr. T11-403 yra  patvirtintos kiekvienos mokyklos aptarnaujamos teritorijos.  / (Švietimas         Dokumentai).

11. Kas yra NVŠ?

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir/ar kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, atkreditavusiems NVŠ programas savivaldybėje.

 

12. Kas ir kiek gali gauti NVŠ krepšelių?

Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas lanko NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

 

13. Kur gali kreiptis NVŠ teikėjas, pageidaujantis teikti paraišką dėl NVŠ programos vykdymo?


NVŠ teikėjai, pageidaujantys teikti paraišką  dėl NVŠ programos vykdymo gali kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Vilmą Gudzevičienę, tel. (8 46) 452463,  (8 670) 48 051, el. p.  [email protected]

 

14. Su kokiais švietimo registrais (informacinėmis sistemomis) teks dirbti Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams?

 

Klaipėdos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus švietimo registrų (Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR), Kvalifikacijos tobulinimo programų renginių rengimo registro  (KTPRR), Mokinių registro (MR)) ir Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) tvarkymo ir prisijungimų prie jų klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Žvaginienė, tel. 8-46 452346, e. paštas [email protected] .

 

15. Kaip švietimo įstaigą registruoti  Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR)?

Dėl įstaigos registracijos ŠMIR įstaigos savininkas kreipiasi į Savivaldybės administracijos ŠMIR tvarkytoją –Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Rasą Žvaginienę (tel. 8-46 452346, e. paštas [email protected] ), pateikdamas įstaigos įstatus ar nuostatus, užregistruotus Juridinių asmenų registrų centre. ŠMIR tvarkytojas peržiūri įstatus (nuostatus) ir, jei randa veiklų, susijusių su švietimu, pateikia įstaigos savininkui užpildyti Duomenų registravimo kortelę. Įstaigos savininkas pateikia duomenis apie įstaigą ir (arba) teritorinius padalinius sutartu būdu – e. paštu, paštu ar asmeniškai. Rankiniu būdu ŠMIR tvarkytojas įrašo duomenis iš užpildytos duomenų registravimo kortelės į ŠMIR duomenų bazę, informuoja apie naują įstaigą Nacionalinę švietimo agentūrą, kuri įstaigą užregistruoja ŠMIR, suteikdama ID kodą. Tada ŠMIR tvarkytojas informuoja savininką e. paštu apie įstaigos registraciją ŠMIR, atsiųsdamas išrašą iš ŠMIR.  Įstaigos duomenys tampa vieši ir prieinami internete. Prieš pradėdamas vykdyti veiklą įstaigos savininkas turi kreiptis į Nacionalinę švietimo agentūrą prisijungimams gauti prie Mokinių ir Pedagogų registrų.

 

16. Prieš N metų baigiau  mokyklą Klaipėdos rajone? Reikalingas brandos atestato ar pažymėjimo dublikatas. Kur kreiptis?

Konsultaciją Jums suteiks Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Žvaginienė, tel. 8-46 452 346, e. paštas [email protected].

 

17. Mokyklą baigiau N metais. Norėčiau perlaikyti dalyko (pvz. matematikos, istorijos, anglų k., ir t.t.) egzaminą. Kur ir kada galėčiau tai padaryti?

 

Asmuo (eksternas), įgijęs vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantis laikyti brandos egzaminą, iki lapkričio 24 d. su prašymu kreipiasi į Savivaldybės paskirtą (Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija) Bazinę mokyklą. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-05 08:15:45
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304