Administracinės ir viešosios paslaugos - Klaipedos-r.lt

Administracinės ir viešosios paslaugos

Informacija ruošiama.

Elektroniniai valdžios vartai

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema SPIS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Administracinės paslaugos 

 

  

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS  
ARCHYVE SAUGOMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS  
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų  iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas  El. paslauga

Prašymas

Prašymas

Prašymas

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas  El. paslauga Prašymas
CIVILINĖ METRIKACIJA
Gimimo registravimas El. paslauga Prašymas 
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą El. paslauga Prašymas
Įvaikinimo įregistravimas    
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas El. paslauga  
Tėvystės pripažinimo registravimas El. paslauga  
Santuokos registravimas El. paslauga Prašymas
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą El. paslauga Prašymas
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą El. paslauga

Prašymas dėl sudarytos santuokos

Prašymas dėl nutrauktos santuokos

Santuokos nutraukimo registravimas El. paslauga  
Mirties registravimas El. paslauga  
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas El. paslauga

Prašymas 

Prašymas

Prašymas

 

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas El. paslauga Prašymas
Vardo, pavardės keitimo registravimas El. paslauga

Prašymas

Prašymas

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas El. paslauga Prašymas
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą El. paslauga  Prašymas
LICENCIJOS IR LEIDIMAI  
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslauga

Prašymas išduoti

Prašymas papildyti

Prasymas patikslinti

Prašymas panaikinti

Prašymas dėl galiojimo sustadymo panaikinimo

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paraiška išdavimui

Prašymas papildyti

Prašymas patikslinti 

Prašymas panaikinti 

Prašymas dėl galiojimo panaikinimo

Licencijos verstis mažmenine prekyba su  tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Pranešimas

Pranešimas dėl patikslinimo

Pranešimas dėl galiojimo panaikinimo

Pranešimas dėl sustabdymo panaikinimo

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Prašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas El. paslaugos Prašymas
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslauga Prašymas
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas El. paslauga Prašymas
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas El. paslauga Paraiška
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas El. paslauga  Prašymas
Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas El. paslauga Prašymas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas   
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslauga Prašymas
Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims El.paslauga Prašymas
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas Prašymas
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas El. paslauga Prašymas
Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas Prašymas
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas Prašymas
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas Prašymas
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas Prašymas
Leidimo įrengti ar paplatinti įvažiavimą į kelią suteikimas Prašymas
KULTŪROS PAVELDAS 
Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas Prašymas 
SOCIALINĖ PARAMA  
Charakteristikos, patvirtinančios moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas  
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas  
SOCIALINIS BŪSTAS 
Įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą  
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas  
TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA  
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre   
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais   
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais   
Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimas   
Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų rinkinių išdavimas   
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas   El. paslauga  
VIEŠOJI TVARKA  
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje

Prašymas gyventojams

 

Prašymas ūkio subjektams 

ŽEMĖS NUOMA   
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas Prašymas
ŽEMĖS ŪKIS
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas Prašymas
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Prašymas ūkio įregistravimui

Prašymas dėl ūkio išregistravimo 

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas  
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos  ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas   
Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas   
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas  
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas  Prašymas
SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS  
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Gyvenamosios vietos deklaracija

Prašymas taisyti savininkui

Prašymas taisyti asmeniui

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas Prašymas 
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Prašymas
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Prašymas 
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąja vietą išdavimas Prašymas
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas Prašymas
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas Prašymas
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas Prašymas
Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas  
Leidimo laidoti išdavimas Prašymas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Prašymas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas Prašymas
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas Prašymas
Kapavietės (kapo) identifikavimas  
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas Prašymas
Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas Prašymas
 VIEŠOSIOS PASLAUGOS Prašymas
MOKESČIAI, MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMAS  
Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas Prašymas
Prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų apskaičiavimo, tikslinimo ar anuliavimo priėmimas Prašymas
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/arba užskaitymas Prašymas
ŠVIETIMAS  
Prašymų  ir kitų dokumentų dėl siuntimų išdavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimas   Prašymas
Prašymų  ir kitų dokumentų dėl mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose priėmimas  Prašymas
Prašymų  ir kitų dokumentų dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių, pageidaujančių mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priėmimas  Prašymas
SOCIALINĖ PARAMA  
Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymų pateikimo  Prašymas
Vienkartinės pašalpos skyrimas Prašymas

Vienkartinė išmoka mirties atveju

Prašymas išmokėti tikslinę kompensaciją laidojančiam asmeniui (jei miręs asmuo gaudavo priežiūros (pagalbos) ar slaugos tikslinę kompensaciją)

Prašymas 

Prašymas

Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką 

Prašymas 

Priedas

Priedas

ADRESO SUTEIKIMAS  
Numerių suteikimas žemės sklypui, pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai ar korpusui El. paslauga Prašymas
ARCHITEKTŪRA  
Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus; Ištraukos iš teritorijoje galiojančio bendrojo plano išdavimas Prašymas
Teritorijų planavimo dokumento derinimas ir/arba pritarimas detaliojo plano koregavimui Teritorijų planavimo komisijoje Prašymas
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas Prašymas 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo/keitimo/koregavimo kontrolė Prašymas

Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Prašymas 
STATYBA  

Nelegalaus gręžinio įteisinimas

Prašymas
 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-03 13:58:08
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304