2014 m. - Klaipedos-r.lt

2014 m.

2014-11-20

Informuojame, kad 2014-11-17 pritarta gamybinio cecho Dovilų seniūnijoje, Švepelių kaime, Pamiškės g. 27 projektiniams pasiūlymams.

Atkreipiame dėmesį, kad reikia įvertinti SAZ nustatymą planuojamai ūkinei veiklai (jei reikalinga); taip pat reikia įvertinti automobilių stovėjimo aikštelės atstumus iki gretimų pastatų/teritorijų. 

Projektiniai pasiulymai


2014-10-29

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus (duomenys pateikiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VII skyriaus nustatyta tvarka)

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Rasytės g. 77, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5558/0004:0084 Tauralaukio k.v.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (įvairių socialinių grupių asmenims – globos namai) (8.15. pagal STR 1.01.09:2003).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Statybos projektų sprendimai“, Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėda. Tel. +370 678 44427, [email protected]. Projekto koordinatorė Jurgita Drizgaitė.

Statytojas: R.Č.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Statybos projektų sprendimai“ biuro patalpose, Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėdoje, darbo laiku nuo 2014-10-24 iki 2014-10-30. Tel.: +370 616 85024.

Informaciją projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti iki viešo susirinkimo adresu Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėdoje, tel.: +370-616-85024, el.paštas: [email protected].

Viešas susirinkimas įvyks Paryžiaus Komunos g. 25-303, Klaipėdoje UAB „Statybos projektų sprendimai“ patalpose, 2014-11-03, 17:15 val.


2014-10-22

Informacija apie projektinių pasiūlymų rengimą: „Gamybos ir pramonės paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 27 statybos projektas”

Statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 27

Statinio naudojimo paskirtis: Gamybos ir pramonės paskirties.

Statybos rūšis: nauja statyba

Statybos pradžia-pabaiga: 2015-2015

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: Albino Giriūno IĮ, Bokštų g. 8-222, Klaipėda. Mob. tel.: 861580309. Elektroninis paštas: [email protected]

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Evaldas Urbonas, tel. 861580309, [email protected]

Statytojas: Lolitos Olišauskienės komercinė firma, adresas: Klaipėda, Minijos g. 75A

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu [email protected]

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2014-11-04 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.: adresu Bokštų g. 8-222, Klaipėda. Atsakingi asmenys: Evaldas Urbonas, tel. 861580309, el. paštas [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl techninio projekto aptarimo? 2014-11-04, 17.30 val. adresu: Bokštų g. 8-222, Klaipėda.

Priedas


2014-09-11

Informacija apie Klaipedos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k.,  Pamiškės g. 27 statybos projektą.

Statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepeliai, Pamiškės g. 27.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Evaldas Urbonas, telefonas 861580309, elektroninis paštas [email protected]

Statytojas:  Lolitos Olišauskienės komercinė firma.

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais: Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-222, laikas 9-17, supažindinimo termino pabaiga 2014-09-24.

Viešo susirinkimo duomenys: adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Pilies g. 8-222, data 2014-09-24, laikas 18:00.

Priedai: Nr. 1, Nr. 2


2014-09-08

Informuojame apie pritarimą 2014-09-08 "Trijų stoginių statinių Statybininkų g. 1, Gargždai" projektiniams pasiūlymams. Atkreipiame dėmesį į tai, kad projektiniuose pasiūlymuose neaptarti norminių atstumų išlaikymo iki gretimo sklypo ribos reikalavimai vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“ 11 priedo 4 punkto nuostatomis. Tai turi būti išspręsta techninio projekto rengimo metu.

Priedai: Nr.1, Nr.2, Nr. 3,


2014-08-26

Informuojame, kad 2014-08-26 nepritarta Trijų stoginių statinių Statybininkų g. 1, Gargždai projektiniams pasiūlymams, nes neatliktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 65-67 p. procedūros.


2014-08-25

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus: trijų stoginių statinių Statybininkų g. 1, Gargždai.

Statinių statybos adresas - Statybininkų g. 1, Gargždai (kad. Nr.5520/0019:37);

Projektuotojas – UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas. [email protected] takas.lt, 8 46 311 403;

Statytojas – G. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, laikas -  UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas. [email protected] takas.lt, 8 46 311 403, darbo metu nuo 13 00val bei  iki 16 00val.  iki viešo susirinkimo pabaigos.

Pasiūlymus teikti - UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, atas. [email protected] takas.lt, 8 46 311 403,  iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešas susirinkimas – 2014 09 03, 17val. 15min.,  UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda.

Priedai.


2014-08-13

Informuojame, kad 2014-08-12 pritarta UAB "Porta baltica" "Metalo konstrukcijų gamyklos ir administracinio pastato" Industrijos g. 10A, Klaipėdos r. projektiniams pasiūlymams. 


2014-08-08

Informuojame, kad projektiniai pasiūlymai UAB “Porta baltica” “Metalo konstrukcijų gamyklos ir administracinio pastato“ Industrijos g. 10A, Klaipėdos r. peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu.

Pateiktiems projektiniams pasiūlymams nepritarta 2014-08-07 dėl šių priežasčių:

Projektuojamas pastatas už patvirtintu detaliuoju planu nustatytos statybos ribos. Sklypo plane nurodyta planuojama koreguoti statybos riba, tačiau tuomet statinys patenka į Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną. Prašome pagrįsti statybos galimybę, kai pagal LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 patvirtintų "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 12 p. šioje zonoje draudžiama: "statyti ir rekonstruoti pastatus, nesusijusius su geležinkelio reikmėmis".

Priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių ginčų komisijai arba Administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.


2014-07-18

Informacija apie pradedamą rengti gamybos ir sandėliavimo paskirties „Metalo konstrukcijų gamykla su administracijos pastatu“ naujos statybos projektą:

Vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, UAB „Hugaas Engineering“ (projekto rengėjas) informuoja apie rengiamą gamybos ir sandėliavimo paskirties „Metalo konstrukcijų gamykla su administracijos pastatu“ naujos statybos projektą žemės sklype (kadastrinis Nr. 5544/0002:881), Rimkų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, naujos statybos projektą.

Statinio statybos adresas – Klaipėdos rajonas, Dovilų seniūnija, Rimkų kaimas, Industrijos g. 10a.

Statinių paskirtis – gamybos, sandėliavimo ir administracinė.

Statybos rūšis – nauja statyba.

Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia –2014 m., pabaiga –2015 m.

Projektuotojas ir projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Hugaas Engineering“ Švitrigailos g. 11M LT-03228 Vilnius, tel. (8 5) 2610 644,

Projekto vadovas – Norbertas Balčiūnas, tel. +370 6309935, el. paštas

Vieta ir laikas susipažinti su projektiniais pasiūlymais – UAB „Hugaas Construction“ administracinės patalpos adresu Statybininkų g. 10, Gargždai LT-96155, Klaipėdos rajonas. Atstovas Dmitrij Baženov +370 620 13662. Darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00

Visuomenės atstovai pasiūlymus ir užklausas žodžiu, elektroniniu paštu ar raštu gali teikti projekto vadovui Norbertui Balčiūnui ir/ar atstovui Dmitrij Baženov.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas - UAB „Hugaas Construction“ administracinės patalpos adresu Statybininkų g. 10, Gargždai LT-96155, Klaipėdos rajonas. 2014-07-28 17:15

Užsakovas (Statytojas) – UAB „Porta Baltica“, Domininkonų g. 5  Vilnius LT-01131, (8 5) 266 10 30.

Planuojamos ūkinės veiklos “Metalo konstrukcijų gamybos įmonės statybos ir eksploatacijos Industrijos g. 10, Rimkų k., Klaipėdos r. sav.“ Poveikio aplinkai vertinimo atranką 2014 m. atliko UAB „Pajūrio planai“.


2014-06-25

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus Priėjimo tako prie jūros Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime supaprastinto statybos projektui parengti:

Vadovaudamasi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902; Nr.133; 2011, Nr.45, teisės aktų registras: 2014-01-15 Nr. 20144-00198) VIII skyriumi, UAB „Kelprojektas“ (projektinių pasiūlymų rengėjas) informuoja apie parengtus projektinius pasiūlymus Priėjimo tako prie jūros Klaipėdos rajone, Kretingalės seniūnijoje, Karklės kaime supaprastinto statybos projektui parengti.

Statinio statybvietės adresas –Klaipėdos rajonas, Kretingalės seniūnija, Karklės kaimas.

Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės) - takas.

Statybos rūšis – nauja statyba.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „Kelprojektas“  Klaipėdos padalinys (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 77, el. p. [email protected]).

Projekto vadovė – Inesa Čubarova, (Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda, tel. /faks. (8 46) 38 34 77, el. p. [email protected], [email protected] ).

Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai.

Kontaktinis asmuo Kristina Jokubaitytė tel: (846),472021 faks.: (846) 472005, el. paštas: [email protected], [email protected].

Pasiūlymus dėl Projektinių pasiūlymų (raštu, el. paštu) teikti Projektuotojui iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu – nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2014 m. liepos 4 d. UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24 (IV aukštas), Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383477, el. paštas: [email protected] arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas: [email protected] . Teikiant pasiūlymus reikia nurodyti:

 1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
 2. pasiūlymo teikimo data;
 3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais iki viešo susirinkimo ir jo metu galima nuo 2014 m. birželio 25 d. iki 2014 m. liepos 4 d. UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24 (IV aukštas), Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383477, el. paštas: [email protected] (kontaktinis asmuo projekto vadovė Inesa Čubarova).

Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektiniais pasiūlymais – darbo dienomis 800–1130 ir1230–1700.

Projektiniai pasiūlymai viešai bus svarstomi2014 m. liepos 4 d. 17:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai LT-96130).


2014-05-19

Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 216,30 iki 222,261 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimo projektą Klaipėdos rajono, Priekulės ir Dovilų sen., Dituvos k., Mickų k., Spengių k., Dumpių k. teritorijoje.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu AB „Panevėžio keliai” (projekto rengėjas) parengė valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 216,30 iki 222,261 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimo projektą.

Susipažinti su techninio projekto sprendiniais iki viešo susirinkimo ir jo metu galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 m. gegužės 30 d. UAB „Kelprojektas” Klaipėdos padalinyje, Taikos pr. 24 (IV aukštas), Klaipėda LT-91222, tel. (846) 383576, el. paštas: [email protected] (kontaktinis asmuo projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, AB „Panevėžio keliai“ Projektavimo skyrius, Verkių g. 25c, LT-08223 Vilnius, tel. (8618) 38182, el. p. [email protected]). Pateikti savo pasiūlymus raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projekto rengėjui galima nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 m. birželio 02 d. AB „Panevėžio keliai ” (S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, tel. (8 45) 502 601, faks.(8 45) 502 602, el. p. [email protected] arba AB „Panevėžio keliai“ Projektavimo skyrius, Verkių g. 25c, LT-08223 Vilnius, tel. (8618) 38182, el. p. [email protected]).

Laikas (dienomis ir valandomis), skirtas susipažinti su Projektu – darbo dienomis 800–1130 ir1230–1700.

Projektas viešai bus svarstomas2014 m. birželio 02 d. 17:30 val. UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinio patalpose IV aukštas (Taikos prospektas 24, Klaipėda LT-91222).


2014-05-05

Informuojame, jog vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti „Esamo pastato – valgyklos (un. Nr. 5598-0004-4020) rekonstravimo į paslaugų paskirties pastatą: banketinė salė su kambariais, pirtimi ir priestato statybos įrengiant prekybines patalpas Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. Projektiniai pasiūlymai“ peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.

Projekto pavadinimas: Esamo pastato – valgyklos (un. Nr. 5598-0004-4020) rekonstravimo į paslaugų paskirties pastatą: banketinė salė su kambariais, pirtimi ir priestato statybos įrengiant prekybines patalpas Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Objekto adresas: Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav.

Statytojas: A.B.

Projektuotojas: UAB „Sivos studija“, Klaipėdos pl. 9, Dauparai, Klaipėdos r.

Projekto vadovas: Simona Jaugelė


2014-05-05

Informuojame, jog vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti „Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „Lesto“ skirstomųjų elektros tinklų“ projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.

Objekto pavadinimas: Vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vidaus keliai (gatvės su žvyro danga), dujotiekis, gatvių apšvietimas, ryšių kanalizacija 176 gyvenamųjų namų kvartalui, kvartalo elektros įrenginių prijungimas prie akcinės bendrovės „Lesto“ skirstomųjų elektros tinklų.

Adresas: Gargždai, Klaipėdos raj.

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė,  įm.k. 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. 8(46)472025, Faks. (46)472005, el. p. [email protected].

Projektuotojas: UAB „Plentprojektas“ įg. atstovas: Maksima Traskovskij; el.p. [email protected]; mob.:8-61855441.


2014-04-07

Informacija apie visuomenei svarbaus prekybos paskirties statinio Nidos g. 1, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r.,  statybos projektą

Projekto pavadinimas: „Parduotuvės Nidos g. 1, Derceklių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Žemės sklypo kad. nr. 5513/0021:984“.

Suprojektuoto statinio adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Derceklių k., Nidos g. 1.

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties.

Teritorijos planavimo dokumento  pavadinimas ir jo patvirtinimo data: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-12-23 sprendimu Nr. T11-912 patvirtintas detalusis planas.

Planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia ir pabaiga: Pradžia 2013.12, pabaiga 2014 II ketvirtis.

Projektuotojas: UAB „Progresyvūs projektai“, J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda. Tel.: (846)216071. El. paštas: [email protected]

Projekto vadovas: Gytis Zubavičius. Tel.: (846)216071. El. paštas:[email protected]

Statytojas: UAB „Tilžės projektai“, Tilžės g. 51, Klaipėda, Tel.:+37069845174

Laikas skirtas susipažinti su projektu: Darbo dienomis, 8:00-12:00 ir 13:00-17.00 val.: UAB „Progresyvūs projektai“ patalpose adresu: J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėda

Viešas susirinkimas: vyks 2014-04-28 17.15 val. posėdžių salėje, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje.

2014m. balandžio mėn. 7 d. iki balandžio mėn. 11 d. imtinai visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėda.

2014m. balandžio mėn. 14 d. iki balandžio mėn. 28 d. imtinai visuomenės atstovai gali susipažinti su projektu, adresu J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėda.

Brėžinys


2014-04-04

Informuojame apie statinio –„ Esamo pastato - valgyklos (Un.Nr.5598-0004-4020) rekonstravimo į paslaugų paskirties pastatą: banketinė salė su kambariais, pirtimi ir priestato statybos įrengiant prekybines patalpas Mokyklos g.2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav. projektinis pasiūlymas“ , kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, parengtus šio statinio projektinius pasiūlymus.

1.       Statinio statybvietės adresas : Mokyklos g.2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav., žemės sklypo kad. Nr.5525/0002:38.

2.       Statinio esama paskirtis - Maitinimo paskirties pastatai,

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis keičiama - Paslaugų paskirties pastatai (8.4); Numatomos papildomos paskirtys: Prekybos paskirties pastatai (8.3), Maitinimo paskirties pastatai (8.5);

3.       Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „SIVOS STUDIJA“ Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., mob.: +370 614 58237, El.paštas: [email protected], Projekto vadovė – Simona Jaugelė.

4.       Statytojas: A.B

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00val. statytojos patalpose adresu:  Mokyklos g. 2, Girininkų k., Tel.:   +370 688 90584.

6.       2014m. balandžio mėn.  03-10 dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui ar statytojai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav.;

7.       Viešas susirinkimas vyks 2014-04-10 17.30val. Statytojos A.B. patalpose:  Mokyklos g. 2, Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r.sav.


2014-03-31

Informuojame apie visuomenei svarbaus statinio (naujai projektuojamos gatvės gyvenamajame rajone) projektavimą ir parengtus projektinius pasiūlymus.

 1. Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m.
 2. Statinio esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - susisiekimo komunikacijos (gatvės).
 3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Plentprojektas“, įg. Atstovas -: Maksima Traskovskij; el.p. [email protected]; mob.:8-61855441.
 4. Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybė,  įm.k. 188773688, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel.(46)472025, Faks. (46)472005, el. p. [email protected]
 5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, 306 kab. adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose (kontaktinis asmuo: Giedrė Stankevičienė, tel.(46)473060).
 6. 2014m. kovo mėn. 31 d. iki balandžio mėn. 7 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
 7. Viešas susirinkimas vyks 2014-04-07 17.15val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, Gargžduose.

 2014-03-04

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti administracinio pastato Gamyklos g. 2, Gargžduose rekonstravimo projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems pritarta.


2014-02-17

DĖL NEPRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 

2014-02-17 nepritarta UAB „Litana ir Ko“ pateiktiems administracinio pastato Gamyklos g. 2, Gargžduose rekonstravimo projektiniams pasiūlymams. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 67 punktu, pateikti projektiniai pasiūlymai peržiūrėti Architektūros ir urbanistikos skyriuje ir jiems nepritarta dėl šių priežasčių:

 1. Pateikti nepilnos sudėties projektiniai pasiūlymai. Nepateikti Statytojo pateikiami dokumentai išvardinti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedo II dalyje bei nurodyti Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, kuriai pritarta 2014-01-24 Architektūros ir urbanistikos skyriuje.
 2. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte ir brėžiniuose pateikiama dviprasmiška informacija apie projektuojamą galeriją. Teigiama, jog galerija projektuojama atskiru projektu, tačiau tuo pačiu vaizduojama, jog galerijos dalis projektuojama pateiktu projektu. Prašome pateikti vienodus duomenis. Atkreipiame dėmesį, jog galerija projektuojama dviejuose sklypuose.

Priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių ginčų komisijai arba Administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.


2014-01-29

Informuojame apie statinio,  kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, parengtus šio statinio projektinius pasiūlymus. Turinys. Pasiūlymai.

 1. Statinio statybvietės adresas : Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Gamyklos g. 2.
 2. Statinio esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama -  administracinė;
 3. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB „Litana ir Ko“ įg. atstovai:

-          Ramūnas Amšiejus; el.p. [email protected]; mob.:8-616-34966.

-          Rolandas Rakevičius; el.p. [email protected]; mob.:8-615-58874.

 1. Statytojas: UAB „Litana ir Ko“, įm.k. 163105617, Gamyklos g. 2a, LT-96155 Gargždai, Tel.(46)455352, Faks. (46)455354, [email protected]
 2. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00val. UAB „Litana ir Ko“ patalpose adresu, Gamyklos g. 2, Gargžduose; Tel.(46)455352.
 3. 2014m. vasario mėn.  03-10 dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Gamyklos g. 2, Gargžduose.
 4. Viešas susirinkimas vyks 2014-02-10 17.15val. UAB „Litana ir Ko“ patalpose,  Gamyklos g. 2,  Gargžduose.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-09 09:36:07
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304