2021 M. - Klaipedos-r.lt

2021 M.

2021-12-30 

Stendo įrengimo data:    2022 01 03 (X=6204693, Y=339233) 

Stendo išmontavimo data: ne anksčiau kaip 2022 01 19 

INFORMACIJA SKELBIMUI LENTVARIO TRAUKOS PASTOTĖ 

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 110/27,5 kV KretingosTraukos transformatorių pastotės Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šlikių k., naujos statybos projektas 

Žemės sklypo adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šlikių k. 

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5535/0002:200 

Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis: Kita. 

Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 Statybos rūšis: Nauja statyba;

 Statinio būsima kategorija: Ypatingasis statinys; 

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: Inžineriniai tinklai; 

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: .6. elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, tel. Nr. +37068257569, el. paštas: [email protected], įgaliotas atstovas Vytautas Beručka. 

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: [email protected], SPV Dr. Ričardas Padegimas, tel. +37061006322, el. paštas: [email protected] 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, +370652693353, el. paštas: [email protected] 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki 2022-01-19  Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje / ; 

Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: 

Iki 2022-01-19  darbo dienomis 9:00-17:00 Elecnor Servicios Y Proyectos S. A. Lietuvos filialas, Švitrigailos g. 11 H, LT-03228 Vilnius, el.paštas: [email protected]; mob.tel. +37068257569 

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2022-01-19. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 

Atsižvelgus į paskelbtą karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje, Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas vyks 2022-01-19 15:00 Klaipėdos g. 2, Gargždai. Esant ekstremaliai situacijai susirinkimas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. 

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą: 

https://meet.google.com/esv-aqku-yhp?authuser=0 

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį. 

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.google.com/meet/answer/9303069?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Projektiniai pasiūlymai

2022-01-27 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų) 110/27,5 kV Kretingos Traukos transformatorių pastotės Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šlikių k., naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100-220120-00364. Nepritarimo data 2022-01-27.

2022-02-08 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Pastato - veršidės (unikalus Nr. 5595-9006-4010) Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, Šlikių g. 7 rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220131-00529. Pritarimo data 2022-02-07.


2021-12-29 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ TRIJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, KLAIPĖDOS RAJ. SAV., SENDVARIO SEN., SUDMANTŲ K., SENDVARIO G. 12,  PROJEKTAVIMĄ. 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Klaipėdos raj. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Sendvario g. 12, sklypo kadastrinis numeris 5530/0001:253 Jakų k.v. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

(7.3.) prekybos paskirties pastatai. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): 

Projektinius pasiūlymus parengė Studija „Kopa“, MB, el. p. [email protected], tel.: +370 626 52974. 

Projekto vadovas Andrius Serapinas, el. p. [email protected], tel.: +370 671 16970. 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 

UAB „Nekilnojamasis turtas LT“, buveinės adresas Herkaus Manto g. 7, Klaipėda, el. p. [email protected], tel.: +370 646 09005.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022 sausio 17 dienos Studija „Kopa“, MB patalpose, adresu Naujoji uosto g. 3, Klaipėda, 204 kabinetas, darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val., iš anksto suderinus laiką telefonu +370 626 52974 arba el. paštu [email protected]. Taip pat Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje /index.php?1502319068 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022 sausio 17 dienos, el. p. [email protected], tel.: +370 626 52974, adresu Naujoji uosto g. 3, Klaipėda, 204 kabinetas, darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val., iš anksto suderinus laiką telefonu arba el. paštu. Pasiūlyme nurodyti vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (vieta, laikas): 

Statytojui pageidaujant viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuotoliniu būdu. Bus sudaryta galimybė asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrinama visiems viešai prieinama transliacija ir sudarytos sąlygos transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus.  

Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos. 

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. sausio 17 d. 15:30 val. 

Nuoroda prisijungimui:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmI1YzM3Y2QtNzQ3OS00MzNlLTg0MDUtYTMwMDc3Y2JlNDQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220ed1cfa5-b0ec-46fd-a232-77b5cc863c01%22%2c%22Oid%22%3a%22a1186692-1f51-415c-87b5-03e3dda0b878%22%7d

Projektiniai pasiūlymai 

2022-01-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Trijų prekybos paskirties pastatų, Klaipėdos raj. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Sendvario g. 12, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220118-00322. Nepritarimo data 2022-01-25.

2022-01-27 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Trijų prekybos paskirties pastatų Klaipėdos raj. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Sendvario g. 12, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100-220126-00469. Pritarimo data 2022-01-27.


2021-12-20 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17.)  Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., PROJEKTAVIMĄ 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, informuojame apie „Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17.) Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. naujos statybos“ projektinius pasiūlymus. 

Projekto pavadinimas: Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17.) Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. naujos statybos projektas. 

Statinio statybvietės adresas: Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.. 

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5510/0003:855 Dauparų k. v. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita; naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: neypatingasis. 

Statinio naudojimo paskirtis: pagalbinio ūkio (7.17.) 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris. 

Projektavimo studija Archera, UAB, įm. k. 303274162, adresas: Kęstučio g. 11-1, Telšiai; Projekto vadovas ir architektas Egidijus Narmontas, el. p. [email protected]; tel. +370 664 40660. 

Statytojas: E. R. (privatus asmuo). 

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: www.klaipedos-r.lt; 

Kęstučio g. 11-1, Telšiai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., iki 2022.01.10. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti el. paštu: [email protected], [email protected] iki 2022 m. sausio 10 d. 

Pasiūlyme nurodyti vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Statytojui pageidaujant viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu). Bus sudaryta galimybė asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrinama visiems viešai prieinama transliacija ir sudarytos sąlygos transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. 

Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos.

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. sausio 10 d. 15:30 val.

Nuoroda prisijungimui: meet.google.com/xmv-rwts-orf

Projektiniai pasiūlymai  

2022-03-10

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Pagalbinio ūkio paskirties (7.17.) pastato, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220303-01052. Nepritarimo data 2022-03-10.

2022-03-23

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Pagalbinio ūkio paskirties (7.17.) pastato, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220310-01157. Nepritarimo data 2022-03-18. 

2022-03-23 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Pagalbinio ūkio paskirties (7.17.) pastato, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220310-01159. Pritarimo data 2022-03-18.

2022-07-27 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Pagalbinio ūkio paskirties pastato (7.17), Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220719-03280. Pritarimo data 2022-07-26. Projektiniai pasiūlymai


2021-12-20 

Visuomenės informavimas apie numatomą 

PREKYBOS PAVILJONO, KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖ, AKMENOS G. 2, STATYBOS PROJEKTĄ 

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Akmenos g. 2. Žemės sklypo kad. Nr. 5535/0002:561 Kretingalės m. k.v. 

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

1. Prekybos paviljonas - negyvenamasis pastatas – prekybos paskirties pastatas (STR 1.01.03:2017, p. 7.3); statinio kategorija – neypatingas statinys. 

2. Kiemo aikštelė - kitos paskirties inžinerinis statinys (STR 1.01.03:2017, p. 12); statinio kategorija – II gr. nesudėtingas statinys. 

3. Vandentiekio tinklai - inžineriniai tinklai (STR 1.01.03:2017, p. 9.3); statinio kategorija – I gr. nesudėtingas statinys. 

4. Nuotekų surinkimo tinklai - inžineriniai tinklai (STR 1.01.03:2017, p. 9.3); statinio kategorija – nesudėtingas statinys. 

5. Drenažo tinklai - inžineriniai tinklai (STR 1.01.03:2017, p. 9.3); statinio kategorija – I gr. nesudėtingas statinys. 

6. Nuotekų valykla - kitos paskirties inžinerinis statinys (STR 1.01.03:2017, p. 12); statinio kategorija – nesudėtingas statinys. 

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): 

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „Kartografiniai projektai“, projekto vadovas - Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15), tel. nr. 8 445 78199, el. paštas [email protected] 

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 

UAB „Agbirsta“. 

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Susipažinti su projektiniai pasiūlymais galima iki 2022-01-11 UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, esančiose Vytauto g. 17, II a., Kretinga, darbo dienomis 08:00 – 17:00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – 8 445 78199) ir Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje / 

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui gali teikti: raštu – UAB "Kartografiniai projektai“, adresu Vytauto g. 17, Kretinga; el. paštu – [email protected] 

8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 

Projektinių pasiūlymų svarstymo viešas susirinkimas vyks 2022-01-11 15:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybė. Ekstremalios situacijos atveju bus pravedamas nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://join.skype.com/ALhJHwqxW0DZ . 

 Projektiniai pasiūlymai 

2022-01-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Prekybos paviljono, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Akmenos g. 2, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100-220114-00263. Nepritarimo data 2022-01-21.


2021-12-16 

Visuomenės informavimas apie numatomą, Sodo pastato ir ūkinio pastato rekonstrukcija, keičiant paskirtį į vieno buto gyvenamąjį namą, Smiltynės g. 8 Lingių k. Priekulės sen. Klaipėdos raj. projektavimą 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Smiltynės g. 8 Lingių k. Priekulės sen. Klaipėdos raj., kad. Nr. 5513/0023:458 Dituvos k.v 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Mėgėjų sodo žemės sklypai 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

Esama- Sodo namas- kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys pastatai (sodo namai ir kita); 

Ūkinis pastatas- pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui; 

Būsima- Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): 

Laura Merkelienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1779, išduotas nuo 2015-08-28), tel. Nr.862040781, el. p. [email protected] 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 

R.H. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Klaipėda, Šilutės pl. 2-502, tel. Nr. 8 620 40781, darbo dienomis 09:00–17:00. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-01-05, el. p. [email protected], tel. Nr. 862040781, Klaipėda, Šilutės pl. 2-502

 Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 2022-01-05,  16 val. 

Nuotoliniu būdu: 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/78428647320?pwd=U3phYVMyME9TY05yNXdvWHVTMHJTZz09 

Meeting ID: 784 2864 7320 

Passcode: si3mWy

Projektiniai pasiūlymai 

2022-02-01

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Sodo pastato ir ūkinio pastato rekonstrukcija, keičiant paskirtį į vieno buto gyvenamąjį namą, Smiltynės g. 8 Lingių k. Priekulės sen., Klaipėdos raj. projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220125-00438. Nepritarimo data 2022-02-01.

2022-02-10

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Sodo pastato ir ūkinio pastato rekonstrukcija, keičiant paskirtį į vieno buto gyvenamąjį namą, Smiltynės g. 8 Lingių k. Priekulės sen., Klaipėdos raj. projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220202-00557. Pritarimo data 2022-02-09.


2021-12-15 

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengė ,,Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-Laugaliai ruožo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ projektinius pasiūlymus. 

Projektuojamo statinio adresas – Klaipėdos r. sav., valstybinės reikšmės kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-Laugaliai ruožas nuo 10,115 iki 13,550 km. 

Projekte numatoma rekonstruoti kelio ruožą, atnaujinant kelio dangos konstrukciją, ir rekonstruoti esamus takus ir šaligatvius. 

Statinio naudojimo paskirtis – Susisiekimo komunikacijos.

Projekto rengėjas - UAB ,,Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. (+370) 616 58212, adresas internete www.projektavimas.net, el. p. [email protected]). 

Projekto vadovas Donatas Kulėšius, el. paštas [email protected] 

Statytojas – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36 , LT-03109 Vilnius. Tel.  (8 5) 232 9600, el. p. [email protected], kontaktinis asmuo – Jolanta Šarkaitė el. paštas [email protected], tel. (8 5) 232 9600. Kontaktinis asmuo, dėl projekto sprendinių aptarimo: Donatas Kulėšius, tel.  +370 626 07420, el. p. [email protected] 

Su projekto sprendiniais galima susipažinti: 

-             Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje  www.klaipedos-r.lt/ 

-             UAB „Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 12 val. 00 min iki 16 val. (iš anksto informavus tel. +370 626 07420) 

Pasiūlymus dėl techninio darbo projekto ,,Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-Laugaliai ruožo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ projektinių sprendinių galima teikti el. p.: [email protected];  [email protected]; paštu adresu: UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius iki  viešo susirinkimo ir jo metu. 

Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu. 

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2022 m. sausio 10 d., nuo 16:00 val. iki 17:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą: 

Susirinkimo ID: 894 0506 1120 

Prisijungimo nuoroda:  https://us06web.zoom.us/j/89405061120

Aiškinamasis raštas

 Vaizdinė informacija

2022-03-10 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-Laugaliai ruožo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220304-01077. Nepritarimo data 2022-03-10.

2022-08-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-Laugaliai ruožo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220728-03429. Pritarimo data 2022-08-04. Aiškinamasis raštas Brėžiniai


2021-12-15 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ, VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., STANČIŲ K., ŠALTINIŲ G. 48, STATYBOS PROJEKTĄ 

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris: 

Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k., Šaltinių g. 48. Kadastrinis Nr.: 5535/0004:466 Kretingalės k.v. 

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos 

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos 

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

Vieno buto gyvenamasis namas – (6.1) gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. 

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; 

Projekto vadovas: Indrė Auškelė, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: [email protected]  

Projektuotojas:  UAB ,,NT projektavimas“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359, mob. Nr. +370 657 91499, el. paštas: [email protected] 

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): A.K. ir V.K. 

6. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris: 

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ;  UAB ,,NT projektavimas“, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359. PV Indrė Auškelė,  mob. Nr. +370 657 91499 

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022 m. sausio mėn. 06 d. 15:00 val. Elektroniniu paštu 

 [email protected]  mob. Nr. +370 657 91499, Žirgų g. 41, Priekulės II k. LT – 96359 ar viešo susirinkimo metu. 

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 

Nuotoliniu būdu: https://us04web.zoom.us/j/74204686694?pwd=ZW1sRmxSYjd5azJOSnhXYzNiK1Nwdz09 

Meeting ID: 742 0468 6694 

Passcode: c9gYS3 

Viešo susirinkimo laikas 2022 m. sausio mėn. 06 d. 15:00 val. 

jeigu bus atšaukta ekstremali situacija viešas susirinkimas vyks 2022-01-06, 15:00 val. Priekulės seniūnijos patalpose 

Klaipėdos g. 14, Priekulė, LT–96341.

Projektiniai pasiūlymai 


2021-12-13 

INFORMACIJA APIE Dviejų prekybos paskirties pastatŲ (prekyba iš sandėlio), Sendvario g. 10, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav., projektinius pasiūlymus

Projekto pavadinimas: Dviejų prekybos paskirties pastatų (prekyba iš sandėlio), Sendvario g. 10, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas 

Statinio adresas: Sendvario g. 10, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5530/0001:256. 

Statinio naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatai. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2021-2022 m. 

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Projektas tau“, Liepų g. 64A, 523 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected] 

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected] 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Rinaldas Regesas, [email protected] 

Statytojas: UAB “Ežero 42” 

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2022-01-03 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., UAB „Projektas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 523 kab., LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected]. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo? 2022-01-04, 17.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1aukštas), adresu: Klaipėdos g.2, Gargždai 

Karantino atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/75830160475?pwd=TUJQTkxSSjJRUmpld2xwTExyMFhOUT09 

ID: 758 3016 0475 

PASSCODE: D93kaF

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 

2022-01-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Dviejų prekybos paskirties pastatų (prekyba iš sandėlio), Sendvario g. 10, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 100-220118-00315. Nepritarimo data 2022-01-25.

2022-02-08 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Dviejų prekybos paskirties pastatų (prekyba iš sandėlio), Sendvario g. 10, Sudmantų k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220131-00527. Nepritarimo data 2022-02-07.

 

2022-02-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Dviejų prekybos paskirties pastatų (prekyba iš sandėlio), Sendvario g. 10, Sudmantų k., Klaipėdos r.sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220209-00697. Pritarimo data 2022-02-15.


2021-12-13 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ gamybos paskirties pastato, Žiedų g. 1, Gobergiškės k., Kvietinių-Dauparų sen., Klaipėdos r., projektavimą 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis yra parengti „Gamybos paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Žiedų g. 1, Gobergiškės kaimas, Kvietinių-Dauparų seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybėje, statybos projektas“. 

Statinio statybos adresas: Žiedų g. 1, Gobergiškės k., Kvietinių-Dauparų sen., Klaipėdos r. 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama - pramonės ir sandėliavimo teritorijos. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:- UAB „Kita Kryptis“, Laisvės al. 11-2, Kaunas. Projekto vadovas – Rimantas Grigauskas, tel. 8 682 26652, el.paštas: [email protected]. 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Landmor“, Upės g. 23, Vilnius, tel., 8 616 99308, el. paštas: [email protected]. 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje  www.klaipedos-r.lt ir UAB „Kita kryptis“ patalpose (Laisvės al. 11-2, Kaunas) iki 2022-01-03, darbo dienomis, 8:00-15:00 val. Telefonas pasiteirauti: 8 682 26652. 

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus teikti raštu adresu: Laisvės al. 11-2, LT-44237, Kaunas arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2022 01 03. 

Viešas susirinkimas įvyks: 2022 01 03 d., 18:00 val. 

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams platformą. Transliacijos nuoroda: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM5YTJmNjgtNzAyMi00N2Y2LTg0NGUtMmE5NTZmODQxMDA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22718b1cec-26ca-4465-a424-6b09ce46324a%22%2c%22Oid%22%3a%22956bf853-514c-4881-8066-46c5c3218d54%22%7d

Projektiniai pasiūlymai  

2022-01-13

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Gamybos paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Žiedų g. 1, Gobergiškės kaimas, Kvietinių-Dauparų seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybėje, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-220110-00162. Nepritarimo data 2022-01-12.  

2022-01-14

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Gamybos paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Žiedų g. 1, Gobergiškės kaimas, Kvietinių-Dauparų seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybėje, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-220112-00237. Pritarimo data 2022-01-14.


2021-12-10 

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Kretingalės mstl. Pavasario g. (KL8877) techninis darbo projektas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Pagėgių savivaldybės administracija (Užsakovas) informuoja apie Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Kretingalės mstl. Pavasario g. (KL8877) techninis darbo projektas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus. 

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Kretingalės miestelis, Pavasario gatvės atkarpa tarp Taikos ir Vasaros gatvių. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija 

Statinio naudojimo paskirtis: 

Inžinerinio statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos. 

Pogrupis – keliai (gatvės). 

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Vakarų Inžinerija“ projekto vadovas Paulius Petrauskas, tel. +370 618 21545, el. p. [email protected]lt. 

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  [email protected]lt, tel. +370 618 21545. 

Statytojas (Užsakovas) – Klaipėdos rajono savivaldybė. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-12-08 iki 2021-10-30 adresu Šilutės pl. 2-325, LT-91111 Klaipėda, Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 618 21545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projektuotoją. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Šilutės pl. 2 Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. [email protected]lt. 

Viešo susirinkimo data ir adresas: – viešas susirinkimas vyks 2022-01-03 15 val. 00 min. nuotoliniu būdu per „Teams“ platformą. Nuoroda: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzgzYmI1OWQtNmRlNy00M2IwLTgyMzQtZDIzMGZmN2M0MDQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259adf2ab-7385-4397-9340-0d95ceec5ec4%22%2c%22Oid%22%3a%227328a2f6-6bce-4857-b1ce-1444954f0c4f%22%7d 

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta: 

 • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
 • Pasiūlymo teikimo data;
 • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Projektiniai pasiūlymai.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija  

2022-02-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Kretingalės mstl. Pavasario g. (KL8877) techninio darbo projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220117-00302. Nepritarimo data 2022-01-21.

2022-02-03

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Kretingalės mstl. Pavasario g. (KL8877) techninio darbo projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220127-00487. Pritarimo data 2022-02-03.


2021-12-09 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ TRANSPORTO APTARNAVIMO PASLAUGŲ STATINIO – KAVINĖS, SU SPORTO PASKIRTIES PATALPOMIS, JUNGTINĖS G.1, AUKŠTKIEMIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTĄ (Laida A) IR SVARSTYMĄ SU VISUOMENE 

Statinio statybos adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Jungtinė g.1 (Sklypo kadastro nr.: 5558/0013:1071  Tauralaukio k.v.) 

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos 

Statinio naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatas. 

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Danės projektai“, Turgaus g. 37-5, Klaipėda.  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: Valentinas Lucenko [email protected]  Mob. tel: +370 620 76751. 

Statytojas: MB „DomaNT“ (adresas: Danų g. 13, Aukštkiemių k.) 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje: www.klaipedos-r.lt taip pat Turgaus g. 37-5, Klaipėda, laikas: pirmadienį – penktadienį  10.00 - 17.00 val., susitarus iš anksto, tel.: +370 620 76751. Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuolatiniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: paštu: UAB "Danės projektai", Turgaus g. 37-5, Klaipėda bei el. paštu: [email protected] iki 2021-12-29 d. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: 1) vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3) informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Viešo susirinkimo data ir laikas2021-12-29 d., 16.00 val., susirinkimas vyks 2021-12-29  16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda į konferenciją: 

Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3142738048?pwd=SlZLWllEMnhRYTdmTWlqMzRnWk1WUT09#success 

Slaptažodis - 6QyeKM

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 

2022-01-05 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Transporto aptarnavimo paslaugų statinio – kavinės, su sporto paskirties patalpomis, Jungtinės g.1, Aukštkiemių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto, Laida A, projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-211231-05455. Nepritarimo data 2021-12-31.

2022-01-11

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Transporto aptarnavimo paslaugų statinio – kavinės, su sporto paskirties patalpomis, Jungtinės g.1, Aukštkiemių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto, Laida A, projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-220107-00134. Pritarimo data 2022-01-11.


2021-12-08 

Informacija apie poilsio paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 41, statybos projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene. 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 41. Žemės sklypo kad. nr. 5528/0003:337 (sklypo dalis: H). 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.13. Poilsio paskirties pastatas. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita; rekreacinės teritorijos. 

Projektuotojas: MB „Baltas kvadratas“, į.k. 304754794, įgaliotas atstovas Vytis Cibulskis, el. p.: [email protected], tel. nr. 865770766. 

Statinio architektas: PV, architektas - Vytis Cibulskis, el. p.: [email protected], tel. nr. 865770766. 

Statytojas: V.S.. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Klaipėda, Bokštų g. 9-38; tel. nr. 865770766; darbo dienomis 13.00 - 17.00 val.; /. 

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2021-12-28 el. p. [email protected] 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):  Viešas susirinkimas įvyks 2021-12-29 16:00 val. nuotoliniu būdu. 

Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/eav-wzgb-tgz 

Stendo įrengimo data: 2021-12-09. 

Stendo išmontavimo data: 2021-12-28.

Projektiniai pasiūlymai  

2022-01-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Poilsio paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 41, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-211230-05453. Nepritarimo data 2021-12-30.

2022-01-20

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Poilsio paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 41, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 100-220110-00157. Nepritarimo data 2022-01-17.

2022-04-05 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Poilsio paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 41, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220329-01463. Pritarimo data 2022-04-04.


2021-12-08 

Informacija apie parengtus Esamo pastato-gyvenamo namo (un. Nr. 4400-1139-7432) ir esamo pagalbinio ūkio pastato-kūrybinių dirbtuvių (un. Nr. 4400-1846-2414), Peskojų g. 8, Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., paskirties keitimo į dviejų butų gyvenamą namą, neatliekant statybos darbų, projektinius pasiūlymus 

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r., Kretingalės sen., Dargužių k., Peskojų g. 8, kadastrinis Nr.: 5528/0002:313 Girkalių k.v.

 2. Statinių esama pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatas, pagalbinio ūkio pastatas (kūrybinės dirbtuvės) 

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (dviejų butų) paskirties pastatas. 

4. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,  būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

5. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas, įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: MB “S78“, el. paštas.: [email protected], architektė – Giedrė Stankevičienė, tel. 865250976.                                                               

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektė: Giedrė Stankevičienė, el. paštas:  [email protected], projekto vadovas: Alvydas Kriščiūnas 

5. Statytojas: A. I., įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Giedrė Stankevičienė, el. paštas.: [email protected], tel. 865250976 

6. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2021 m. gruodžio mėn.  10 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 28 d. imtinai nuo 8.30  iki 17.00 val., iš anksto susitarus telefonu 865250976 (dėl šalyje įvesto karantino, susipažinti su parengta medžiaga galima elektroninėmis priemonėmis, paskambinus ar elektroniniu paštu). 

7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų nuo 2021 m. gruodžio mėn.  10 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 28 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu). Pasiūlymus galima teikti  raštu el. paštu:  [email protected]. 

8. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. gruodžio 28 d. (antradienį) 16.00 val. dėl šalyje įvesto karantino, susirinkimas bus transliuojamas internetu. 

https://us02web.zoom.us/j/82671764370?pwd=RDkwMFZtSU1VQkc2VElqRWVGZXNBUT09 

Meeting ID: 826 7176 4370 

Passcode: 891793

 Projektiniai pasiūlymai 

2022-01-17 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Esamo pastato – gyvenamo namo (un. Nr. 4400-1139-7432) ir esamo pagalbinio ūkio pastato – kūrybinių dirbtuvių (un. Nr. 4400-1846-2414), Peskojų g. 8, Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., paskirties keitimo į dviejų butų gyvenamą namą, neatliekant statybos darbų, projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-220111-00215. Nepritarimo data 2022-01-17.

2022-01-26 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Esamo pastato – gyvenamo namo (un. Nr. 4400-1139-7432) ir esamo pagalbinio ūkio pastato – kūrybinių dirbtuvių (un. Nr. 4400-1846-2414), Peskojų g. 8, Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., paskirties keitimo į dviejų butų gyvenamą namą, neatliekant statybos darbų, projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220118-00314. Pritarimo data 2022-01-24.


2021-12-07 

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Atamis“ parengė ,,VMU Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos g-jos kv. Nr. 10 privažiuojamojo miško kelio KL 1100 supaprastintas statybos projektas“ projektinius pasiūlymus. 

Projektuojamo statinio adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Kukuliškių k., Klaipėdos rajonas. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5528/0001:983 Girkalių k.v.; 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – miško ūkio. Ekosistemų apsaugos miškų sklypai; 

Statinio naudojimo paskirtis – keliai; 

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas – Kipras Daukantas, el. p. [email protected], +37064829051. 

Projekto rengėjas - UAB ,,Atamis“ (Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (+370) 5 2728334, faksas (+370) 5 2031280, adresas internete www.atamis.lt, el. p. [email protected]). 

Projekto vadovas Rimvydas Juodka, tel. 8-672 94003, el. paštas [email protected] 

  Statytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdija. Savanorių pr. 176, Vilnius 03154, tel. Nr. +370 687 19545 el. paštas: [email protected] Kontaktinis asmuo, dėl projekto sprendinių aptarimo: Kipras Daukantas, tel.  +370 64829051, el. p. [email protected]. 

Su projekto sprendiniais galima susipažinti: 

-          Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.klaipedos-r.lt 

-        UAB „Atamis“ (Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, (316 kabinetas) darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 12 val. 00 min iki 16 val. (iš anksto informavus tel. +370 6620 8215) 

Pasiūlymus dėl projekto „VMU Kretingos regioninio padalinio Klaipėdos g-jos kv. Nr. 10 privažiuojamojo miško kelio KL 1100 supaprastintas statybos projektas“ projektinių sprendinių galima teikti el. p.: [email protected]; [email protected]; faksu (+370) 5 2031280, paštu adresu: UAB „Atamis“ Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius iki  viešo susirinkimo ir jo metu.

Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu. 

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2021 m. gruodžio 23 d., nuo 16:00 val. iki 17:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą: 

Susirinkimo ID: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpduihrDgjGNVLWAsS0t-T4rvHt9LIZXo7 

(Meeting ID: 834 1192 3921; Passcode: 617269)      

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai 


2021-12-02 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ REMONTO DIRBTUVIŲ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS PASTATĄ, GARGŽDAI, SANDOROS G. 4A, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

1.Statinio statybvietės adresas: Gargždai, Sandoros g. 4A, žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5520/0009:559 Gargždų m. k.v. 

2. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 pagrindinė pastato paskirtis – paslaugų paskirties pastatai.

 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

4. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 867810636. 

5. Statytojas: UAB „Delta techniniai sprendimai“. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636. 

6. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2021 m. nuo gruodžio  mėn. 2 d. iki gruodžio 21 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda    , tel. (8678)10636, arba internetinėje svetainėje  https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/projektiniai-pasiulymai/223 

7. 2021 m. nuo gruodžio mėn. 2 d. iki gruodžio  21 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. p. [email protected] 

8. Viešas susirinkimas vyks 2021 gruodžio 22 d. (trečiadienį 15.00 val. nuotoliniu būdu.  Transliacijos nuoroda: UAB "Vakarų architektūra" Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679

Projektiniai pasiūlymai 

2022-01-26 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Remonto dirbtuvių su administracinėmis patalpomis Gargždai, Sandoros g.4A, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100-220124-00423. Nepritarimo data 2022-01-25. 

2022-04-19 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Remonto dirbtuvių su administracinėmis patalpomis Sandoros g.4A ir Sandoros g.4, Gargždai statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220406-01649. Nepritarimo data 2022-04-13.

2022-04-19

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Remonto dirbtuvių su administracinėmis patalpomis Sandoros g.4A ir Sandoros g.4, Gargždai statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220414-01797. Pritarimo data 2022-04-14.


2021-12-02 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., PROJEKTAVIMĄ 

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, informuojame apie „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. naujos statybos“ projektinius pasiūlymus. 

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. naujos statybos projektas. 

Statinio statybvietės adresas: Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.. 

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5510/0003:855 Dauparų k. v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita; naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statybos rūšis: nauja statyba. 

Statinio kategorija: neypatingasis. 

Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji paskirtis (vieno buto) (6.1.) 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris. 

Projektavimo studija Archera, UAB, įm. k. 303274162, adresas: Kęstučio g. 11-1, Telšiai; Projekto vadovas ir architektas Egidijus Narmontas, el. p. [email protected]; tel. +370 664 40660. 

Statytojas: E. R. (privatus asmuo). 

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: /index.php?4248034976; 

Kęstučio g. 11-1, Telšiai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., iki 2021.12.23. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti el. paštu: [email protected], [email protected] iki 2021 m.gruodžio 23 d. 

Pasiūlyme nurodyti vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Statytojui pageidaujant viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu). Bus sudaryta galimybė asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrinama visiems viešai prieinama transliacija ir sudarytos sąlygos transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus. 

Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos.

Susirinkimo data ir laikas: 2021 m.gruodžio 23 d. 15:30 val. 

Nuoroda prisijungimui: meet.google.com/iuj-cerr-omd

Projektiniai pasiūlymai 

2022-01-18 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100- 220112-00233. Nepritarimo data 2022-01-18.

2022-03-29 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1.) Lapuočių g. 11, Alksnių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220317-01269. Pritarimo data 2022-03-23.


2021-11-30
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS         
Vieno buto gyvenamojo namo (unik. nr. 5599-4001-7012) Kuršlaukio g. 1a, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo ir dalies patalpų iš paslaugų į gyvenamosios paskirties keitimo projektas
Vadovaudamiesi STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, gyvenamosios paskirties pastatas priskiriamas visuomenei svarbiems objektams, ir privaloma informuoti visuomenę ir leisti jai dalyvauti svarstant šių statinių projektinius pasiūlymus.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas:

Kuršlaukio g. 1A, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. Kadastrinis nr. 5520/0017:216.
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita (Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos)

Projekto pavadinimas:

Vieno buto gyvenamojo namo (unik. nr. 5599-4001-7012) Kuršlaukio g. 1a, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo ir dalies patalpų iš paslaugų į gyvenamosios paskirties keitimo projektas

Statinio naudojimo paskirties:

Gyvenamoji paskirtis (vieno buto)

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas:

UAB „Architektūra ir projektavimas, [email protected], Universiteto al. 19-303, Klaipėda LT-92294.

Projekto vadovas:  

Egidijus Monstavičius, el. p.: [email protected], tel.: +370 647 07217

Statytojas:

V. M.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt ir Universiteto al. 19-303, Klaipėda iki 2021-12-17 (papildoma informacija tel.864707217).

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-12-17  16:30 val. nuotoliniu būdu, prisijungus adresu: https://us05web.zoom.us/j/81645273545?pwd=WllkMlQ1eFNmRGVWZTB4bVRNS3YyZz09

 Projektiniai pasiūlymai

2021-12-30

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Vieno buto gyvenamojo namo (unik. nr. 5599-4001-7012) Kuršlaukio g. 1A, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo ir dalies patalpų iš paslaugų į gyvenamosios paskirties keitimo projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-211221-05283. Nepritarimo data 2021-12-29.

2022-02-18 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Vieno buto gyvenamojo namo (unik. nr. 5599-4001-7012) Kuršlaukio g. 1a, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo ir dalies patalpų iš paslaugų į gyvenamosios paskirties keitimo projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220208-00662220209-00697. Pritarimo data 2022-02-15


2021-11-30 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

Informuojame apie statinio – VYTAUTO G., PRIEKULĖ I, PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą. 

 1. 1.    Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės; 
 • Vytauto g., Priekulė I, Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
 • Žemės sklypo kadastrinis numeris 5565/0001:1004;
 • Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6161270.03; Y = 329915.61; 
 1. 2.    Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): 
 • Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba. 
 1. 3.    Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas 
 • Kita.
 • Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
 • Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 
 1. 4.    Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai); 
 • Projektuotojas – MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
 • Projekto vadovas – Egidijus valutis, el. pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744; 
 1. 5.    Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); 
 • UAB „Prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų“, į. k. 305790099, adresas Bitaičio 7, Rudiliai, Kupiškio r., el. p.: labaisudė[email protected], tel.: +370 699 69993 
 1. 6.    Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas; 
 • Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-12-17 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda ir savivaldybės interneto svetainėje /index.php?4248034976 
 1. 7.    Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų; 
 • Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021-12-17, 15.00val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744; 
 1. 8.    Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas); 
 • Viešas susirinkimas vyks 2021-12-17, 15.00 val. nuotoliniu būdu.
 • Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/82285371101?pwd=YlFqU09vcUJJSWwrNVpYSzY3UzVoUT09 Susirinkimo ID:  822 8537 1101 

Prisijungimo kodas: Vytauto

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-02-03 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Vytauto g., Priekulė I, Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100-220127-00482. Pritarimo data 2022-02-03.


2021-11-30 

Informacija apie parengtus  „Gyvenamojo namo, Gargždai, Pievų g. 27, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo projektas  projektinius pasiūlymus. 

Statinio statybvietės adresas: Gargždai, Plevų g. 27. 

Statinio numatoma paskirtis sutinkamai STR 1.01.03:2017: 

ESAMAS  6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai. 

PO KAPITALINIO REMONTO  6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms.  

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2021-2022 m. 

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus  -  UAB  J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda; projekto vadovė Jurgita Burbienė; el. paštas:  [email protected], mob.t. 869947048. 

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovė Jurgita Burbienė; tel. 869947048; [email protected] 

Statytojas: J. D., K. D. 

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2021 m. gruodžio mėn. 2 d. iki gruodžio mėn. 17 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Savivaldybės interneto svetainėje [email protected] 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: nuo 2021 m. gruodžio mėn. 2 d. iki gruodžio mėn. 17 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu)  raštu  adresu: UAB J ir A architektūros studija, Baltijos pr. 123-24, LT-93224, Klaipėda, el. paštas:  [email protected]. 

Viešas susirinkimas įvyks 2021 gruodžio mėn. 17 d. (penktadienį) 17.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai. 

Ekstremalios situacijos atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu:  

Konferencijos  nuoroda: https://zoom.us/j/95745795614?pwd=dWltcVdNZzgrZkxwa2o3b3pIdVl1QT0 

ID:  957 4579 5614 

Slaptažodis: XeLx2R 

 Projektiniai pasiūlymai 

2021-12-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Gyvenamojo namo, Gargždai, Pievų g. 27, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-211220-05259. Nepritarimo data 2021-12-28. 

2022-01-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gyvenamojo namo, Gargždai, Pievų g. 27, kapitalinio remonto ir paskirties keitimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-220103-00020. Pritarimo data 2022-01-03. 


2021-11-26

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „gatvės, vandentiekio ir nuotekų tinklų Miliūnų, Naniškio g. Aukštkiemių km. ir Lazdynų g. Klipščių km. Klaipėdos raj. stattybos projektas“ rengimą bei parengtų šių statinių projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, J. R (Užsakovas) informuoja apie „Gatvės, vandentiekio ir nuotekų tinklų Miliūnų, Naniškio g. Aukštkiemių km. ir Lazdynų g. Klipščių km. Klaipėdos raj. statybos projektas rengimą bei apie parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: – žemės sklypas unik. Nr. 4400-5670-0646 ir 4400-5689-4641.

Statinio naudojimo paskirtis – inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos): keliai (gatvės).

Žemės sklypo naudojimo paskirtis Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija.

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Inkompra“, tel. +370 614 97314, el. p. [email protected] 

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Martin Daukantas, el. p.,  [email protected], tel. +370 614 97314.

Užsakovas – J. R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-11-25 iki 2021-12-16 adresu Mazūriškiai, Juodžemių g. 18-1, pirmadienį-penktadienį nuo 9.00 iki 12.00 val. tel. +370 614 97314. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projekto rengėją.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Mazūriškiai, Juodžemių g. 18-1 pirmadienį-penktadienį nuo 9.00 iki 12.00 val. tel. +370 614 97314, el. p. [email protected].

Viešo susirinkimo data ir adresas: – viešas susirinkimas vyks 2021-12-24 d. 16 val. 00 min. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu prisijungus per nuorodą https://awmcharis.zoom.us/j/97800232550

ID - 978 0023 2550  PASS - 311708

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

 • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
 • Pasiūlymo teikimo data;
 • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Projektiniai pasiūlymai 

2022-01-05  

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Gatvės, vandentiekio ir nuotekų tinklų Miliūnų, Naniškio g. Aukštkiemių km. ir Lazdynų g. Klipščių km. Klaipėdos raj. statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-211225-05354. Nepritarimo data 2021-12-30.

2022-01-07

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Gatvės, vandentiekio ir nuotekų tinklų Miliūnų, Naniškio g. Aukštkiemių km. ir Lazdynų g. Klipščių km. Klaipėdos raj. statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-220103-00003. Nepritarimo data 2022-01-05.

2022-01-13

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Gatvės, vandentiekio ir nuotekų tinklų Miliūnų, Naniškio g. Aukštkiemių km. ir Lazdynų g. Klipščių km. Klaipėdos raj. statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-220106-00116. Nepritarimo data 2022-01-11. 

2022-02-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Gatvės, vandentiekio ir nuotekų tinklų Miliūnų, Naniškio g. Aukštkiemių km. ir Lazdynų g. Klipščių km. Klaipėdos raj. statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220129-00516. Nepritarimo data 2022-02-11.


2021-11-22

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Saulės al. 27,statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP–100-211112-04495. Pritarimo data 2021-11-19.  


2022-01-14

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Dviejų butų gyvenamojo namo Baukštinkų g. 12B, Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211118-04657. Pritarimo data 2022-01-112021-11-18 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KETURIŲ SUBLOKUOTŲ SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ STATYBININKŲ G. 5, GARGŽDAI, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS  

Statinio statybvietės adresas: KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., STATYBININKŲ G. 5, SKLYPO KAD. NR. 5520/0019:2. 

 1. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 pastatai yra sandėliavimo paskirties pastatai
 2. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
 3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - MB “Lainamai” T.Ševčenkos g.16i-218, Vilnius, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Jolanta Zapolskaja, tel. 865628664. 
 4. Statytojas: UAB „Notransa“, Gargždai, Klaipėdos g. 6-7
 5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima 2021 m. lapkričio 18 – gruodžio 08 d.  darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.. projektuotojo  patalpose adresu:  MB “Lainamai” T.Ševčenkos g.16i-218, Vilnius,  statytojo patalpose Statybininkų g. 5, Gargždai arba savivaldybės internetinėje svetainėje:  2021 M. - Klaipedos-r.lt
 6. 2021 m. nuo lapkričio mėn. 218 d. iki gruodžio 08 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: MB “Lainamai” T.Ševčenkos g.16i-218, Vilnius, el. paštas.: [email protected]
 7. Viešas susirinkimas vyks 2021 gruodžio 08 d.(trečiadienį) 16.30 val. nuotoliniu būdu.  Transliacijos informacija: 

Zoom Meeting 

Topic: Statybininkų g.5, Gargždai 

Time: Dec 8, 2021 04:30 PM Kiev 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/78731590670?pwd=N3IyUzZRa2ZpenJtTzhCenBKWFpidz09 

Meeting ID: 787 3159 0670 

Passcode: DVnV1r

Projektiniai pasiūlymai 

2021-12-20

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Keturių sublokuotų sandėliavimo paskirties pastatų, Statybininkų g. 5, Gargždai, statybos projekto projektiniams pasiūlymams.Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211213-05114Nepritarimo data 2021-12-20.


2021-11-18 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Macuičių k., Saulėlydžio g. 13 statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211109-04407. Pritarimo data 2021-11-15. 


2021-11-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti prekybos paskirties pastato Apžvalgos  g.2, Letukų km.,  Kretingalės sen., Klaipėdos raj., projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas

Apžvalgos  g.2, Letukų km.,  Kretingalės sen., Klaipėdos raj

2. Žemės sklypo esama paskirtis ir naudojimo būdas.

Paskirtis-kita, naudojimo būdas-komercininės paskirties objektų teritorijos     

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija.

Statinių naudojimo pskirtis –prekybos paskirties pastatas-prekybos paviljonas

Statinio tipas - neypatingas
Vizualizacija –pridėta

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

Dalius Paliukaitis , 868715116; [email protected]
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.)

5.Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius):

Dalius Paliukaitis                [email protected]
(vardas pavardė, elektroninio pašto adresas)

6.Statytojas

V.A. 

(fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

7. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima paskambinus telef. 868715116, arba prašius prašymą  į el. paštą [email protected]. Projektiniai pasiūlymai bus išsiųsti interesantui el. paštu per 1 darbo dieną.

(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas,

[email protected], (savivaldybės svetainės adresas)

8. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2021.12.07 d. 16val.,  [email protected]; 868715116

9.Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

2021.12.07  16.00val.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/7067836682?pwd=dXVFRXhOaWZ1OXRsWUwycEdvOVJJQT09

(adresas, laikas, viešo susirinkimo tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda)

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

2021-12-16 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Prekybos paskirties pastato Apžvalgos g,2, Letūkų km., Kretingalės sen., Klaipėdos raj., statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Nepritarimo data 2021-12-16.

2022-01-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Prekybos paskirties pastato Apžvalgos g,2, Letūkų km.,Kretingalės sen., Klaipėdos raj., statybos projekto  projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220119-00356. Pritarimo data 2022-01-21.


2021-11-15 

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO, SANTAROS G. 13E, POZINGIŲ K., KLAIPĖDOS R.SAV, PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Santaros g. 13E, Pozingių k., Klaipėdos r.sav., statybos projektas. 

Statinio adresas: Santaros g. 13E, Pozingių k., Klaipėdos r.sav.. Žemės sklypo kadastrinis numeris 5550/0001:315. 

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2021-2022 m. 

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: MB „Projektavimas tau“, Liepų g. 64A, 523 kab., LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 640 11996. Elektroninis paštas: [email protected] 

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą: Projekto vadovas A. Armalis, tel. 8 640 11996, [email protected]  

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: Skirmantas Šlamas 

Statytojas: R.P. 

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus? Iki  2021-12-03 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., MB „Projektavimas tau“ patalpose adresu: Liepų g. 64A, 523 kab., LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Andrius Armalis, tel. 8 640 11996, el. paštas [email protected]. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo? 

2021 m. gruodžio 6 d., 17.00 val., Laisvės g. 4, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r.sav., (Veiviržėnų seniūnijos patalpose)           

Ekstremalios situacijos atveju viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu. 

Konferencijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/76603523638?pwd=VXdHV0lXUmRuZ01tUnJNMy9JU3NSQT09 

ID: 766 0352 3638 

PASSCODE: M918nE 

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2021-12-10 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Santaros g. 13E, Pozingių k., Klaipėdos r.sav., statybos projekto pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211207-05002. Pritarimo data 2021-12-10. 


2021-11-15 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties pastato su paslaugų paskirties patalpa - plovykla ir maitinimo paskirties patalpa - kavine, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Vieversių g. 6, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211111-04449. Pritarimo data 2021-11-11


2021-11-15 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio Girininkų g. 1a, Antkopčio kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211112-04493. Pritarimo data 2021-11-15. 


2021-11-08

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Kuršių g. 1A, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100- 211027-04170. Pritarimo data 2021-11-05. 


2021-11-08

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Keturių vieno buto gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., Vykinto g. 2, 4, 6 ir 8, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100- 211027-04180. Pritarimo data 2021-11-05.  


2021-11-08

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Pastato - sodo pastato (unik. Nr.: 5599-4020-1014) rekonstravimo ir paskirties keitimo į vieno buto gyvenamąjį namą, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Dvarelio tak. 6, projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100- 211028-04181. Pritarimo data 2021-11-05. 


2021-11-08

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Rasos g. 3, Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r.sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100- 211027-04246. Pritarimo data 2021-11-05.


2021-10-29 

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant projektinius pasiūlymus 

Statinių statybos vieta: Jūrasmilčių g. 3, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad.skl. Nr. 5528/0001:1026 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis  –  kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija. 

Statinių naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto). 

Statytojas: D. G. 

Projektuotojas: Andželika Alutienė, IV paž Nr. 431740, 

el.p.: [email protected], tel. Nr. 8 699 77478, 

projekto vadovas Andželika Alutienė, kval. Atestato Nr. 38402, architektūrinės dalies vadovas Mindaugas Zabarauskas, kval. Atestato Nr. A050. 

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-11-22 adresu Alksnynės g. 5B, Klaipėdoje, darbo dienomis 9.00-17.00 val., tel. 8 699 77478, arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt.  

Pasiūlymus teikti: iki 2021-11-22 raštu el. p. [email protected]. 

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. lapkričio 22 d. 18.00 val. nuotoliniu būdu. 

Nuoroda: 

Topic: Kalote 

Time: Nov 22, 2021 06:00 PM Jerusalem 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/8941361219?pwd=cWVUUTRrMzNKR2dUSHRFMjFCcjg2Zz09 

Meeting ID: 894 136 1219 

Passcode: 1127

 Projektiniai pasiūlymai

 Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija  

2021-11-30

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Vieno buto gyvenamojo namo, Jūrasmilčių g. 3, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams.


2021-10-28 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. s., Kretingalės sen., Kalotės k., Sėjos g.2B, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211028-04218. Pritarimo data 2021-10-28. 


2021-10-28 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., Tolminkiemio g. 27, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211027-04198. Pritarimo data 2021-10-28. 


2021-10-28 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Arimų g. 1, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211026-04147. Pritarimo data 2021-10-27. 


2021-10-27 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Liepynės g. 32, Lankučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211026-04145. Pritarimo data 2021-10-27. 


2021-10-27 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS  APIE NUMATOMĄ VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., KALOTĖS K.,  ANCILIAUS G. 16, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, BEI VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE 

Adresas: 

Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k.,  Anciliaus g. 16. 

Statinio naudojimo paskirtis: 

Gyvenamoji (vieno buto). 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Projektuotojas: 

Artūro Šadrausko ind. v. (pažymėjimo Nr. 744718), Taikos pr. 24-201, tel. Nr. 8 609 97245. Projekto vadovė, architektė – Rūta Normantienė, el. p. [email protected] 

Statytojas: J. N. 

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-11-17 Taikos pr. 24-201, Klaipėdoje, darbo dienomis 8.00 – 17.00 val., iš anksto susitarus tel. (8609)97245, arba internetinėje svetainėje: www.klaipeda.lt 

Pasiūlymus teikti: iki 2021-11-17 raštu Artūrui Šadrauskui  adresu Taikos pr. 24-201, LT-91222 Klaipėda, arba el. p. [email protected] 

Viešas susirinkimas įvyks:  2021 m. lapkričio mėn. 17 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu. 

Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/s/4060732484?pwd=TUJNOC80R0FFS0lySDFiRHhxMGpadz09#success 

Meeting ID: 406 073 2484 Passcode: KhkSc9

Projektiniai pasiūlymai 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2021-10-27

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KETURIŲ SUBLOKUOTŲ SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ STATYBININKŲ G. 5, GARGŽDAI, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

Statinio statybvietės adresas: KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., STATYBININKŲ G. 5, SKLYPO KAD. NR. 5520/0019:2.

 1. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 pastatai yra sandėliavimo paskirties pastatai
 2. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
 3. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - MB “Lainamai” T.Ševčenkos g.16i-218, Vilnius, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Jolanta Zapolskaja, tel. 865628664. 
 4. Statytojas: UAB „Notransa“, Gargždai, Klaipėdos g. 6-7
 5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima 2021 m. spalio 27 – lapkričio 17 d.  darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val.. projektuotojo  patalpose adresu:  MB “Lainamai” T.Ševčenkos g.16i-218, Vilnius,  statytojo patalpose Statybininkų g. 5, Gargždai arba savivaldybės internetinėje svetainėje  2021 M. - Klaipedos-r.lt
 6. 2021 m. nuo spalio mėn. 27 d. iki lapkričio 17 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: MB “Lainamai” T.Ševčenkos g.16i-218, Vilnius, el. paštas.: [email protected]
 7. Viešas susirinkimas vyks 2021 lapkričio 17 d.(trečiadienį) 16.30 val. nuotoliniu būdu.  Transliacijos informacija:

Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75951250248?pwd=MWFBR1dhUGcrbUJxR3hKb0ZHS0I4dz09

Meeting ID: 759 5125 0248

Passcode: B44RxV

Projektiniai pasiūlymai 


2021-10-26 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Eglynų k., Kankorėžių g. 7, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211019-03955. Pritarimo data 2021-10-26. 


2021-10-26 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamo namo Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Fazanų g.9 statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211022-04059. Pritarimo data 2021-10-25. 


2021-10-25 

Informuojame apie pastato - veršidės Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, Šlikių g. 7, rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene. 

Statinio vieta: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Šlikių g. 7 (žemės skl. kad. Nr. 5535/0002:293). 

Statinio naudojimo paskirtis: kita – fermų. 

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Projektuotojas: Aušros Austienės individuali veikla, Nr. 587371. 

Projekto vadovas: Remigijus Petrauskas (A 329). 

Statytojas: V. G. 

Projektinius paiūslymus parengė: Aušra Austienė, el. p.: [email protected], Tel. Nr. +370 683 80514. 

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-11-12 Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Plikiai, Kuršelių g. 12, darbo dienomis darbo valandomis (9:00 – 17:00), iš anksto susitarus tel. +370 683 80514, el. p. [email protected], arba internetinėje svetainėje: https://www.klaipedos-r.lt. 

Pasiūlymus teikti galima iki 2021-11-12 raštu Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Plikiai, Kuršelių g. 12, eleltroniniu paštu: [email protected]. 

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. lapkričio mėn. 12 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda; https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09.

 Projektiniai pasiūlymai

2021-11-24 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA  Pastato - veršidės (unikalus Nr. 5595-9006-4010) Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, Šlikių g. 7 rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams.

2021-12-10 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Pastato - veršidės (unikalus Nr. 5595-9006-4010) Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, Šlikių g. 7 rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211203-04967Nepritarimo data 2021-12-10.


2021-10-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Ryšių (telekomunikacijų) tinklų statinio, Vaitelių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211018-03948. Pritarimo data 2021-10-19. 


2021-10-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Giliškių gatvės ir Šinkūnų gatvės., Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211016-03920. Pritarimo data 2021-10-20. 


2021-10-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų seniūnijos, Gargždų m., Taikos g. (inventorinis Nr. KL7023) ir viešuosiuose erdvėse pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ –  PSP-100-211014-03877. Pritarimo data 2021-10-20.


2021-10-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Meiskių k., Klaipėdos g. 61, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211013-03835. Pritarimo data 2021-10-20. 


2021-10-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėliavimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Agilos g. 26, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211012-03825. Pritarimo data 2021-10-19. 


2021-10-21 

Informuojame apie numatomą VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO GĖLIŲ 2-OJI G. 7, KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., Gėlių 2-oji g. 7, sklypo kad.Nr.:5544/0016:113 

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai.  

Statytojas – N.R.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – R.Kvekšo individuali veikla (nr.683884), adresas: Gamyklos g. 11, Gargždai,projekto vadovas R.Kvekšas, tel. 860677387, el. p. [email protected]  

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu Gamyklos g. 11, Gargždai, tel.8 60677387, nuo 2021-10-20 iki 2021-11-10  darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.  

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-11-10 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Gamyklos g. 11, Gargždai  LT-96155,arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas vyks 2021-11-10, 15.00 val. nuotoliniu būdu 

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/88340178468?pwd=bm91ZzJuRDliK0J5dStnTENWWldLdz09 

Susirinkimo ID: 883 4017 8468,   Slaptažodis: wGV8U5

Projektiniai pasiūlymai 

 

2021-11-30

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Gėlių 2-oji g. 7, Kulių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP– 100-211122-04737. Pritarimo data 2021-11-29. 


2021-10-21 

Informacija apie parengtus dviejų butų gyvenamo namo, Šventkalnio g. 20, Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., projektinius pasiūlymus 

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r., Priekulės sen., Svencelės k., Šventkalnio g. 20, kadastrinis Nr.: 5515/0004:351 Drevernos k.v. 

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios (dviejų butų) paskirties pastatas. 

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,  būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas, įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: MB “S78“, el. paštas.: [email protected], architektė – Giedrė Stankevičienė, tel. 865250976.                                                                 

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektė: Giedrė Stankevičienė, el. paštas:  [email protected], projekto vadovas: Alvydas Kriščiūnas 

5. Statytojas: R. Š., įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Giedrė Stankevičienė, el. paštas.: [email protected], tel. 865250976 

6. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 2021 m. spalio mėn.  27 d. iki 2021 m. lapkričio mėn. 12 d. imtinai nuo 8.30  iki 17.00 val. projektuotojo patalpose adresu:  Alksnupės g. 10, Trušelių k., Klaipėdos r. sav., iš anksto susitarus telefonu 865250976 (dėl šalyje įvesto karantino, susipažinti su parengta medžiaga galima elektroninėmis priemonėmis, paskambinus ar elektroniniu paštu).

 7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų nuo 2021 m. spalio mėn.  27 d. iki 2021 m. lapkričio mėn. 12 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu). Pasiūlymus galima teikti  raštu, adresu Alksnupės g., Trušelių k., Klaipėdos r. sav., el. paštu:  [email protected]. 

8. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. lapkričio 12 d. (penktadienį) 15.00 val. dėl šalyje įvesto karantino, susirinkimas bus transliuojamas internetu https://us02web.zoom.us/j/86278438621?pwd=NU9XaXk1WHRkUnZ5am9XY0c4UTl1UT09 

Meeting ID: 862 7843 8621  Passcode: 899629 

Stendas įrengtas 2021-10-27, išmontuojamas 2021-11-13

Projektiniai pasiūlymai 


2021-10-19

PRANEŠIMAS 

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kunkių k., Divyčio g. 20 (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5528/0002:64). 

Statinių naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namas) – skirti gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būtas: kita; teritorija skirta vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai. 

Projektuotojas: UAB "Kartografiniai projektai", S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected], tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected] 

Statytojas: S. M. 

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-11-11 UAB "Kartografiniai projektai" biuro patalpose Gegužės g. 1, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8:00val. iki 17:00 val. ir savivaldybės internetinėje  svetainėje:  https://www.klaipedos-r.lt/, bei viešo susirinkimo tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) metu: https://join.skype.com/MmRQZE7ierFN 

Pasiūlymus teikti: iki 2021-11-11 raštu adresu UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1, Klaipėda, arba el. p. [email protected] 

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m  lapkričio mėn. 11 d  15.00 val. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu: https://join.skype.com/MmRQZE7ierFN

 Projektiniai pasiūlymai 

2021-11-25 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kunkių k., Divyčio g. 20, statybos projekto projektiniams pasiūlymams.

2022-03-04 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kunkių k., Divyčio g. 20, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220302-01018. Pritarimo data 2022-03-03.


2021-10-15 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, GARGŽDAI, UŽUOVĖJOS G. 22A, PROJEKTAVIMĄ 

Statinio statybos adresas: Gargždai, Užuovėjos g. 22A (Sklypo kadastro Nr.:5520/0001:859) 

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (dviejų butų). 

Statytojas: UAB „MS Investment“ 

Projektuotojas: Simonos Kubilės individuali veikla. el.p. [email protected], mob.tel. +370 621 36009 

Projekto vadovas: Inga Januškienė, el. p. [email protected], mob. tel: +370 658 21440 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt, taip pat Taikos pr. 133-21, Klaipėda, laikas: pirmadienį - penktadienį  09.00 - 16.00 val. Dėl susipažinimo būtina susitarti iš anksto, tel.: +370 621 36009 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  el. paštu: [email protected], tel. +370 621 36009 iki 2021-11-05 d. 

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021-11-05 d., 15.00 val. Viešas susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu. 

Prisijungimo ID: 952 161 3331 

Slaptažodis: rjr3m8

Projektiniai pasiūlymai 

2021-11-30

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Dviejų butų gyvenamųjų namų, Gargždai, Užuovėjos g. 22A, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP– 100-211122-04744. Pritarimo data 2021-11-29. 


2021-10-14 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Asiūklių gatvės Gargžduose statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211011-03803. Pritarimo data 2021-10-14. 


2021-10-14 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Kitos paskirties inžinierinio statinio (saulės šviesos energijos elektrinės), Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Dreižių k., Lanko g. 4 ir Lanko g.4A, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211006-03737. Pritarimo data 2021-10-13


2021-10-14 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sodo pastato ir pagalbinio ūkio pastatų rekonstravimo į vieno buto gyvenamą namą Gargžduose, Skinijos tak.6, projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211006-03717. Pritarimo data 2021-10-13. 


2021-10-14 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Gručeikių k., Bažnyčios g. 1, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211006-03707. Pritarimo data 2021-10-13. 


2021-10-14 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SANDĖLIO IR PREKYBOS PASTATO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., SLENGIŲ K., PILIGRIMŲ G. 14, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

 1. Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Piligrimų g. 14, žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5558/0007:444 Tauralaukio k.v.
 2. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 sandėlio paskirtis yra sandėliavimo, prekybos pastato su administracinėmis patalpomis  pagrindinė paskirtis – prekybos paskirties pastatas.
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komecinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
 4. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636. 
 5. Statytojas: P.U. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.
 6. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2021 m. nuo spalio  mėn. 14 d. iki lapkričio 03 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda,tel. (8678)10636, arba internetinėje svetainėje  https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/projektiniai-pasiulymai/223
 7. 2021 m. nuo spalio mėn. 14 d. iki lapkričio 03 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. p. [email protected]
 8. Viešas susirinkimas vyks 2021 lapkričio 04 d.(ketvirtadienį) 15.00 val. nuotoliniu būdu.  Transliacijos nuoroda:
 9. UAB "Vakarų architektūra" Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-    1426329034275679

 Projektiniai pasiūlymai

2022-03-14 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Sandėlio ir prekybos pastato su administracinėmis patalpomis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Piligrimų g. 14 statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220304-01069. Nepritarimo data 2022-03-14.

2022-06-16 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Sandėlio ir prekybos pastato su administracinėmis patalpomis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Piligrimų g. 14 statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220610-02731. Pritarimo data 2022-06-16. Projektiniai pasiūlymai


2021-10-14

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., Ratilėlių g. 4, statybos projektas

Vadovaudamiesi  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyriumi, 60 punktu ir Teritorijų planavimo įst. 20 str. 2 d. 1 punktu privaloma informuoti visuomenę ir leisti jai dalyvauti svarstant šių statinių projektinius pasiūlymus. 

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: 

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., Ratilėlių g. 4. Kadastrinis nr. 5501/0001:631. 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Kita (Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) 

Projekto pavadinimas: 

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., Ratilėlių g. 4, statybos projektas 

Statinio naudojimo paskirties: 

Gyvenamoji paskirtis (vieno buto) 

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: 

MB „Namai NT“, [email protected], Universiteto al. 19-303, Klaipėda LT-92294. 

Projekto vadovas:   

Egidijus Monstavičius, el.p.: [email protected], tel.: +370 647 07217 

Statytojas: 

MB „Namai NT“, [email protected], tel.: +370 647 07217 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt ir Universiteto al. 19-303, Klaipėda iki 2021-11-04 (papildoma informacija tel.864707217). 

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-05  16.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus adresu: https://us05web.zoom.us/j/85824519036?pwd=UkwwRGhEQlVwWUF2VTlPQU5xRExnUT09

Projektiniai pasiūlymai

            


2021-10-13

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS         

Vieno buto gyvenamojo namo su kavine-baru

g. 1A, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projektas

Vadovaudamiesi STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, gyvenamosios paskirties pastatas priskiriamas visuomenei svarbiems objektams, ir privaloma informuoti visuomenę ir leisti jai dalyvauti svarstant šių statinių projektinius pasiūlymus.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas:

Kuršlaukio g. 1A, Gargždų m., Klaipėdos r. sav. Kadastrinis nr. 5520/0017:216.
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita (Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos)

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas:

UAB„Architektūra ir projektavimas,[email protected], Universiteto al. 19-303, Klaipėda LT-92294.

Projekto vadovas:  

Egidijus Monstavičius, el. p.: egidijus@arkpro.lt, tel.:+370 647 07217

Statytojas:

V. M. 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt ir Universiteto al. 19-303, Klaipėda iki 2021-11-03 (papildoma informacija tel.864707217). 

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-11-05  15.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungus adresu: https://us05web.zoom.us/j/84514094404?pwd=Q1pMZXUyTHdqc0RPRlVsbUxrRjF  

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 3

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 4

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 5

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 6

2021-11-23 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA  Vieno buto gyvenamojo namo su kavine-baru Kuršlaukio g. 1A, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams. 


2021-10-13 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r.sav., Dovilų sen., Kaspariškių k., Stariškės g.23, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211012-03806. Pritarimo data 2021-10-12. 


2021-10-11

PRANEŠIMAS 

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių k., Tvenkinių g. 26. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5503/0009:122 Agluonėnų k.v.. 

Statinių naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namas) – skirti gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būtas: kita; teritorija skirta vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai. 

Projektuotojas: UAB "Kartografiniai projektai", S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected], tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected] 

Statytojas: R. D. 

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-11-09 UAB "Kartografiniai projektai" biuro patalpose Gegužės g. 1, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8:00val. iki 17:00 val. ir savivaldybės internetinėje  svetainėje:  https://www.klaipedos-r.lt/, bei viešo susirinkimo tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) metu: https://join.skype.com/FuV2YAQCRmdF 

Pasiūlymus teikti: iki 2021-11-09 raštu adresu UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1, Klaipėda, arba el. p. [email protected] 

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m  lapkričio mėn. 09 d  15.00 val. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu: https://join.skype.com/FuV2YAQCRmdF

Projektiniai pasiūlymai 

 

2021-11-19

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Vieno buto gyvenamojo namo (unikalus daikto nr. 4400-4231-5842), Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių k., Tvenkinių g. 26, rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams.

 

2021-11-30

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo (unikalus daikto nr. 4400-4231-5842), Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių k., Tvenkinių g. 26, rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP– 100-211122-04720. Pritarimo data 2021-11-29.  


2021-10-11

Informuojame apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Saulės al. 27, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą. 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Radailiai, Saulės al. 27, žemės sklypo Kad. Nr. 5558/0002:1451.  

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.  

Pastato kategorija:  neypatingasis statinys.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos. 

Statytojas – G.K.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Edvino Dumbrės individuali veikla Nr. 722905, adresas: P.Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., projekto vadovė E. Dumbrė, tel. 8 681 70103, el. p. [email protected]  

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu: .Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., tel.8 681 70103, nuo 2021-10-11 iki 2021-10-29  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-29 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Cvirkos g. 13B, Gargždų m.,  LT-96131, Klaipėdos r. arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-29, 15.00 val. nuotoliniu būdu 

Transliacijos nuoroda: hhttps://us04web.zoom.us/j/3118203348?pwd=MVh6SDBGOUFlVkRmWHMxeE5zaW9hZz09 

Susirinkimo ID: 311 820 3348,   Slaptažodis: Saulesal 

Projektiniai pasiūlymai


2021-10-08 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS STATINIO GIRININKŲ G. 1A, ANTKOPČIO KAIME, VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJOJE, KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE  STATYBOS  PROJEKTAS 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Ryšių (telekomunikacijų) tinklų  statinio  Girininkų g. 1A, Antkopčio kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, projektiniai pasiūlymai. 

Statybvietės adresas: Girininkų g. 1A, Antkopčio kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybė, žemės sklypo Kadastrinis Nr. 5525/0004:336 Girininkų k. v. 

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai. Ryšių (Telekomunikacijų) tinklai. 

Žemės naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos 

Projektuotojas: Rasos Pumputienės įmonė, buveinės adresas Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350, Projekto vadovė, architektė Rasa Pumputienė el. p. [email protected], Tel. Nr.: +37068240021.

Statytojas: Statytojas: UAB "TELE2", Upės 23, LT-08128 Vilnius, Tel.: +37067366344 [email protected] 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono  savivaldybės internetinėje svetainėje  www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą“ ir projektinių pasiūlymų rengėjo patalpose Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350 darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos ir iki viešojo susirinkimo pabaigos, iki 2021-11-09 

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais susirinkimas įvyks 2021 m. lapkričio 9 d., 17:00 val. nuotoliniu būdu.
Prisijungimo nuoroda:  
https://us05web.zoom.us/j/82887513738?pwd=eTlXZlVmSERNZkhSTktZWW5NN3RFZz09
 

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu [email protected] iki viešojo susirinkimo pabaigos (iki 2021-11-09 18:00 valandos).

Projektiniai pasiūlymai 


2021-10-08 

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo skirtų aptarnauti Liepų g., Vėžaičių mst., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Pagėgių savivaldybės administracija (Užsakovas) informuoja apie Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo skirtų aptarnauti Liepų g., Vėžaičių mst., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projektas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Vėžaičių miestelis, šalia Ąžuolo ir Gargždų gatvių sankryžos. 

Statinio naudojimo paskirtis: 

Inžinerinio statinio paskirtis – Inžineriniai tinklai. 

Pogrupis – nuotekų šalinimo tinklai. 

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Vakarų Inžinerija“ projekto vadovas Andrius Malinauskas, tel. +370 618 21545, el. p. [email protected]lt. 

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  [email protected]lt, tel. +370 618 21545. 

Statytojas (Užsakovas) – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-10-08 iki 2021-10-28 adresu Šilutės pl. 2-325, LT-91111 Klaipėda, Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 618 21545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projektuotoją. 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Šilutės pl. 2 Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. [email protected]lt. 

Viešo susirinkimo data ir adresas: – viešas susirinkimas vyks 202110-28 16 val. 00 min. nuotoliniu būdu per „Teams“ platformą. Nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc2ZjQ2MGMtNzI0Zi00M2UwLTlhMTgtNGU1MTI1MDEzNzU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259adf2ab-7385-4397-9340-0d95ceec5ec4%22%2c%22Oid%22%3a%227328a2f6-6bce-4857-b1ce-1444954f0c4f%22%7d 

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

 Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Projektiniai pasiūlymai 

2021-11-08

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA  Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo skirtų aptarnauti Liepų g., Vėžaičių mst., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projekto projektiniams pasiūlymams.

2021-11-22 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo skirtų aptarnauti Liepų g., Vėžaičių mst., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP– 100-211118-04665. Pritarimo data 2021-11-22. 


2021-10-07 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klauso Malūno g. nuo Malūnininkų g. iki vietinės reikšmės kelio (Jungiamasis kelias), Sendvario sen., Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.  Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-210930-03602. Pritarimo data 2021-10-07. 


2021-10-07 

Visuomenės supažindinimas su keturių vieno buto gyvenamųjų namų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., Vykinto g. 2, 4, 6 ir 8, projektiniais pasiūlymais 

Statinių statybvietės adresai ir žemės sklypų kadastriniai numeriai: 

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., Vykinto g. 2. Kad. Nr.: 5544/0002:1168; 

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., Vykinto g. 4. Kad. Nr.: 5544/0002:1169; 

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., Vykinto g. 6. Kad. Nr.: 5544/0002:1170; 

Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Lėbartų k., Vykinto g. 8. Kad. Nr.: 5544/0002:1171.

 Žemės sklypų pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: 

Vieno buto gyvenamieji pastatai. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

 Projekto vadovas – Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 409, išduotas nuo 2013 11 15), mob. tel. Nr. 864717414, el. paštas [email protected] 

UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. nr. 867642777, el. paštas [email protected] 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 

V.G. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Iki 2021-10-26, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. Laiką derinti iš anksto telefonu – 8 647 17414 arba 8 46 493322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - [email protected] iki 2021-10-26. 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 

Karantino atveju, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, 2021-10-26, 15:00 val. susirinkimo nuoroda: https://join.skype.com/GOrj0eRCrAVU

Aiškinamoji dalis

 Grafinė dalis


2021-10-06

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sodo pastato (unik.Nr. 5552-0012-0499), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Žiaukų k., Čiobrelių g. 15, rekonstravimo ir paskirties keitimo į vieno buto gyvenamą namą, projekto projektiniams pasiūlymams pritarta.  Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211001-03625. Pritarimo data 2021-10-05.  


2021-10-06 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Gyventės g. 12, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-10-04. 


2021-10-01

Informuojame apie numatomą „Katilinės rekonstravimo į daugiafunkcinį centrą Klaipėdos r.sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Liepų g.10 projekto“ projektinių pasiūlymų viešinimą

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Liepų g.10, žemės sklypo Kad. Nr. 5510/0004:127 Dauparų k.v.

Pastato paskirtis:  pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (NEGYVENAMIEJI PASTATAI): Kultūros paskirties pastatai (7.10); Paslaugų paskirties pastatai (7.4 – sveikatingumo centras) - 35% bendro pastato ploto..

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos.

Statytojas – DAUPARŲ BENDRUOMENĖ, ASOCIACIJA; į.k.300096808

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“, adresas Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., projekto vadovė S.Sokolovienė, tel. 8 614 58237, el. p. [email protected]

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., tel.8 614 58237, nuo 2021-10-04 iki 2021-10-22  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-22 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Klaipėdos pl.9, Dauparai, LT-96169 Klaipėdos r. arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-22, 15.00 val. nuotoliniu būdu.

Transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/91350202905?pwd=TlRmdXV0RGdkUWJCQnArY2JPNEtLUT09

Susirinkimo ID: 913 5020 2905,   Slaptažodis: 21r4VK

 Projektiniai pasiūlymai 

Vizualizacija 


2022-01-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Katilinės rekonstravimo į daugiafunkcinį centrą Klaipėdos r.sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., Liepų g.10 projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100-220112-00225. Pritarimo data 2022-01-17.


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 25, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 23, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 21, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 19, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 17, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 15, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 13, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 11, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 9, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 7, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Klemiškės k., Karpavos g. 5, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-29. 


2021-09-29 

Informuojame apie numatomą DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO ARIMŲ G. 1, MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS  

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Arimų g.1, sklypo kad.Nr.:5568/0011:114 

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Statytojas – A. P. 

Projektinių pasiūlymų rengėjas – R.Kvekšo individuali veikla (Nr.:683884), adresas P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai, projekto vadovas R.Kvekšas, tel. 860677387, el. p. kveksas.ramunas@gmail.com.  

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai, tel.8 60677387, nuo 2021-09-29 iki 2021-10-20  darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje.  

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-20 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  kveksas.ramunas@gmail.com, Lietuvos paštu Gargždai, P. Cvirkos g. 13B, LT-96131,arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-20, 15.00 val. nuotoliniu būdu.  

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/84531969290?pwd=bU9jd1lnUEVURzVhc2gxMW9WVDg1UT09 

Susirinkimo ID: 845 3196 9290,   Slaptažodis: P0ShFT

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-29 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame apie statinio – PILIAVOS G., RADAILIAI, SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.    Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

Piliavos g., Radailiai, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris 5558/0002:1308;

Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6186524; Y = 324763;

2.    Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba.

3.    Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita.

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

4.    Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

Projektuotojas – MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

Projekto vadovas – Egidijus valutis, el. pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

5.    Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

V. J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas; Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-10-19 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda ir savivaldybės interneto svetainėje /index.php?4248034976

6.    Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021-10-19, 15.00val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

7.    Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-19, 15.00 val. nuotoliniu būdu.

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/88972430730?pwd=Y3dnQjI1Rk9qMmpKRmJFR3UrbUdzQT09 Susirinkimo ID: 889 7243 0730

Prisijungimo kodas: Piliavos

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 

2022-02-17 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Piliavos gatvės., Radailiai, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220207-00655. Pritarimo data 2022-02-13.


2021-09-29 

Informuojame apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r sav., Gargždų m., Kretingos pl. 21, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą. 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r sav., Gargždų m., Kretingos pl. 21, žemės sklypo Kad. Nr. 5520/0001:440.  

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.  

Pastato kategorija:  nesudėtingasis statinys.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos. 

Statytojas – K.S.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Edvino Dumbrės individuali veikla Nr. 722905, adresas: P.Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., projekto vadovė E. Dumbrė, tel. 8 681 70103, el. p. [email protected]  

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu: .Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., tel.8 681 70103, nuo 2021-09-28 iki 2021-10-19  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-18 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Cvirkos g. 13B, Gargždų m.,  LT-96131, Klaipėdos r. arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-19, 16.00 val. nuotoliniu būdu

 Transliacijos nuoroda:  https://us04web.zoom.us/j/3118203348?pwd=QjVDNm96VWlLM0NWcG1SZ09wa0lDZz09 

Susirinkimo ID: 311 820 3348,   Slaptažodis: b3irpE

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-29 

Informuojame apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., Tolminkiemio g. 27B, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą. 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., Tolminkiemio g. 27B, žemės sklypo Kad. Nr. 5523/0007:491.  

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.  

Pastato kategorija:  neypatingasis statinys.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos. 

Statytojas – Ž.S.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Edvino Dumbrės individuali veikla Nr. 722905, adresas: P.Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., projekto vadovė E. Dumbrė, tel. 8 681 70103, el. p. [email protected]  

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu: .Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., tel.8 681 70103, nuo 2021-09-28 iki 2021-10-19  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-18 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Cvirkos g. 13B, Gargždų m.,  LT-96131, Klaipėdos r. arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-19, 15.00 val. nuotoliniu būdu 

Transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3118203348?pwd=QjVDNm96VWlLM0NWcG1SZ09wa0lDZz09 

Susirinkimo ID: 311 820 3348,   Slaptažodis: b3irpE

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-29 

Informuojame apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., Tolminkiemio g. 27, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą. 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., Tolminkiemio g. 27, žemės sklypo Kad. Nr. 5523/0007:488.  

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.  

Pastato kategorija:  neypatingasis statinys.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos. 

Statytojas – Ž.S.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Edvino Dumbrės individuali veikla Nr. 722905, adresas: P.Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., projekto vadovė E. Dumbrė, tel. 8 681 70103, el. p. [email protected]  

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu: .Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., tel.8 681 70103, nuo 2021-09-28 iki 2021-10-18  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje.

 Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-18 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Cvirkos g. 13B, Gargždų m.,  LT-96131, Klaipėdos r. arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-18, 16.00 val. nuotoliniu būdu 

Transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3118203348?pwd=QjVDNm96VWlLM0NWcG1SZ09wa0lDZz09 

Susirinkimo ID: 311 820 3348,   Slaptažodis: b3irpE

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-29 

Informuojame apie numatomą pastato - sodo pastato (unik. Nr.: 5599-4020-1014) rekonstravimo ir paskirties keitimo į vieno buto gyvenamąjį namą, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Dvarelio tak. 6, projektinių pasiūlymų viešinimą. 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Dvarelio tak. 6, žemės sklypo Kad. Nr. 5520/0015:120.  

Esama pastato paskirtis:  kita (sodų).  

Būsima pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas.  

Esama pastato kategorija:  nesudėtingasis statinys.  

Būsima pastato kategorija:  neypatingasis statinys. 

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, Mėgėjų sodo žemės sklypai. 

Statytojas – R.L.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Edvino Dumbrės individuali veikla Nr. 722905, adresas: P.Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., projekto vadovė E. Dumbrė, tel. 8 681 70103, el. p. [email protected]  

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu: .Cvirkos g. 13B, Gargždų m., Klaipėdos r., tel.8 681 70103, nuo 2021-09-28 iki 2021-10-18  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-18 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Cvirkos g. 13B, Gargždų m.,  LT-96131, Klaipėdos r. arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu. 

 Viešas susirinkimas vyks 2021-10-18, 15.00 val. nuotoliniu būdu 

Transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3118203348?pwd=QjVDNm96VWlLM0NWcG1SZ09wa0lDZz09 

Susirinkimo ID: 311 820 3348,   Slaptažodis: b3irpE

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-29

Informuojame apie numatomą VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO RASOS G. 3, ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., Rasos g. 3, sklypo kad.Nr.:5510/0005:1641

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. 

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statytojas – I.Ž. 

Projektinių pasiūlymų rengėjas – MB „RK Projektas“ adresas P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai projekto vadovas R.Kvekšas, tel. 860677387, el. p. [email protected] 

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai, tel.8 60677387, nuo 2021-09-29 iki 2021-10-19  darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-19 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Gargždai, P. Cvirkos g. 13B, LT-96131,arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu. 

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-19, 15.30 val. nuotoliniu būdu

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/82710211984?pwd=LzRWVTVwRmRwN3pvQ3FTNGFIYU03Zz09

Susirinkimo ID: 827 1021 1984,   Slaptažodis: NndvH3

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-29

Informuojame apie numatomą VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO LIEPYNĖS G. 32, LANKUČIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Lankučių k., Liepynės g. 32, sklypo kad.Nr.:5528/0008:35

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. 

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statytojas – R.P. 

Projektinių pasiūlymų rengėjas – MB „RK Projektas“ adresas P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai projekto vadovas R.Kvekšas, tel. 860677387, el. p. [email protected] 

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai, tel.8 60677387, nuo 2021-09-29 iki 2021-10-18  darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-18 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Gargždai, P. Cvirkos g. 13B, LT-96131,arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu. 

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-18, 15.00 val. nuotoliniu būdu

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/82442191307?pwd=U2IzNVFmU081OVhPK0ZyVUtycXp5Zz09

Susirinkimo ID: 824 4219 1307,   Slaptažodis: pCK1zg

 Projektiniai pasiūlymai


2021-09-29 

Informuojame apie numatomą DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO BAUKŠTININKŲ G. 12B, BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS  

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., Baukštininkų g. 12B, sklypo kad.Nr.:5558/0004:957 

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai. 

 Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Statytojas – S.J.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – R.Kvekšo individuali veikla (Nr.:683884), adresas P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai, projekto vadovas R.Kvekšas, tel. 860677387, el. p. [email protected] 

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai, tel.8 60677387, nuo 2021-09-29 iki 2021-10-18  darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje.  

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-18 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Gargždai, P. Cvirkos g. 13B, LT-96131,arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-18, 15.30 val. nuotoliniu būdu 

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/86999807410?pwd=ZGtaMm9CUnZjamkzYjRSZnNsOGRndz09 

Susirinkimo ID: 869 9980 7410,   Slaptažodis: g6NScB

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-29 

Informuojame apie numatomą VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO LAUKŲ 4-OJI G. 9, KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS  

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., Laukų 4-oji g. 9, sklypo kad.Nr.:5544/0016:275 

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.  

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – mėgėjų sodo žemės sklypai.  

Statytojas – D.G.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – R.Kvekšo individuali veikla (nr.683884), adresas: P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai,projekto vadovas R.Kvekšas, tel. 860677387, el. p. [email protected]  

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu P.Cvirkos g. 13B-IIIa, Gargždai, tel.8 60677387, nuo 2021-09-29 iki 2021-10-19  darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.  

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-19 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Gargždai, P. Cvirkos g. 13B, LT-96131,arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-19, 15.00 val. nuotoliniu būdu. 

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/82111451815?pwd=eExhSDNOMG9JTUo3L1RIdVl5MlM2Zz09  

Susirinkimo ID: 821 1145 1815,   Slaptažodis: AzEGN8

 Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-28 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

Informuojame apie statinio – VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS R. SAV., DAUPARŲ - KVIETINIŲ SEN., EGLYNŲ K., KANKORĖŽIŲ G. 7, STATYBOS PROJEKTAS, kuriam vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipnio 2 dalimi reikalingas visuomenės informavimas apie statinio projektavimą. 

1.Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Klaipėdos r. sav., Dauparų - Kvietinių sen., Eglynų k., Kankorėžių g. 7, sklypo kad. Nr. 5510/0001:236 

2.Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): 

Vieno buto gyvenamasis namas. Naujo statinio statyba. 

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Paskirtis: Kita. 

Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos 

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

Projektuotojas – Kristinos Rašimienės individuali veikla, el.pašto adresas – [email protected]; tel. +37067308505;

Projekto vadovas – Kristina Rašimienė, el. pašto adresas – [email protected]; tel. +37067308505 

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

V. B. 

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-10-15 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Šilutės pl. 56-306, Klaipėda arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt 

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021-10-15, 15.00 val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - K. Rašimienės ind. veikla, el.pašto adresas – [email protected]; tel. +37067308505; 

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-18, 15.00 val. nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą.

Transliacijos nuoroda:  https://us05web.zoom.us/j/4113959448?pwd=eFZMeHRjQlp3N3FVeVVNSlJVSHVCUT09

 Viešo susirinkimo ID: 411 395 9448

Prisijungimo kodas: kankoreziu

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-27

INFORMACIJA APIE PARENGTUS VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS R. SAV., DOVILŲ SEN., KETVERGIŲ K., KALVIŲ G. 5, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k. Kalvių g. 5, žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5544/0006:224 Lėbartų. k.v.

2. Statinio numatoma paskirtis – sutinkamai STR 1.01.03:2017 yra gyvenamoji.

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

4. Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 867810636.                                                                     

5. Statytojas: A.G. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

6. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2021 m. nuo rugsėjo  mėn. 27 d. iki spalio  20 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, (dėl šalyje įvesto karantino, susipažinti su parengta medžiaga galima elektroninėmis priemonėmis, paskambinus ar elektroniniu paštu).

7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 27 d. iki 2021 m. spalio mėn. 20 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu). Pasiūlymus galima teikti  gali teikti raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

8.Viešas susirinkimas vyks 2021 spalio 21 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. susirinkimas bus transliuojamas internetu https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679.

Projektiniai pasiūlymai 

 

2021-12-07

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Kalvių g.5, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – PSP-100-211129-04867. Pritarimo data 2021-12-06.


2021-09-24 

Informuojame apie numatomą Vieno buto gyvenamo namo Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Fazanų g.9 statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Fazanų g.9, žemės sklypo Kad. Nr. 5544/0002:1214 Lėbartų k.v. 

Pastato paskirtis:  gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. 

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statytojas – E.U. 

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“, adresas Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., projekto vadovė S.Sokolovienė, tel. 8 614 58237, el. p. [email protected] 

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., tel.8 614 58237, nuo 2021-09-27 iki 2021-10-14  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-14 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Klaipėdos pl.9, Dauparai, LT-96169 Klaipėdos r. arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu. 

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-14, 15.00 val. nuotoliniu būdu. 

Transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/93895736335?pwd=cC85Q0k4a21HcS9YZlM2cHpsVU1CUT09 

Susirinkimo ID: 938 9573 6335,   Slaptažodis: QK7nqC

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-24 

Pranešame apie numatomą statinio remonto projektavimą. 

Projekto pavadinimas – NEGYVENAMO DIRBTUVIŲ PASTATO, KEIČIANT GAMYBOS,PRAMONĖS PASKIRTIES PATALPAS Į SPORTO PASKIRTIES ĮRENGIANT MAŽOSIOS LIETUVOS MULTIFUNKCINIO SPORTO CENTRĄ , ADRESU KLAIPĖDOS RAJ., PRIEKULĖS SAV., KLAIPĖDOS G. 6 PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 

Statinio remonto vieta - Klaipėdos rajono sav., Priekulė, Klaipėdos g. 6 

Remontuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis gamybos, po remonto -sporto. 

Žemės sklypo Kad. Nr. 5548/0001:141, naudojimo būdas Visuomeninės paskirties teritorijos. 

Statytojas – Mažosios Lietuvos sportinio šaudymo asociacija 

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Informacijos analizės asociacija, Paštuvos kel. 30 Dulkių k., Kauno raj. el.paštas [email protected] 

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose Klaipėdoje, Svajonės g. 38, 5 aukštas. nuo 2021-09-24 iki 2021-10-13 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-13 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Paštuvos kel. 30 Dulkių k., Kauno raj., arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu. 

Viešas susirinkimas įvyks 2021-10-13 16:00 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://us04web.zoom.us/j/79057132632?pwd=SHZEK3JFdVZKVkcrRW8yN3ZaVGU0dz09 (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

 Projektiniai pasiūlymai

2021-12-08 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Negyvenamo dirbtuvių pastato, keičiant gamybos, pramonės paskirties patalpas į sporto paskirties įrengiant Mažosios Lietuvos multifunkcinio sporto centrą, adresu Klaipėdos raj., Priekulės sav., Klaipėdos g. 6 paprastojo remonto projekto projektiniams pasiūlymams. Nepritarimo data 2021-12-08.

2022-02-01 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Negyvenamo dirbtuvių pastato, keičiant gamybos, pramonės paskirties patalpas į sporto paskirties įrengiant Mažosios Lietuvos multifunkcinio sporto centrą , adresu Klaipėdos raj., Priekulės sav., Klaipėdos g. 6 paprastojo remonto projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220125-00448. Nepritarimo data 2022-02-01.

2022-02-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Negyvenamo dirbtuvių pastato, keičiant gamybos, pramonės paskirties patalpas į sporto paskirties įrengiant Mažosios Lietuvos multifunkcinio sporto centrą, adresu Klaipėdos raj., Priekulės sav., Klaipėdos g. 6 paprastojo remonto projekto projektiniams pasiūlymams. Nepritarimo data 2022-02-11.

2022-02-18 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Negyvenamo dirbtuvių pastato, keičiant gamybos, pramonės paskirties patalpas į sporto paskirties įrengiant Mažosios Lietuvos multifunkcinio sporto centrą , adresu Klaipėdos raj., Priekulės sav., Klaipėdos g. 6 paprastojo remonto projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220214-00765. Pritarimo data 2022-02-15.


2021-09-23 

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.  

Projekto pavadinimas – VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., KALOTĖS K., SĖJOS G.2B, STATYBOS PROJEKTAS. 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., Sėjos g.2B. 

 sklypo kad.Nr. 5558/0014:797. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.  

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.  

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statytojas – V. B.  

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Mindaugas Astrauskas, individualios veiklos pažymos nr. 607476Į, adresas Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, tel.: 860556009,el. [email protected]  

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėdoje, tel.8 60556009 , nuo 2021-09-27 iki 2021-10-15 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje.  

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-14 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Minijos g.2, III korp., 4a., 408kab., Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektuotojui nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.  

Viešas susirinkimas įvyks 2021-10-15 17.00 val.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu per “Zoom” platformą (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).  

Prisijungimo prie nuotolinio susirinkimo nuoroda:  

https://us05web.zoom.us/j/86806515561?pwd=ZGgzSDhvRi8yR20rL2ZDN1NmaitrQT09

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-22 

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą. 

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Meiskių k., Klaipėdos g. 61, statybos projektas. 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Meiskių k., Klaipėdos g. 61, sklypo kad.Nr. 5563/0005:293. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. 

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statytojas – R.Ž. 

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected] 

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-28 iki 2021-10-12 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-12 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu. 

Viešas susirinkimas įvyks 2021-10-12 15.00 val. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/LAoQF88S0p03(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai). 

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application R.Ž.

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-22 

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą. 

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Eglynų k., Magnolijų g. 15, statybos projektas. 

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Eglynų k., Magnolijų g. 15, sklypo kad.Nr. 5510/0002:675. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. 

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. 

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Statytojas – V.V. 

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected] 

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-28 iki 2021-10-12 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje. 

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-12 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu. 

Viešas susirinkimas įvyks 2021-10-12 16.00 val. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/FqSvk4WngbtU(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).  

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application V.V.

Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-21 

SKELBIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad parengti projektiniai pasiūlymai „Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Macuičių k., Saulėlydžio g. 13  statybos projektas“.

Statinio statybvietės adresas - Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Macuičių k., Saulėlydžio g. 13.

Žemės sklypo kadastrinis numeris - 5568/0009:565

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis -  vieno buto gyvenamasis namas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Mindaugas Žemgulys ( tel.: 8 63343363, el. paštas: [email protected])

Projekto vadovas, architektas –  Mindaugas Žemgulys

Statytojas – R. K.

Su projekto sprendiniais galima susipažinti Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Vėžaičių mstl., Lakštingalų g. 2 , darbo dienomis iki 2021 m. spalio 12 d. nuo 9val. iki 11 val. (prieš tai pranešus telefonu). arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje: www.klaipedos-r.lt/

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki 2021 m. spalio 12 d. el. paštu:  [email protected], paštu  Klaipėdos rajono sav., Vėžaičių sen., Vėžaičių mstl., Lakštingalų g. 2.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

2021 m.  spalio 13 d. 15 val.

Ekstremalios situacijos metu susirinkimas vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/82265549481?pwd=WVQ5VmtmT3RJM2l0SHBqbWxRNTlGZz09

Meeting ID: 822 6554 9481

Passcode: 65kaRL

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 


2021-09-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą 61 punkto nuostatomis, teikiame pranešimą: 

RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ STATINIO VAITELIŲ KAIME, DAUPARŲ-KVIETINIŲ SENIŪNIJOJE, KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE STATYBOS PROJEKTAS 

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Ryšių (telekomunikacijų) tinklų  statinio  Vaitelių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Klaipėdos savivaldybėje, projektiniai pasiūlymai. 

Statybvietės adresas: Vaitelių kaimas, Dauparų-Kvietinių seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė, žemės sklypo Kadastrinis Nr. 5538/0011:24 Kvietinių k. v. 

Statinio paskirtis: Inžineriniai tinklai. Ryšių (Telekomunikacijų) tinklai. 

Žemės naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės ūkio. Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Projektuotojas: MB AUKŠČIAU DEBESŲ, įm. k. 305676551, buveinės adresas Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350, Projekto vadovė, architektė Rasa Pumputienė el. p. [email protected], Tel. Nr.: +37068240021.
Statytojas: Statytojas: UAB "TELE2", Upės 23, LT-08128 Vilnius, Tel.: +37067366344 [email protected]; 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono  savivaldybės internetinėje svetainėje  www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai apie visuomenei svarbių statinių projektavimą“ ir projektinių pasiūlymų rengėjo patalpose Tilžės 144-63, Šiauliai LT-76350 darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos ir iki viešojo susirinkimo pabaigos, iki 2021-10-08. 

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų visuomenės supažindinimo su projektiniais pasiūlymais susirinkimas įvyks 2021 m. spalio 8 d., 17:00 val. nuotoliniu būdu.
Prisijungimo nuoroda:
https://us05web.zoom.us/j/87159615281?pwd=N3JHMDZYYmxLNExncG9COGZ5SHd6UT09
 

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu [email protected] iki viešojo susirinkimo pabaigos (iki 2021-10-08 18:00 valandos).

 Projektiniai pasiūlymai 


2021-09-16

Statinio projekto pavadinimas:

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GATVĖS, GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI MARTINŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 5523/0003:907, 5523/0003:167), STATYBOS PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Jūros g., Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.. sav.

skl. kad. Nr. 5523/0003:907, 5523/0003:167

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis: kita

Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas: Aistės Juškevičienės individuali veikla pagal pažymą Nr. 743998; el. paštas: aiste.projektavimas@gmail.com, tel. 8-606 36632

Projekto vadovė: Aistė Juškevičienė, tel. 8-606 36632

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): A.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektinius pasiūlymus galima teikti el. paštu aiste.projektavimas@gmail.com, telefonu 8-606 36632

Savivaldybės interneto svetainėje /index.php?4248034976

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2021-10-06 el. paštu aiste.projektavimas@gmail.com, telefonu 8-606 36632

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-04-06 15.30 val.

Nuoroda į susirinkimą:

https://us05web.zoom.us/j/84864685886?pwd=NlIvQ3RWUVJ5UFR2M0pEWDgzVWhIQT09

Meeting ID: 848 6468 5886

Passcode: 64cyzs

Projektiniai pasiūlymai

2021-11-26 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA  Vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvės, gyvenamųjų namų kvartalui Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (skl. kad. nr. 5523/0003:907, 5523/0003:167), statybos projekto projektiniams pasiūlymams.

2022-03-31 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvės, gyvenamųjų namų kvartalui Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (skl. kad. Nr. 5523/0003:907, 5523/0003:167, 5523/0003:150, 5523/0003:785) statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220327-01448. Nepritarimo data 2022-03-31.

2022-04-28 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvės, gyvenamųjų namų kvartalui Martinų k., Sendvario sen., Kaipėdos r. sav. (skl. kad. nr. 5523/0003:907, 5523/0003:167, 5523/0003:150, 5523/0003:785) statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220420-01865. Pritarimo data 2022-04-27.

Projektiniai pasiūlymai


2021-09-15

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ KOMPLEKSO PROJEKTAVIMĄ

Informuojame apie statinio-Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos projektas, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43.; Kadastro Nr. 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:313; 5544/0007:314.

2.Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatai.

3.Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

4.Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas.

5.Projektuotojas: UAB “Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius.

Projekto vadovas: Valdas Babaliauskas, el. pašto adresas- [email protected]; tel. 869991251.

Statytojas:UAB „HILL Group“; Gedimino pr. 35-2, LT-01109 Vilnius, tel. +370 5 2041653; el. pašto [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt) taip pat Daukanto g.13, Klaipėda. (vizitui būtina registracija telefonu (8 685 21060) iki 2021-10-07, nuo 2021-09-24 iki 2021-10-07, 9-17 val., I-V.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-10-07, 16:00 val. Pasiūlymai teikiami el. paštu [email protected], arba registruotu paštu adresu: UAB “Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas: Tiesioginė susirinkimo transliacija vyks 2021-10-07 nuo 16:00 val. iki 17:0 val. “Microsoft Teams” platformoje. Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę žemiau pateiktą nuorodą:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIzMzJhNDQtZDIzMC00YTA1LTk2MTYtOGRkZDEzNzczMDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%2223c434f9-96a5-4aec-88fc-c2c181ee4b6a%22%7d

1. Projektiniai pasiūlymai

2. Projektiniai pasiūlymai


2022-01-21 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100-220113-00248. Pritarimo data 2022-01-19.


2021-09-15

Informuojame apie numatomą Sodo pastato ir pagalbinio ūkio pastatų rekonstravimo į vieno buto gyvenamą namą Gargžduose, Skinijos tak.6 projekto projektinių pasiūlymų viešinimą

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Gargždai, Skinijos tak.6, žemės sklypo Kad. Nr. 5520/0015:145 Gargždų m.k.v.

Pastato paskirtis: esama - kiti (sodų) paskirties pastatai; pagalbinio ūkio pastatai, Būsima - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – Žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – Mėgėjų sodo žemės sklypai.

Statytojas – R.J.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB „SIVOS STUDIJA“, adresas Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., projekto vadovė S.Sokolovienė, tel. 8 614 58237, el. p. [email protected]

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  adresu Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r., tel.8 614 58237, nuo 2021-09-20 iki 2021-10-05  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-10-05 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Klaipėdos pl.9, Dauparai, LT-96169 Klaipėdos r. arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas vyks 2021-10-05, 15.30 val. nuotoliniu būdu.

Transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/97153105357?pwd=TWM1T1M2Z2xMREJLM0NSbHNqYnRvZz09

Susirinkimo ID: 971 5310 5357,   Slaptažodis: Mrj3nq

Projektiniai pasiūlymai


2021-09-14

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vidaus kelio (Žirnupio g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-13.


2021-09-14

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Dreižių k. Lanko g. 4 (kad. Nr. 5503/0004:156) ir Lanko g.4A (kad. Nr. 5503/0004:110) Agluonėnų k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kita.

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Elterna“ projekto vadovas Tomas Savukynas, [email protected] , +370-647-30321

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Elektrum Lietuva, UAB, į.k. 301506046, Rinktinės g. 5, Vilnius LT-09234, [email protected], +370-700-77000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

MB „Elterna“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120, darbo dienomis 8-17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-10-04 (imtinai):

-          elektroniniu paštu ([email protected])

-          paštu (Laisvės pr. 60-1107, Vilnius LT-05120)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-10-05, 17:00 val.

Video transliacijos nuoroda:   https://us06web.zoom.us/j/83738083980

 Projektiniai pasiūlymai


2021-09-13

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame apie statinio – GILIŠKIŲ GATVĖS IR ŠINKŪNŲ GATVĖS., KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.      Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

 • Giliškių g. ir Šinkūnų g., Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.
 • Žemės sklypo kadastrinis numeris 5523/0004:1459;
 • Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6181688; Y = 325528 ir X = 6181639; Y = 325493;

2.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

 • Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba.

 3.      Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

 • Kita.
 • Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 4.      Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

 • Projektuotojas – MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
 • Projekto vadovas – Egidijus valutis, el. pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

 5.      Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

 • UAB „Armaris“.

 6.      Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

 • Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-09-30 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda ir savivaldybės interneto svetainėje /index.php?4248034976

 7.      Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

 • Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021-09-30, 15.00val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

 8.      Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);

 • Viešas susirinkimas vyks 2021-09-30, 15.00 val. nuotoliniu būdu.
 • Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/84850127282?pwd=K3NBSTJrYlV5WUZiU2FsSnlwMjRHZz09 Susirinkimo ID: 848 5012 7282  

Prisijungimo kodas: Armaris

Projektiniai pasiūlymai

 Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2021-09-13

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Sodo pastato (unik.Nr. 5552-0012-0499), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Žiaukų k., Čiobrelių g. 15, rekonstravimo ir paskirties keitimo į vieno buto gyvenamą namą, projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Žiaukų k., Čiobrelių g. 15, sklypo kad.Nr. 5552/0012:499. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Esama: kiti (sodų) paskirties pastatai, Būsima: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – P.K..

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-16 iki 2021-09-30 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-30 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-30 17.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/CI4OLALEoiXy(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application P.K.

Projektiniai pasiūlymai


2021-09-09

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Keturių poilsio pastatų - vasarnamių, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g.27, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-09. 


2021-09-07

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Automobilių plovyklos su kavine Bičiulių g. 15, Budrikų k., Sendvario sen. Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-06. 


2021-09-07

Projektas: „Klauso Malūno g. nuo Malūnininkų g. iki vietinės reikšmės kelio (Jungiamasis kelias), Sendvario sen., Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav., statybos projektas“

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Klausmylių vs., Klauso Malūno g., žemės sklypo kad. Nr. 5523/0009:387.

Statinių naudojimo paskirtis: Gatvių, Susisiekimo komunikacijos.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projektuotojas: UAB „Vakarų inžinerija“, Šilutės pl. 2-524,Klaipėda, tel., 861219090 el. p. [email protected], projekto vadovas Andrius Ruginis.

Statytojas: UAB „Lemba“, Aitros g. 4, Lembas, LT-75341 Šilalės r., [email protected], 8 686 80590

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-09-27 Šilutės pl. 2-524, Klaipėda; el paštu: [email protected], darbo dienomis nuo 9-17 val., tel. 868734573, 861219090

Pasiūlymus teikti: iki 2021-09-27  raštu adresu  Šilutės pl. 2-524, Klaipėda, LT-91111; el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks: 2021-09-28 15:00 val.. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams” platformoje. Pateikiama nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI1ODc2YjctYWE4MC00Zjk5LTlkNTYtZjUyYTBkZmE1NzBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234b97a3b-7fa5-434c-84c2-3b1953cfbb51%22%2c%22Oid%22%3a%22dd4ddee0-3947-4b05-92d5-7845bd38c478%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Brėžiniai


2021-09-06

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Gyventės g. 12, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Gyventės g. 12, sklypo kad.Nr. 5553/0004:1103. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – V.V..

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-10 iki 2021-09-24 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-24 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-24 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/OuT98iYOqpoR(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2021-09-06

PRANEŠAME apie numatomą statinio projektavimą

Projektinių pasiūlymų pavadinimas - Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kaspariškių k., Stariškės g. 23, statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.Statinio statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kaspariškių k., Stariškės g. 23, žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:386

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamasis pastatas (sandėliavimo paskirties pastatas).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis - kita; naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, el. paštas [email protected], projekto vadovas – Vilma Vaičekauskienė, tel. +370 698 36588.

Statytojas: UAB „V. Paulius & associates real estate“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, tel. +370 46 355255; el. paštas [email protected]

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-09-27 adresu Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, darbo dienomis 9.00-17.00 val., tel. +370 698 36588 arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymus teikti: iki 2021-09-27 raštu UAB „BAU Solutions“, Grįžgatvio g. 6, Klaipėda, arba el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks - 2021 m. rugsėjo mėn. 27 d. 16.00 val. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (Live) nuoroda: https://www.facebook.com/BAU.Solutions/ (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai


2021-09-06

Visuomenės informavimas apie numatomą kitos (fermų) paskirties pastatų ir aptarnaujančios infrastruktūros komplekso, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., Smilgynų g. 57, projektavimą.

Projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastatų ir aptarnaujančios infrastruktūros komplekso, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., Smilgynų g. 57, statybos projektas

Projektuotojas: UAB “Tektometrija” Į.k. 304491788; Tel. Nr.+370 604 02244; J. Basanavičiaus g. 160D, LT-76123 Šiauliai

Statytojas:  ŽŪB „Aviena ir ėriena“

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:  Iš anksto susitarus UAB “Tektometrija” patalpose J. Basanavičiaus g. 160D, Šiauliai, darbo dienomis 10.00-17.00val.; Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje https://www.klaipedos-r.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti: elektroniniu paštu  [email protected] iki 2021-09-24 ir viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks: 2021-09-24, 16.00val. Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Žemaitės g. 10 LT-96130 Gargždai (Dauparų - Kvietinių seniūnijos patalpose)

Viešasis susirinkimas planuojamas Dauparų - Kvietinių seniūnijos patalpose. Susidarius aplinkybėms, jei šalyje dėl epidemiologinės situacijos nebūtų galimi susirinkimai, viešasis susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu Microsoft Teams platformoje.

Vaizdo transliavimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE0Y2U3NzEtOGExYS00MmQwLWE5MmQtZGVmMjY1ZDU2YjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a672ee-3ee6-4118-b92c-2a8061d97462%22%2c%22Oid%22%3a%2266ab06dd-d305-4e33-8bcc-7199990eabe9%22%7d

Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prisijungti prie nuorodos, prašome informuoti projekto vadovą K. Sakalauską tel. +370 604 02244, pakartotinai bus išsiųsta nuoroda prisijungimui.

Projektiniai pasiūlymai

2022-04-22 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Kitos (fermų) paskirties pastatų ir aptarnaujančios infrastruktūros komplekso, Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Smilgynų k., Smilgynų g. 57, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220414-01804. Pritarimo data 2022-04-22.


2021-09-02

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinio pastato Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Naujoji g. 5 rekonstrukcijos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-09-01.


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 5, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 5, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1416. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. bartkus.tomas[email protected].com.

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 16.40 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/MVIeChl1THrP(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 7, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 7, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1417. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 16.30 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/zNf8nQaxrYu5(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 17, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 17, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1422. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 16.20 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/DKdhBUVs8ojm(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application UAB „Klastata“X

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 19, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 19, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1423. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 16.10 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/BB5zPcDiiz0k(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 21, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 21, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1424. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/AZQYWBU9fLVf(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 23, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 23, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1425. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 15.50 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/Ncflc5484ojN(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application UAB „Klastata“X

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Visuomenės informavimas apie numatomą vieno buto gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Kuršių g. 1A, projektavimą.Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Kuršių g. 1A. Kad. Nr.: 5558/0007:1306

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sklype nėra esamų pastatų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovas – Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 409, išduotas nuo 2013 11 15), mob. tel. Nr. 864717414, el. paštas [email protected]

UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. nr. 867642777, el. paštas [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Dvaro keliai“, Klaipėdos r. sav., Klemiškė I, LT-91291, a.k. 301622759

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2021-09-28, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. Laiką derinti iš anksto telefonu – 8 647 17414 arba 8 46 493322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje www.klaipedos-r.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - [email protected] iki 2021-09-28.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 2021-09-28, 15:00 val. Karantino pratęsimo atveju, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, susirinkimo nuoroda: https://join.skype.com/CAhLAtzP3gdJ

Projektiniai pasiūlymai


2021-09-01

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Gručeikių k., Bažnyčios g.1, (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5552/0001:542).

Statinių naudojimo paskirtis: 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namas) – skirti gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būtas: kita; teritorija skirta vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.

Projektuotojas: UAB "Kartografiniai projektai", S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected], tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected]

Statytojas: D. T.

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-09-30 UAB "Kartografiniai projektai" biuro patalpose Gegužės g. 1, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8:00val. iki 17:00 val. ir savivaldybės internetinėje  svetainėje:  https://www.klaipedos-r.lt/, bei viešo susirinkimo tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) metu: https://join.skype.com/z89c7JPlPV5I

Pasiūlymus teikti: iki 2021-09-30 raštu adresu UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1, Klaipėda, arba el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m  rugsėjo mėn. 30 d  15.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu: https://join.skype.com/z89c7JPlPV5I

Projektiniai pasiūlymai


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 9, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 9, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1418. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 15.30 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/OrRHV7h2oAa2(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application UAB „Klastata“

 Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 11, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 11, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1419. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 15.20 val.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/HZHdi19mE00p(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application UAB „Klastata“

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 13, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 13, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1420. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 15.10 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/E1IvB8JgyfHr(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application UAB „Klastata“

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 15, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 15, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1421. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 15.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/IhfjVnyi73x0(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai

 Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 25, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 25, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1426. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-07 iki 2021-09-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-21 15.40 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/NnPDiSkaoAem(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application UAB „Klastata“

Projektiniai pasiūlymai
Vizualizacija


2021-09-01

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Vieno buto gyvenamojo namo, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Karpavos g. 21, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen.,, Klemiškė II k., Karpavos g. 21, sklypo kad. Nr. 5523/0004:1424. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – UAB „Klastata“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected]

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-09-06 iki 2021-09-20 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  /.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-09-20 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-09-20 15.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/AZQYWBU9fLVf(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

 MACROBUTTONvnd.sun.star.script:Standard.Uzduotis_Projektui_Module.Projekto_Duomenis_txt_Redaguoti_F?language=Basic&location=application UAB „Klastata“

Projektiniai pasiūlymai 1

Projektiniai pasiūlymai 2

Vizualizacija


2021-08-30

Projektas: „Malūnininkų g. atkarpos nuo Valstybinės reikšmės kelio Nr. 217 Klaipėda – Jokūbavas iki Klauso Malūno g., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav., naujos statybos projektas“

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav. žemės sklypo kad. Nr. 5523/0009:388.

Statinių naudojimo paskirtis: Gatvių, Susisiekimo komunikacijos.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projektuotojas: UAB „Vakarų inžinerija“, Šilutės pl. 2-524,Klaipėda, tel., 861219090 el. p. [email protected], projekto vadovas Andrius Ruginis.

Statytojas: UAB „Lemba“, Aitros g. 4, Lembas, LT-75341 Šilalės r., [email protected], 8 686 80590

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-09-15 Šilutės pl. 2-524, Klaipėda; el paštu: [email protected], darbo dienomis nuo 9-17 val., tel. 868734573, 861219090

Pasiūlymus teikti: iki 2021-09-15  raštu adresu  Šilutės pl. 2-524, Klaipėda, LT-91111; el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks: 2021-09-16 15:00 val.. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams” platformoje. Pateikiama nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM0NzgwMmItNGY3MC00Y2VkLTg1NDMtZGY1ZmY1YmRjMDM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234b97a3b-7fa5-434c-84c2-3b1953cfbb51%22%2c%22Oid%22%3a%22dd4ddee0-3947-4b05-92d5-7845bd38c478%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Brėžinys


2021-08-26

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,  Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. (5545/0001:448 Plikių k.)

Statytojas: UAB ,,Amės grupė”, Klaipėda, Šiaurės pr. 28-43, tel.  +370 61521741

Statinių naudojimo paskirtisSandėliavimo paskirties pastatai

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Planvesta“, Tel. nr.: +37061521741, el.p. [email protected]

Statinio architektas: Laura Merkelienė, Tel. nr.: +37067384170 el. p. [email protected]

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais 

Iki 2021-09-15 internetinėje svetainėje /, tel. (8615)21741

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2021-09-15 Raštu adresu: Šilutės pl. 2-502, Klaipėda

Viešo susirinkimo duomenys 

Nuotoliniu būdu: https://us05web.zoom.us/j/2900364392?pwd=cnVtTkpsWk5aL0tYVm85QUVwa09sQT09

Data: 2021-09-15

Laikas: 16:00

Projektiniai pasiūlymai

2022-02-22 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220211-00727. Pritarimo data 2022-02-21.


2021-08-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Autoserviso pastato statybos, Ryto g. 2, Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-08-25.


2021-08-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vietinės reikšmės kelio (Jungiamoji gatvė) atkarpos nuo Malūnininkų g. iki Klauso Malūno g. 4 (Unikalus Nr. 4400-5269- 2001), Sendvario sen., Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav., supaprastinto projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-08-25.


2021-08-24

Informuojame apie numatomą daugiabučių gyvenamųjų namų Karaliaus Mindaugo g. 3, Gargždai, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Gargždai, Karaliaus Mindaugo g. 3, žemės sklypo kadastro Nr. 5520/0011:270;

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai;

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

 Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių  teritorijos;

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: [email protected], tel. +370 698 21575; 

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Aldasta“, įmonės kodas 163702014, Treniotos g. 36, Gargždai, el. paštas: algis.aldasta @gmail.com, tel. +370 698 71849;

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Aldasta“ patalpose, Šilutės pl.107, Klaipėda, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu, tel. +370 698 71849; darbo dienomis 8:00-17:00 val., iki 2021 m. rugsėjo 14 d.; interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Aldasta“, adresas Šilutės pl.107, Klaipėda, el. paštas: algis.aldasta @gmail.com, iki 2021 m. rugsėjo 14 d.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Gargždų seniūnijoje, Žemaitės g. 10, Gargždai, Klaipėdos r., 2021 m. rugsėjo 15 d. 16:00 val.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Vizualizacijos

Detalusis planas

2022-02-08 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Daugiabučių gyvenamųjų namų Karaliaus Mindaugo g. 3, Gargždai, statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220201-00552. Pritarimo data 2022-02-07.


2021-08-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vidaus kelio (Džiaugsmo g.), gyvenamųjų namų kvartalui, Dovilai, Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.,projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-08-18.


2021-08-18

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie viešą susirinkimą bei pateikiami projektiniai pasiūlymai.

Visuomenės informavimas apie numatomą Poilsio pastatų komplekso Placio g. 63, Karklės k., Klaipėdos raj. statybos projekto rengimą;

Objekto pavadinimas: Poilsio pastatų komplekso Placio g. 63, Karklės k., Klaipėdos raj. statybos projektas;

Statybvietės adresas: Klaipėdos raj. sav., Karklės k., Placio g. 63 (sklypo kad. Nr.: 5528/0003:158);

Statinio naudojimo paskirtis: 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, vasarnamiai, kiti poilsio pastatai);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „A TEAM PROJECTS“, projekto vadovas Ramūnas Atas, kv.a. Nr. A918, Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Turgaus g. g., 37A-9, el. paštas [email protected]projects.lt, tel. +370 650 13 160;

Statytojas: A.P.

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, nuo 9.00 - 16.00, suderinus telefonu) ir/ar Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/ iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2021-09-09 15:00 val. susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu Vaizdo transliacijos nuoroda:

 https://join.skype.com/K1o1Dbfnt6cn

Projektiniai pasiūlymai

2022-02-01 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Poilsio pastatų komplekso Placio g. 63 Karklės k., Klaipėdos raj. statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100-220121-00402. Pritarimo data 2022-01-28.


2021-08-11

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vieno buto gyvenamojo namo Naujoji g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav. , rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-08-10.


2021-08-11

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Žirginių g., Radailiai, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-08-06.


2021-08-11

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą:

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g.27, kad. nr.5515/0004:79

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas- Rekreacinės teritorijos . 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatoma visuomenei svarbių statinių paskirtis- poilsio pastatai- vasarnamiai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vladas Naujalis, elektroninis paštas: [email protected] , Tel:868392089.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): G. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Pušyno kel. 2-1, Vilnius, Tel:868392089. Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val., iki 2021-09-03 imtinai.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2021-09-03, 16.00 val. imtinai. El. paštas: [email protected] Paštu: adresu- Pušyno kel. 2-1, Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Dėl esamos situacijos, susijusios su Covid-19 virusu. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Susirinkimo laikas: 2021-09-03, nuo 16.00 val.

Pridedama prisijungimo per „Zoom“ nuoroda:

Topic: Viešas susirinkimas, dėl "Keturių poilsio pastatų - vasarnamių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g.27,statybos projektas.

Time: Sep 3, 2021 04:00 PM Helsinki

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76000959433?pwd=V3JSSzFPM2tzbUdUWWMwNFNPanpzQT09

Meeting ID: 760 0095 9433

Passcode: 5V23Se

Projektiniai pasiūlymai


2021-08-05

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS  

                 Informuojame apie statinio – VIDAUS KELIO (ŽIRNUPIO G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

 1. 1.      Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;
 • Žirnupio g., Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.;
 • Žemės sklypo unikalus numeris 4400-5397-0054;
 • Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6182431; Y = 325536;
 1. 2.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):
 • Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba.
 1. 3.      Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
 • Kita.
 • Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
 1. 4.      Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
 • Projektuotojas – MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
 • Projekto vadovas – Egidijus valutis, el. pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
 1. 5.      Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • M. M.
 1. 6.      Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;
 • Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-08-26 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda arba internetinėje svetainėje /index.php?4248034976
 1. 7.      Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
 • Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021-08-26, 15.00 val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
 1. 8.      Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);
 • Viešas susirinkimas vyks 2021-08-26, 15.00 val. nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą.
 • Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/85189818285?pwd=WUhvcEROa3J4Q1dnUTNqVHlwcWwxdz09
 •  Viešo susirinkimo ID: 851 8981 8285               Prisijungimo kodas: zirnupio

Projektiniai pasiūlymai


2021-08-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėliavimo pastato su administracinėmis patalpomis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 4 statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-08-04.


2021-08-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Paslaugų paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Karališkių g. 1, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-08-03.


2021-07-26

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Sandėliavimo paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Agilos g. 26, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Agilos g. 26, sklypo kad. Nr. 5558/0005:666. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – Sandėliavimo paskirties pastatas.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statytojas – K.R.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-07-28 iki 2021-08-12 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-08-12 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-08-12 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/BolqHtFALIAq(pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai


2021-07-20 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 

Statinio projekto pavadinimas. 

Vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklų ir vidaus kelių gyvenamųjų namų kvartalui Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k. (Ryto g., Rasos g., Šerkšno g., Lietaus g., Sutemų g.) statybos projektas. 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: 

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., žemės sklypų kad. Nr. 5530/0005:795; 1120; 777; 1301; 776; 1302; 791; 1303; 808; 1307; 1304 Jakų k.v. 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 

Susisiekimo komunikacijos – gatvės (8.2.). 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: 

Kita. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: 

Projektuotoja: Viktorijos Žiaugienės individuali veikla, el. paštas: [email protected], mob. tel. Nr. 8-622-12135. 

Architektė: Rūta Normantienė, mob. tel. Nr. 8-646-68757. 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, tel. Nr.): 

UAB „Eurohansa TTT“, Gintaro g. 9-3, LT-92241 Klaipėda, mob. tel. Nr. 8-698-25989. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: 

Klaipėda, Taikos pr. 24-201, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val., tik iš anksto susitarus; Mob. tel. 8-609-97245. Susipažinimo termino pabaiga 2021-08-05. 

Taip pat Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: 

Visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu (2021-08-05) projektuotojui elektroniniu paštu: [email protected] 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): 

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje 2021-08-05 17:00 val., prisijungti bus galima adresu: 

https://us05web.zoom.us/j/5975573335?pwd=L1EwSHhSSTJ3U3J2ejUxZlFYLzZGZz09 

Meeting ID: 597 557 3335 

Passcode: Bkpro2004

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2022-03-28 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklų ir vidaus kelių gyvenamųjų namų kvartalui Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k. (Ryto g., Rasos g., Šerkšno g., Lietaus g., Sutemų g.) statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220318-01309. Pritarimo data 2022-03-25.


2021-07-19

1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Klaipėdos r. Priekulės II k., Klaipėdos g. 38 ir 40 (žemės skl. Nr. 5552/0009:489 ir 5552/0009:488)

2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų

3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Kita. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB "Archko", Turgaus a. 27, Klaipėda, el. p.[email protected] , tel. 868606110, Architektas Stanislovas Lukšas

5. statytojas fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris));

UAB Domiga. į.k. 302331201. Klaipėda, Ramioji g. 1A-4, [email protected], tel.869944859

6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Archko“ patalpose Turgaus a. 27, Klaipėdoje, darbo dienomis 8.00-17.00 val. iki 2021-08-04 , tel. 868606110,  arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

7. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus galima teikti raštu UAB „Archko“ Turgaus a. 27, Klaipėdoje arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2021-08-04

8. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks 2021m. rugpjūčio mėn. 04d. 15.00 val., nuotoliniu būdu nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFkY2UxOTUtNGRjNS00OWJhLWFiNWQtNWI1OTY4ODVmNjUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223daa41b1-3270-4708-b4e6-4d782b565996%22%2c%22Oid%22%3a%2204240532-e4ab-4139-912d-3676bfe7afc8%22%7d

 Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2022-06-01 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, PRITARIA Sandėliavimo paskirties pastatų Klaipėdos r. Priekulės II k., Klaipėdos g. 38 ir 40 statybos projekto projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220525-02486. Pritarimo data 2022-06-01.


2021-07-16

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vėtrų gatvės Slengių k., Klaipėdos r., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-07-15. 


2021-07-15

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Paslaugų paskirties (7.4) pastato su prekybos patalpomis Jubiliejaus g. 30, Jakų k., Klaipėdos raj., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-07-15.  


2021-07-15

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Paslaugų paskirties pastato, Gručeikių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-07-14. 


2021-07-13

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinių statybos vieta:

Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Klauso Malūno g. 4

Statinių naudojimo paskirtis:

- Sandėliavimo paskirties pastatai - (7.9.)

Projektuotojas:

Projektą parengė MB „Arplanas“, tel. 867523032, el. p. [email protected]

Statytojas:

UAB „Cela“

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais:

iki 2021-07-30 Šilutės pl. 2-502, Klaipėda,

darbo dienomis nuo 13.00-16.00 val., tel. (867523032),

arba internetinėje svetainėje www./

Pasiūlymus teikti:

iki 2020-07-30 raštu adresu Šilutės pl. 2-502, Klaipėda; el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks:

Gargždai, Klaipėdos g. 2 (Klaipėdos rajono savivaldybė), posėdžių salė (pirmas aukštas), 2021-07-30, 16,00 val.

Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

Zoom meeting.

https://us04web.zoom.us/j/74384223414?pwd=SFFtUldVREMwTkF1NzQ3dDJRajd0Zz09

Meeting ID: 743 8422 3414

Passcode: NJ67pd

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

  


2021-07-09

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

                    Informuojame apie statinio – vidaus kelio (Miliūnų g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

 • Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:Miliūnų g., Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.; Žemės sklypo unikalus numeris 4400-0476-2340; Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6182285; Y = 324955;
 1. 2.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):
 • Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba.
 • Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
 1. 3.      Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
 • Projektuotojas – MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
 • Projekto vadovas – Egidijus valutis, el. pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
 1. 4.      Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • UAB “Milansa” įm. k. 302522765, Bangų g. 21, Klaipėda, tel. +370 684 47510, el. p. [email protected]
 1. 5.      Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;
 • Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-07-29 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda arba internetinėje svetainėje /index.php?4248034976
 1. 6.      Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
 • Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021-07-29, 15.00 val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
 1. 7.      Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);
 • Viešas susirinkimas vyks 2021-07-29, 15.00 val. nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą.
 • Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/83711182462?pwd=a29oZVB3eGJQQTBqaDZjWnhoUFcwZz09 Viešo susirinkimo ID: 837 1118 2462

Prisijungimo kodas: Miliunu

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

2022-03-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Vidaus kelio (Miliūnų g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220323-01372. Nepritarimo data 2022-03-29.

2022-08-01 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 67 punktu, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, NEPRITARIA Vidaus kelio (Miliūnų g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektiniams pasiūlymams. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP- 100- 220722-03343. Nepritarimo data 2022-07-29.


2021-07-09 

 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

                      Informuojame apie statinio – Vidaus kelio (džiaugsmo g.), gyvenamųjų namų kvartalui, Dovilai, Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., projektiniai pasiūlymai, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

 1.      Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

 Džiaugsmo g., Dovilai, Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Žemės sklypo kadastrinis numeris 5544/0004:458; Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6174623; Y = 334666;

 2.      Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

 Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba.

 3.      Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:             Kita, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

 4.   Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

 Projektuotojas – MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

 • Projekto vadovas – Egidijus valutis, el. pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

 5.      Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); K. N., ir D. J.

 6.      Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

 Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-07-28 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda ir savivaldybės interneto svetainėje /index.php?4248034976

 7.      Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

 Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021-07-28, 15.00val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

 8.      Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);

 Viešas susirinkimas vyks 2021-07-28, 15.00 val. nuotoliniu būdu.

 • Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/89044245573?pwd=VlNjcWJKTGV6dUdpMk9EK2ppa3cvZz09 Susirinkimo ID: 890 4424 5573

 Prisijungimo kodas: dziaugsmo

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

 


2021-07-09

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu pateikti Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Gėlių g., Aušros g., Kretingalės mstl., Klaipėdos r. statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-07-08.


2021-07-08

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 1. Jurgio Brožaičio g. 7, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. (skl.kad.nr. 5558/0007:559 Tauralaukio k.v.)
 2. Jurgio Brožaičio g. 11, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. (skl.kad.nr. 5558/0007:533 Tauralaukio k.v.)
 3. Jurgio Brožaičio g. 9, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. (skl.kad.nr. 5558/0007:531 Tauralaukio k.v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 1. Prekybos paskirties pastatas (7.3)
 2. Administracinės paskirties pastatas (7.2)
 3. Sporto paskirties pastatas (7.17)
 4. Paslaugų paskirties pastatas (7.4)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Viktorija Blažienė, [email protected], +37067180967

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Pajūrio akras“, Laukų g. 4-1, LT-97351, Kartena, Kretingos r., [email protected], +37065209510

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „2L Architects“ biuras, M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius, +37061607573, I-V 09:00 – 17:00, atvykimą susiderinti iš anksto telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti el. paštu [email protected] iki 2021 m. liepos 28 d., 15 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-07-28 d. 17:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Nuoroda į prisijungimą (jungtis per naršyklę): https://meet.google.com/jgx-mcpp-mtt

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija2021-07-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Grotų ir smėlio sėsdinimo pastatas. Uosių g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-07-02.


2021-07-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėlio Jaukioji g. 29 Kopūstų k. Ketingalės sen. Klaipėdos r. sav. statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-07-02.


2021-07-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėlio statybos ir bendrabučio kapitalinio remonto, keičiant pastato paskirtį į sandėlį, Gamyklos g. 11A Gargždai Klaipėdos raj., projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-07-02. 


2021-07-05

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėlio Klaipėdos r. sav., Priekulės II k., Raitelių g.6 statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-07-02.    


2021-07-02

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIo PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMą „GAMYBOS CECHO (UNIK. NR. 5597-2021-5125) REKONSTRAVIMO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į SANDĖLIAVIMO   IR SANDĖLIO (UNIK. NR. 5597-2021-5136), ŽALIOJI G. 16, KRETINGALĖ, KLAIPĖDOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“

Rekonstruojamo ir naujai statomo statinių statybvietės adresas:

Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Žalioji g. 16, žemės sklypo kadastrinis Nr. 5333/0014:8;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, Naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:

Pastato naudojimo paskirtis – esama – gamybos, būsima - sandėliavimo; Kategorija – neypatingasis.

Pastato naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Kategorija – neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Merkevičius ir partneriai“, į/k 300610437, įmonės įgaliotas asmuo: Rima Baltušienė, el. paštas [email protected], tel. +370 683 44540. 

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovė Gitana Šukaitytė, el. paštas [email protected], tel.+370 683 44540.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Alvydas Klapatauskas (gimimo data 1973-01-07), gyv. adresu Placio g. 90, Karklės k., Klaipėdos r. sav., Tel. +370 65923724, El. paštas [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: /index.php?3803860519. Terminas 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2021-07-23, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, direktorei  Rimai Baltušienei, arba el. paštu [email protected], kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2021-07-27 17:00 val., nuotoliniu būdu. Visi norintys dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, prašome registruotis tel. +370 683 44540 ar elektroniniu paštu [email protected] iki 2021-07-23 dienos. Norintiems dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/9015205282?pwd=WEkzeXNobDZsdmQzZG1xSjhQRkZzZz09

Projektiniai pasiūlymai

 Vizualizacijos


2021-12-30 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gamybos paskirties pastato (unik. nr. 5597-2021-5125) rekonstravimo, keičiant paskirtį į sandėliavimo ir sandėlio (unik. nr. 5597-2021-5136) Žalioji g. 16, Kretingalė, Klaipėdos r. sav., rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams PRITARTA. Prašymo registracijos numeris informacinėje sistemoje „Infostatyba“ - PSP-100-211221-05274. Pritarimo data 2021-11-28. 


2021-07-01

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame apie statinio – ŽIRGINIŲ G., RADAILIAI, SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., TECHNINĮ DARBO PROJEKTĄ, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

1.Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;
Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Žirginių g.
Žemės sklypo unikalus numeris 4400-5670-9676
Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6186461; Y = 324202;
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):
Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba.
3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita.
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
Projektuotojas – MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
Projekto vadovas – Egidijus valutis, el. pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
UAB “Ostata” įm. k. 305056511, Žvejonės g. 4, Kalotė, Klaipėdos raj. tel. 8-600-09669, el. p. [email protected]
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-07-22 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda ir savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt
7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021-07-22, 14.00 val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);
Viešas susirinkimas vyks 2021-07-22, 14.00 val. nuotoliniu būdu.
Transliacijosnuoroda:https://us05web.zoom.us/j/83422314715?pwd=L20wdmU0UGVJNkIvWXlCdmdQQlhnQT09 Viešo susirinkimo ID: 834 2231 4715

Prisijungimo kodas: zirginiu

Projektiniai pasiūlymai


2021-06-30

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Viešbučių paskirties pastato - svečių namų, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kretingalė, Klaipėdos g. 12C, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kretingalė, Klaipėdos g. 12C, sklypo kad.Nr. 5535/0004:573. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – viešbučių paskirties pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statytojas – D.G..

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-07-07 iki 2021-07-20 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-07-20 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-07-20 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/JcLFA7AKMLyX (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai


2021-06-23

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų seniūnijos, Gargždų m., Klaipėdos g. atšakos (inventorinis Nr. KL7080), P. Cvirkos (inventorinis Nr. KL7024) automobilių stovėjimo aikštelių ir viešųjų erdvių statybos projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-23.


2021-06-23

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties pastato, Gargždai, Palangos g. 7, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-22.


2021-06-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinės paskirties buto patalpų (Unik. Nr. 4400-1555-5765:1804), Gargžduose, Žemaitės g. 64-1B, paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas, projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-18.


2021-06-17

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Poilsio paskirties (vasarnamio) pastato Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Aitvarų g. 31, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-16.


2021-06-16

Informuojame apie Paslaugų paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Karališkių g. 1, statybos projekto projektinius pasiūlymus  bei viešą svarstymą su visuomene (projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas" 13 priedo reikalavimais).

1 Statinio adresas, žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Trušeliai, Karališkių g. 1, žemės sklypo kad. Nr.: 5558/0005:2743 Tauralaukio k.v.

2. Statinio paskirtis: sutinkamai  STR 1.01.03:2017, naujai statomas – 7.4 paslaugų paskirties pastatas.

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos/ Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos/ Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

4. Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.: +370 46 216071, el.paštas: [email protected], projekto vadovė – Danutė Zubavičienė.

5. Statytojas: UAB „LTM Invest 1“.  Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Danutė Zubavičienė, J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda, tel.:  +370 46 216071, el. paštas: [email protected];

6.   Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2021-07-07 imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  J.Zauerveino g.5-7,LT92122 Klaipėda,  tel.:  +370 46 216071.

7.  Projektinių pasiūlymų teikimo būdai ir terminas: gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122 Klaipėda ir el. paštu: [email protected] Pasiūlymo teikimo terminas iki 2021-07-07 imtinai.

8.    Viešas susirinkimas įvyks: 2021 m. liepos mėn. 7 d. 15.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose (Klaipėdos r. savivaldybės administracijos salėje).

Pratęsus karantiną arba Savivaldybei dirbant nuotoliniu būdu: viešas susirinkimas įvyks 2021 m. liepos mėn. 7 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu per ZOOM platformą:

https://us02web.zoom.us/j/4758169283?pwd=M1NpNjJzeVJEdzZEZnFKTHpqT0pqZz09

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija


2021-06-16

SKELBIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame,

kad parengti projektiniai pasiūlymai „Administracinio pastato Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Naujoji g. 5 rekonstrukcijos projektas“.

Statinio statybvietės adresas - Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Naujoji g. 5.

Žemės sklypo kadastrinis numeris - 5520/0010:113

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - Administracinė

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas - Komercinės paskirties objektų teritorijos

Projektinių pasiūlymų rengėjas – Mindaugas Žemgulys ( tel.: 8 63343363, el. paštas: [email protected])

Projekto vadovė, architektė – Laura Merkelienė

Statytojas – UAB”DILISA”

Su projekto sprendiniais galima susipažinti Klaipėdos r sav. Gargždai Basanavičiaus g. 95, darbo dienomis nuo 2021 m. birželio 16 d. iki liepos 15 d. nuo 9 iki 11 val. (prieš tai pranešus telefonu). arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje: www.klaipedos-r.lt/

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki 2021-07-15 el. paštu:  [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 2021 m. liepos 16 d. 16 val. Klaipėdos rajono savivaldybė patalpose (Gargždai, Klaipėdos g. 2)

Ekstremalios situacijos metu susirinkimas vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us05web.zoom.us/j/87563890929?pwd=c0lkNGsyaDkwMG85RGZ2MVVqYWM1Zz09

Meeting ID: 875 6389 0929

Projektiniai pasiūlymai

 Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2021-06-11

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kadSandėliavimo paskirties pastato statybos ir dalies gamybos paskirties pastato un. Nr. 5597-2008-8022 paprastojo remonto, Mokyklos g. 23, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., projektoprojektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-09.


2021-06-11

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos pastato su paslaugų, administracinėmis ir gydymo patalpomis, Gargždai, Žemaitės g. 74, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-08.


2021-06-11

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gamybos, pramonės paskirties pastato (gamybinės laboratorijos su garažu) ir sandėliavimo paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Aušros g. 40, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-09.


2021-06-09

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Vietinės reikšmės kelio nuo Dangaus g. 12 iki Dangaus g. 18 Slengių k., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Pagėgių savivaldybės administracija (Užsakovas) informuoja apie Vietinės reikšmės kelio nuo Dangaus g. 12 iki Dangaus g. 18 Slengių k., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k. (sklypų kad. Nr. 5558/7:135; 5558/7:128; 5558/7:210; 5558/7:228; 5558/7:122).

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos (keliai).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:135 - Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:128 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:210 - Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:228 - Komercinės paskirties objektų teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:122 - Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Vakarų Inžinerija“ projekto vadovas Paulius Petrauskas, tel. +370 618 21545, el. p. [email protected]lt.

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  [email protected]lt, tel. +370 618 21545.

Užsakovas – Slengių Šv. Jono Pauliaus II parapija, Gargždų g. 23B, Vėžaičiai, LT-96214 Klaipėdos r., V. V., V. L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-06-09 iki 2021-06-30 adresu Šilutės pl. 2-325, LT-91111 Klaipėda, Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 618 21545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projektuotoją.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Šilutės pl. 2 Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. [email protected]lt.

Viešo susirinkimo data ir adresas: – viešas susirinkimas vyks 2021-06-30 15 val. 00 min. nuotoliniu būdu per „Teams“ platformą. Nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRmYzkzNDItMDY0NS00OTRhLTk0MGYtOWY2OGI3YjRmMmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259adf2ab-7385-4397-9340-0d95ceec5ec4%22%2c%22Oid%22%3a%227328a2f6-6bce-4857-b1ce-1444954f0c4f%22%7d

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

 • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
 • Pasiūlymo teikimo data;
 • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
  Projektiniai pasiūlymai

2021-06-09

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Pastato-garažo su odontologijos klinika Klaipėdos g. 26A, Gargžduose, paskirties keitimo į gyvenamąją - dvibutį gyvenamąjį namą su odontologijos klinika rekonstravimo projekto pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-09.


2021-06-09

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos pastato su paslaugų, administracinėmis ir gydymo patalpomis, Gargždai, Žemaitės g. 74, statybos projekto pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-08.


2021-06-07

Visuomenės informavimas apie numatomą projektą: POILSIO PASKIRTIES PASTATO, ESANČIO KLAIPĖDOS R. SAV., KARKLĖS K., KARKLININKŲ G. 27A, STATYBOS PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Karklininkų g. 27A, Karklės km., Klaipėdos r. sav., skl.kad.Nr.: 5528/0003:192

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – rekreacinės teritorijos

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatas skirtas poilsiui 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB "TVYRO  ORE", projekto vadovas, architektas Vytautas Avietynas

el.p.: [email protected], [email protected], tel. 8 631 62802;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

V.A. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB "TVYRO  ORE", Manufakturu g. 6-203, Vilnius, darbo dienomis nuo 2021 m. birželio 10 d. iki birželio 28 d. nuo 9 iki 17 val. (prieš tai pranešus telefonu).

Arba protektinius pasiūlymus atsiųsime elektroniniu paštu (prieš tai pranešus telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu nuo 2021 m. birželio 10 d. iki birželio 28 d. darbo dienomis siunčiant adresu Manufakturu g. 6-203, Vilnius, UAB "TVYRO  ORE", arba elektroniniu paštu: [email protected], [email protected] 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje.

2021 m. birželio 28 d. 17 val. 

Vaizdo transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/6842395486?pwd=bkJ5MmtOV0tZT2pvcVhiMDREYVJmUT09

Meeting ID: 684 239 5486

Passcode: 7ySLV2

Projektiniai pasiūlymai


2021-06-04

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Alksnių gatvės Radailiuose statybos techninio darbo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-05-31.


2021-06-04

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties pastato, Gargždai, Lenktoji g. 1, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-03.


2021-06-04

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., Dvylių g. 13 buto Nr. 4 rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-06-03.


2021-06-04

SKELBIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame,

kad MB studija „Anda“ parengė projektinius pasiūlymus „Vieno buto gyvenamojo namo Naujoji g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav. , rekonstravimo projektas“ techniniam darbo projektui.

Statinio statybvietės adresas - Naujoji g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.

Žemės sklypo kadastrinis numeris - 2021-01-24

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamsios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1)

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Projektinių pasiūlymų rengėjas – MB studija ,,Anda“ (Šermukšnių g. 9B-3, Klaipėda, tel.: 8 46 312458, el. paštas: [email protected])

Projekto vadovė, architektė – Kristina Andriejauskė, el. paštas: [email protected], tel.: +370 622 84930

Statytojas – O. G.

Su projekto sprendiniais galima susipažinti Šermukšnių g. 9B-3, Klaipėda, 17:30, tel.: +370 687 74487 arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje: www.klaipedos-r.lt/

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki 2021-06-24 el. paštu: [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2021-06-25 18:30 nuotoliniu būdu Google Meet platformoje:

meet.google.com/sce-jwxw-hwj

Prisijungimo prie transliacijos instrukcija

Viešajame susirinkime nuotoliniu būdu norintis dalyvauti asmuo Google Meet platformoje bus identifikuojamas pagal savo Google paskyroje (elektroniniame pašte) nurodytus asmens duomenis. Prisijungimui rekomenduojama naudoti Google Chrome interneto naršyklę, arba mobiliuosiuose įrenginiuose veikiančią Google Meet mobiliąją programą. Pagal transliacijai keliamus reikalavimus dalyviai bus registruojami, bus daromas susirinkimo garso ir vaizdo įrašas.

Stendo įrengimo ir išmontavimo datos: 2021 birželio 8d. - 2021 birželio 24d.

 Projektiniai pasiūlymai


2021-06-02

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ GĖLIŲ G., AUŠROS G., KRETINGALĖS MSTL., KLAIPĖDOS R. STATYBOS PROJEKTĄ

1. Statinių  statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Klaipėdos r., Kretingalės mstl., Gėlių g. ir Aušros g. Kadastrinis Nr.: nėra

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Nėra

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius (kvalifikacijos atestatas Nr.1594) tel. 8698 38297, el. paštas [email protected] UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452, el. paštas [email protected]

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos g. 2, LT-96130  Gargždai, tel. (8 46) 211116, el. paštas – [email protected]

6.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris:

Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ; Atsakingas asmuo – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Feliksas Žemgulys, Klaipėdos g. 3-322 kab., LT-96130 Gargždai. Tel.: +370 46 470884, mob. +370 610 40895 El. p. [email protected]

 7.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021 m. birželio mėn. 22 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu [email protected],  tel. Nr. 8698 38297, Savanorių pr. 192, LT-44151, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

 8.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Dėl COVID-19  plitimo grėsmės projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, per šią prisijungimo nuorodą:  

https://zoom.us/j/6148886467

Meeting ID:8886467

Passcode:v02ZTj

Viešinimo (tiesioginės vaizdo ir garso transliacijos) laikas: 2021-06-22, 17:15val.

 Projektiniai pasiūlymai


2021-05-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinės paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Statybininkų g. 2, rekonstrukcijos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-05-25.


2021-05-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gamybinio pastato (unik. Nr. 5597-8015-6018) rekonstravimo ir paskirties keitimo į administracinės paskirties pastatą su sporto paskirties patalpomis ir kiemo aikštelės (unik. Nr. 5597-8015-6029) rekonstravimo, Kastyčio g. 14, Gargždai, projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-05-24.


2021-05-17

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS  APIE NUMATOMĄ ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES BUTO PATALPŲ (UNIK. NR. 4400-1555-5765:1804), GARGŽDUOSE ŽEMAITĖS G. 64-1B, PASKIRTIES KEITIMO  GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPAS, PROJEKTĄ

Adresas:

Žemaitės g. 64-1B, Gargždai.

Statinio naudojimo paskirtis:

Namas, kuriame yra butas – gyvenamoji (3 ir daugiau butų).

Buto (Unik. Nr. 4400-1555-5765:1804) esama paskirtis  – administracinė, būsima – gyvenamoji.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypas nėra suformuotas.

Projektuotojas:

Artūro Šadrausko ind. v. (pažymėjimo Nr. 744718), Taikos pr. 24-201, tel. Nr. 8 609 97245. Projekto vadovė, architektė – Rūta Normantienė, el. p. [email protected]

Statytojas: K. Z.

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-06-03 Taikos pr. 24-201, Klaipėdoje, darbo dienomis 8.00 – 17.00 val., iš anksto susitarus tel. (8609)97245, arba internetinėje svetainėje: www.klaipedos-r.lt/

Pasiūlymus teikti: iki 2021-06-03 raštu Artūrui Šadrauskui  adresu Taikos pr. 24-201, LT-91222 Klaipėda, arba el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks: 2021 m. birželio mėn. 3 d. 15.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose (Klaipėdos r. savivaldybės administracijos salėje).

Pratęsus karantiną viešas susirinkimas įvyks: 2021 m. birželio mėn. 3 d. 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://us05web.zoom.us/s/4060732484?pwd=TUJNOC80R0FFS0lySDFiRHhxMGpadz09#success

Meeting ID: 406 073 2484 Passcode: KhkSc9

Projektiniai pasiūlymai


2021-05-17

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

(duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2019-01-01))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Ryto g. 2, Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1783-8350. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5538/0013:188, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis–kita, o naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Paslaugų paskirties pastatas  . Statinio kategorija- neypatingasis statinys.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo,įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

MB „Architektų Komanda“ vadovas Osvaldas Jankauskas, el. paštas: [email protected], mob. 8 674 11078; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. [email protected] ).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Rudvilita“, Užuovėjos g. 39a, Gargždai

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-05-17 iki 2021-06-02 MB „Architektų Komanda“,  patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), mob. tel. 8 674 11078 ar el. p. [email protected] , ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt/

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami MB „Architektų Komanda“, Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val., mob. tel. 8 674 11078, el. paštu: [email protected] ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2021-06-02 16:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės pastato, Klaipėdos g. 2, Gargždai, patalpose (posėdžių salėje). Paskelbus Lietuvoje karantiną, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pateikiama prisijungimo nuoroda „Autoseriso Ryto 2, Saulažoliai, projektinių pasiūlymų pristatymas“ Birželio 2 d., trečiadienis · 16:00–17:00 „Google Meet“ prisijungimo informacija Vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/fuv-azxw-cxs

 Stendas įrengiamas 2021-05-18

Stendas išmontuojamas 2021-06-02

Projektiniai pasiūlymai


2021-05-14

Visuomenės informavimas apie numatomą Klaipėdos rajono sav., Saulažolių k., Nakties g. 8 privažiavimo kelio statybos projektą

Statybvietės adresas: Klaipėdos rajono sav., Saulažolių k., Nakties g. 8

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5538/0013:0232; 5538/0013:0229; 5538/0013:0230; 5538/0013:0231 Klaipėdos raj. Saulažolių k..

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis: Kita; Būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinio naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: Projekto vadovas: Elena Zenovič, mob. Nr. +370 618 60705, el. paštas: [email protected] 

Projektuotojas:  „Andriaus Venckaus individuali veikla“, Beržų g.34, Plikiai, Klaipėdos raj., mob. Nr.: +370 618 60705, el. paštas: [email protected]

Statytojas: R. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikasKlaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt) taip pat Beržų g.34, Plikiai, Klaipėdos rajonas (vizitui būtina registracija telefonu 8 618 60705) iki 2021-06-03.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu (2021-06-03) projektuotojui elektroniniu paštu: [email protected] bei registruotu paštu: Andrius Venckus, Beržų g. 34, Plikiai, Kretingalės sen., Klaipėdos raj. LT-96232.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Gargždai, Klaipėdos g. 2. Karantino metu viešas susirinkimas vyks 2021-06-03, 17:00 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu “Zoom” platformoje. Prisijungimo prie transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/4762000990

Projektiniai pasiūlymai


2021-05-13

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vietinės reikšmės kelio (Bruožaičių g.) Trušelių k., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-05-13.


2021-05-13

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Poilsio paskirties pastato - vasarnamio, Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 41, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-05-13.


2021-05-12

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Melioracijos statinių: Brukšvų siurblinės bei tilto, per griovį J Brukšvų ir Jokšų polderiuose, Klaipėdos r., Priekulės sen. rekonstravimo techninio darbo projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-05-12.


2021-05-12

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gamybos, poilsio ir kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, išardant nebaigtus statyti sandėlius, Drukių g. 43, Pempių km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-05-10.


2021-05-11

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Klaipėdos g. 26A, Gargždai, (sklypas registruojamas)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama garažų naudojimo paskirtis, numatoma gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Arūnas Kazickas, [email protected], 861464207

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Krivių g. 12, 861464207, 9-17 val. prieš tai susitarus telefonu, www.klaipedos-r.lt iki 2021-05-31

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected], iki 2021-05-31, nurodant vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo datą; informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-05-31 16:00-17:00

https://us02web.zoom.us/j/81430886657?pwd=UFJnTS95aG4vS3ZrYW5QVkdiVGxuUT09

Meeting ID: 814 3088 6657

Passcode: 0UF6J1 Projektiniai pasiūlymai


2021-05-10

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Vėtrų gatvės Slengių km., Klaipėdos raj., statybos projektas“ rengimą bei parengtų šių statinių projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, B. K (Užsakovas) informuoja apie vėtrų gatvės slengių km., klaipėdos raj., statybos projektas rengimą bei apie parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: – žemės sklypas kad. Nr. 5558/0007:1676.

Statinio naudojimo paskirtis – inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos): keliai (gatvės).

Žemės sklypo naudojimo paskirtis Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija.

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Inkompra“, tel. +370 614 97314, el. p. [email protected]

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Martin Daukantas, el. p.,  [email protected], tel. +370 614 97314.

Užsakovas – B. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-05-010 iki 2021-05-28 adresu Sausio 15-osios g. 24 Klaipėda, pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 614 97314. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projekto rengėją.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Sausio 15-osios g. 24 Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 614 97314, el. p. [email protected].

Viešo susirinkimo data ir adresas: – viešas susirinkimas vyks 2021-05-28 d. 15 val. 00 min. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu prisijungus per nuorodą https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EwYjcxY2ItMGY4ZS00ODZiLTg4NWQtNGNjYjY5MmVmMDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259adf2ab-7385-4397-9340-0d95ceec5ec4%22%2c%22Oid%22%3a%227328a2f6-6bce-4857-b1ce-1444954f0c4f%22%7d

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

 • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
 • Pasiūlymo teikimo data;
 • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. Projektiniai pasiūlymai

2021-05-10

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Vietinės reikšmės kelio nuo Dangaus g. 12 iki Dangaus g. 18 Slengių k., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Pagėgių savivaldybės administracija (Užsakovas) informuoja apie Vietinės reikšmės kelio nuo Dangaus g. 12 iki Dangaus g. 18 Slengių k., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projektas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k. (sklypų kad. Nr. 5558/7:135; 5558/7:128; 5558/7:210; 5558/7:228; 5558/7:122).

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos (keliai).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:135 - Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:128 - Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:210 - Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:228 - Komercinės paskirties objektų teritorijos / Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypo kad. Nr. 5558/7:122 - Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – UAB „Vakarų Inžinerija“ projekto vadovas Paulius Petrauskas, tel. +370 618 21545, el. p. [email protected]lt.

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  [email protected]lt, tel. +370 618 21545.

Užsakovas – Slengių Šv. Jono Pauliaus II parapija, Gargždų g. 23B, Vėžaičiai, LT-96214 Klaipėdos r., V. V., V. L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-05-07 iki 2021-05-27 adresu Šilutės pl. 2-325, LT-91111 Klaipėda, Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. +370 618 21545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projektuotoją.

 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Šilutės pl. 2 Klaipėda pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. [email protected]lt.

 Viešo susirinkimo data ir adresas: – viešas susirinkimas vyks 2021 m. gegužės mėn. 27 d. 15 val. 00 min. nuotoliniu būdu per „Teams“ platformą. Nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMyM2U5YjktNmU4Yy00NGQ0LWI5NTctNmU0NGQzMzc2Y2E1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259adf2ab-7385-4397-9340-0d95ceec5ec4%22%2c%22Oid%22%3a%227328a2f6-6bce-4857-b1ce-1444954f0c4f%22%7d

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

 • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
 • Pasiūlymo teikimo data;
 • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.Projektiniai pasiūlymai

2021-05-07

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ PASTATŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas

VIDAUS KELIAS, VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALE, VERSMĖS G. KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., STANČIŲ K. STATYBOS PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k. žemės sklypo kadastrinis numeris: 5535/0004:1022

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo paskirtis – kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Naujai statomų statinių sąrašas, kategorija: 

D2 kategorijos gatvė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

J. Bilvinio individualios veiklos vykdymo pažyma  Nr. 450522 Projekto vadovas Julius Bilvinas, el. paštas: [email protected], tel. +37067214721

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris); 

Statytojas:

R. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Klaipėdoje, Kepėjų g. 11A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas:

2021 m. gegužės 14 – gegužės 27 d. (skiriama ne mažiau 10 darbo dienų), darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. Iš anksto susitarus telefonu (+370 64728728)

interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų; 

Pasiūlymus galima teikti raštu įgaliotam asmeniui: Martynui Akulevičiui, Kepėjų g. 11A, Klaipėda, el. paštu: [email protected], iki 2021 m. gegužės 27 d. viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). 

Viešas susirinkimas vyks: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai 2021 m. gegužės 27 d. 17:15 val.

Susirinkimo dieną, esant karantino apribojimams, susijusiems su projektų viešinimu 2021 m. gegužės 27 d. nuo 17:15 val. vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu. 

Prisijungimas prie tiesioginės transliacijos: meet.google.com/xji-qbyx-zqo

Projektiniai pasiūlymai


2021-05-06

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas:

Paslaugų paskirties pastato, Gručeikių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Gručeikių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5544/0007:272.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kita – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Paslaugų paskirties pastatas (autoservisas).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Magreva“. Projekto vadovas Simonas Narmontas, [email protected], +37062100363.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „IVTOMA“, į.k. 163358264, Pievų g. 63, Gargždai, Klaipėdos r. sav., [email protected], tel. +37069846293.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Liepų g. 9, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 (būtina iš anksto susitarti), mob.: +37062100363 ir savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2021-05-21, raštu: Liepų g. 9, Gindulių k., Klaipėdos r. sav., el. paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu https://teams.live.com/meet/94114333196798 , 2021-05-21 17:00 val.

Projektiniai pasiūlymai


2021-05-05

Informuojame apie parengtus Sandėliavimo paskirties pastato statybos ir dalies gamybos paskirties pastato un. Nr. 5597-2008-8022 paprastojo remonto, Mokyklos g. 23, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., projektinius pasiūlymus

Statinių adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Mokyklos g. 23, Grauminės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sklypo kad. Nr. 5545/0003:332.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties statinys (naujo statinio statyba), gamybos paskirties statinys (statinio paprastasis remontas).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus (statinio architekto), vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: projektuotojas – UAB „Uostamiesčio projektas“; architektas Gintautas Datkūnas, el. paštas [email protected], tel. 8 46 312 458.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės): UAB „Sakuona“, į. k. 163314524, Grauminės k., Kretingalės sen., 96231 Klaipėdos r., direktorius Rolandas Bulcis, tel. 8 46 440241, el p. [email protected]

Su parengtais projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: 8-17 val. darbo dienomis iki 2021-05-24 Turgaus a. 27, Klaipėda, UAB „Uostamiesčio projektas“ patalpose (2 aukštas) arba interneto svetainėje: www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Visuomenei svarbių statinių projektai“.

Motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti: raštu iki viešo susirinkimo pabaigos projektinių pasiūlymų rengėjui UAB „Uostamiesčio projektas“, Turgaus a. 27, Klaipėda, tel. 8 46 312 458, el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas: įvyks 2021-05-24 15.00 val., Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (1 aukštas), adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Jei viešo susirinkimo metu nebus atšaukta ekstremalioji situacija, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu Google Meet platformoje, nuoroda: https://meet.google.com/agc-qsyc-bhe.

Prisijungimo prie transliacijos instrukcija. Viešajame susirinkime nuotoliniu būdu norintis dalyvauti asmuo Google Meet platformoje bus identifikuojamas pagal savo Google paskyroje (elektroniniame pašte) nurodytus asmens duomenis. Prisijungimui rekomenduojama naudoti Google Chrome interneto naršyklę, arba mobiliuosiuose įrenginiuose veikiančią Google Meet mobiliąją programą. Pagal transliacijai keliamus reikalavimus dalyviai bus registruojami, bus daromas susirinkimo garso ir vaizdo įrašas.

 Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Projektiniai pasiūlymai


2021-05-05

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., Dvylių g.13, buto Nr. 4, rekonstravimo projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Veiiviržėnų sen., Pėžaičių k., Dvylių g.,13,  sklypo kad.Nr. 5550/0006:220. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statytojas – V. V. ir D. V.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB “Statinių statybos valdymas”, reg. adresu Gargždai, Akacijų takas 26, tel. (8 686)38222, el. p. [email protected]minijosprojektai.lt.

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose Gargždai, Akacijų takas 26, tel.8 686 3822 nuo 2021-05-07 iki 2021-05-23 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-05-23 dienos imtinai, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected]minijosprojektai.lt.   arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-05-23 17.15 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu  https://meet.google.com/jxc-pagu-shc

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga


2021-05-04

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Prekybos paskirties pastato, Gargždai, Palangos g. 7, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Gargždai, Palangos g. 7, sklypo kad. nr. 5520/0001:61. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties patatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statytojas – R.G.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-05-10 iki 2021-05-21 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-05-21 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-05-21 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/CmMEkbRdKB4A (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 


2021-05-04

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties pastato Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Gindulių k., Malūno g. 1, projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-05-04.


2021-04-29

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Jubiliejaus g. 30, Klaipėdos raj., statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Jubiliejaus g.30, Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., Kadastro nr.: 5530/0004:307 Jakų k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita - komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „FORMA“, arch. Saulius Mikštas, [email protected], tel: +370 68714666.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB “UNIMODUS“, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 60186535, [email protected] .

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose UAB „FORMA“, Vytauto g.22-8, Vilnius, darbo dienomis nuo 09:00 iki 18:00 iš anksto susitarus telefonu +370 687 14666 bei Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje https://www.klaipedos-r.lt iki 2021-05-19 d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2021-05-19 d. 15:00 val., elektroniniu paštu [email protected] , nurodant vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo datą; informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-05-19 d. 15:00 val. „MICROSOFT TEAMS“ platformoje, nuoroda:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZTBiNGFlZjQtNDhmOC00M2ZiLTkyMDctZmQ0OWRiYjJjZGN

j%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522933d0bbe-6ed7-

4a0b-aed7-c3230f0e66dd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228b5dd8fc-fc0d-4c73-

99e5-58d888aca675%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetupjoin&

deeplinkId=0c545bed-1f27-4b18-a69f-

4d9be84e3514&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektiniai pasiūlymai


2021-04-29

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 5544/0007:81

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybos, pramonės pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

„InAce“, UAB, PV Marius Matuliukštis, el. p. [email protected] , tel. nr +370 636 01000

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Klaipėdos vanduo“ Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, el.p. [email protected] , tel. nr. 846 466171

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Uosių g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., tel. 846 466171. Darbo dienomis  nuo 10.00 iki 12.00 iš ankto susitarus.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų lauksime iki 2021-05-18 d.  el.paštu: [email protected] 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-05-19,  17:00-18:00 val.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda:

 https://us02web.zoom.us/j/83728002825

Kilus nesklandumams prisijungiant prie transliacijos prašome skambinti  +370 62915999

Projektiniai pasiūlymai


2021-04-29

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „ASIŪKLIŲ GATVĖS GARGŽDUOSE STATYBOS PROJEKTAS“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, Klaipėdos rajono savivaldybė (Statytojas) informuoja apie „ASIŪKLIŲ GATVĖS GARGŽDUOSE STATYBOS PROJEKTAS“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Asiūklių gatvė Gargžduose.

Statinio naudojimo paskirtis – susisiekimo komunikacijos (keliai).

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – Paulius Petrauskas, veikiantis pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 789072, tel. +370 618 21545, el. p. [email protected]

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr. – Paulius Petrauskas, el. p.,  [email protected], tel. +370 618 21545.

Užsakovas – Donatas Pikčius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-04-29 iki 2021-05-19 adresu Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Radailių k., Sodų g. 38 pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 861821545. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projektuotoją.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu Klaipėdos rajono sav., Sendvario sen., Radailių k., Sodų g. 38 pirmadienį-penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. 370 618 21545, el. p. [email protected].

Viešo susirinkimo data ir adresas: projektinių sprendinių pristatymas ir aptarimas su visuomenės atstovais organizuojamas nuotolinėje erdvėje. Susitikimo nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJmZDRjOTYtMzY3OC00YTY2LWE3ODEtNjc0MWJhNWJiN2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de75f768-0758-4885-ab0b-7c47b4f76fa7%22%2c%22Oid%22%3a%2273af1b56-581b-496e-85ff-cce2d9ff4040%22%7d

Viešas susirinkimas vyks 2021-05-19. nuo 16 val. 00 min. iki 17 val. 00 min.

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

 • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
 • Pasiūlymo teikimo data;
 • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymasProjektiniai pasiūlymai

2021-04-29

 Adresas: Gamyklos g. 11a, Gargždai, Klaipėdos raj. (5520/0019:62 Gargždų m. k.v.)

Statytojas: MB “STELCONA”, Kaunas, Partizanų g. 61-806, tel.  +370 650 53321

Statinių naudojimo paskirtisSandėliavimo paskirties pastatai

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, pavadinimas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). 

Projektinius pasiūlymus parengė:UAB „Planvesta“, Tel. nr.: +37061521741, el.p. [email protected]

Statinio architektas: Laura Merkelienė, Tel. nr.: +37067384170 el. p. [email protected]

Supažindinimas su projektiniais pasiūlymais 

Iki 2021-05-17 internetinėje svetainėje /, tel. (8615)21741

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo

visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2021-05-17 Raštu adresu: Šilutės pl. 2-502, Klaipėda

Viešo susirinkimo duomenys 

Nuotoliniu būdu: https://us05web.zoom.us/j/2900364392?pwd=cnVtTkpsWk5aL0tYVm85QUVwa09sQT09

Data: 2021-05-17

Laikas: 17:00

Projektiniai pasiūlymai


2021-04-28

Visuomenės informavimas apie numatomą Klaipėdos rajono sav., Dovilų sen., Rimkų k., Tvankstos g. 12 privažiavimo kelio statybos projektą

Statybvietės adresas: Klaipėdos rajono sav., Dovilų sen., Rimkų k., Tvankstos g. 12

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5544/0002:0639; 5544/0002:0640; 5544/0002:0641 Dovilų sen., Rimkų k..

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis: Kita, Žemės ūkio; Būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinio naudojimo paskirtis: inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: 

Projekto vadovas: Elena Zenovič, mob. Nr. +370 618 60705, el. paštas: [email protected] 

Projektuotojas:  „Andriaus Venckaus individuali veikla“, Beržų g.34, Plikiai, Klaipėdos raj., mob. Nr.: +370 618 60705, el. paštas: [email protected]

Statytojas: GIEDRIUS NORKUS, Smėlyno g.1-12, Sugintų k., Šilutės raj., mob. tel.: +370 6 435 7192, el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikasKlaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt) taip pat Beržų g.34, Plikiai, Klaipėdos rajonas (vizitui būtina registracija telefonu 8 618 60705) iki 2021-05-17.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu (2021-05-17) projektuotojui elektroniniu paštu: [email protected] bei registruotu paštu: Andrius Venckus, Beržų g. 34, Plikiai, Kretingalės sen., Klaipėdos raj. LT-96232.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Karantino metu viešas susirinkimas vyks 2021-05-17, 17:00 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu “Zoom” platformoje. Prisijungimo prie transliacijos nuoroda:https://us02web.zoom.us/j/4762000990

Projektiniai pasiūlymai 


2021-04-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Poilsio paskirties pastatų Klaipėdos raj. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 22A, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-04-21.


2021-04-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Gyvenamosios paskirties (daugiabučių) pastatų Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., (skl. kad.nr. 5558/0013:705 Tauralaukio k.v.), statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-04-20.


2021-04-21

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Poilsio paskirties pastatų komplekso, Svencelės g. 44a, Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-04-19.


2021-04-19

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SANDĖLIAVIMO PASTATĄ, KLAIPĖDOS R. SAV., PRIEKULĖS II K., RAITELIŲ G. 6, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1.       Statinio statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Priekulės II k., Raitelių g. 6, žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5552/0009:277 Stragnų k.v.

2.       Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 pagrindinė pastato paskirtis yra sandėliavimo.

3.       Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus - UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Tadas Stalaučinskas, tel. 867810636.                                                                     

4.       Statytojas: UAB „Plieno kelias“. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636.

5.       Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  2021 m. nuo balandžio  mėn. 19 d. iki gegužės 07 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, tel. (8678)10636, arba internetinėje svetainėje  https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/projektiniai-pasiulymai/223

6.       2021 m. nuo balandžio  mėn. 19 d. iki gegužės 07 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. p. [email protected]

7.       Viešas susirinkimas vyks 2021 gegužės 10d. (pirmadienį) 15.00 val. nuotoliniu būdu.  Transliacijos nuoroda: https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679

Projektiniai pasiūlymai


2021-04-19

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Klaipėdos r. sav., Karklės k., Placio g. 41, sklypo kad. Nr. 5528/0003:337

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Poilsio paskirties pastatas 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

313 architects, UAB

Justinas Žalys PV A1667

Tel. Nr. +37068518666

[email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.M. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos, iki 2021-05-10 16:00 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu [email protected] arba popierinį variantą siunčiant adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilnius, iki 2021-05-10 16:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-05-10 nuo 16:00 val.

Registracija:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcu-orD8jHdP8UhbEJvxhKdNiWwHc8vEp

 Projektiniai pasiūlymai


2021-04-15

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Vidaus kelio, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų gyvenamųjų namų kvartalui Gargždų m., Krivių g., kad. Nr. 5520/0016:93, statybos projekto projektiniams pasiūlymai pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-04-14.


2021-04-15

Informacija apie parengtus prekybos paskirties pastato su paslaugų, administracinėmis, gydymo patalpomis, Gargždai, Žemaitės g. 74, statybos projekto, projektinius pasiūlymus

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Žemaitės g. 74, kadastrinis Nr.: 5520/0009:544 Gargždų m. k.v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: pagrindinė statinio naudojimo paskirtis yra prekybos.

 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis – kita,  būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

4. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas, įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], projekto vadovas – Alvydas Kriščiūnas, tel. 860925544.                                                                  

5. Statytojas: UAB „Autoaibė“, įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais Tadas Stalaučinskas, Minijos g. 42-3a., Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel- 867810636

6. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  nuo 2021 m. balandžio mėn.  15 d. iki 2021 m. gegužės mėn. 04 d. imtinai nuo 8.00  iki 17.00 val. projektuotojo  patalpose adresu:  UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda (dėl šalyje įvesto karantino, susipažinti su parengta medžiaga galima elektroninėmis priemonėmis, paskambinus ar elektroniniu paštu).

7. Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų nuo 2021 m. balandžio mėn. 15 d. iki 2021 m. gegužės mėn. 04 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu). Pasiūlymus galima teikti  gali teikti raštu, adresu: UAB “Vakarų architektūra“, Minijos g. 42-3a., Klaipėda.

8. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. gegužės 05d. (trečiadienį) 16.00 val. dėl šalyje įvesto karantino, susirinkimas bus transliuojamas internetu https://www.facebook.com/Vakar%C5%B3-architekt%C5%ABra-1426329034275679.

Projektiniai pasiūlymai


2021-04-15

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatomis parengtas statinio projektinis pasiūlymas: 

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (GAMYBINĖS LABORATORIJOS SU GARAŽU) IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., SUDMANTŲ K., AUŠROS G. 40, STATYBA 

Statinių statybvietės adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Aušros g. 40 

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5530/0001:42 Jakų k.v. 

žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Paskirtis: Kita, Būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Statinių naudojimo paskirtis: 1) Gamybos, pramonės paskirties pastatas (gamybinė laboratorija su garažu), 2) Sandėliavimo paskirties pastatas. 

Projektinius pasiūlymus parengė projektuotojas: UAB Projus (į.k. 142000036), architektas Algirdas Sviderskas, [email protected], 8 698 71393. 

Statytojas: UAB Geoconsulting (į.k. 141884781), Klaipėda, Liepų g 54-K3, [email protected], 8 612 84305. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt) taip pat Tilžės g. 46a, 209 kab, Klaipėda (vizitui būtina registracija telefonu 8 698 71393) iki 2021-05-05. 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu (2021-05-05) projektuotojui

elektroniniu paštu: [email protected]  registruotu paštu: UAB Projus, Klaipėda, Tilžės g. 46a, 209 kab.

Pasiūlymo sudėtis ir forma nustatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Karantino metu viešas susirinkimas vyks 2021-05-05, 15:30 val. elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu “ZOOM” platformoje. Prisijungimo prie transliacijos nuoroda: 

https://us05web.zoom.us/j/81147191893?pwd=bk9EbTNFcTJ4OXpnazlVUFFwNWt2Zz09

(Meeting ID: 811 4719 1893, Passcode: jCC1pH) 

(jeigu bus atšauktas karantinas viešas susirinkimas vyks 2021-05-05, 15:30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai)

Projektiniai pasiūlymai


2021-04-13

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Siurblinė - Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Tilto g. 40

Tiltas - 327894, 6157671 (LKS)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Siurblinė – Kitos paskirties pastatas

Tiltas – Hidrotechnikos statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Hidroterra“, asmuo galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Laimontas Jakštas, [email protected], Mob. 8 610 4005.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, [email protected], Tel. (8 46) 21 11 16.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Hidroterra“, Baltų pr.  40, Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val.

Mob. 8 610 4005

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo būdai:

Raštu – UAB „Hidroterra“, Baltų pr. 40, Kaunas

El. paštu – [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-04-30 nuo 15:00 val.

Nuoroda: https://bit.ly/3mEeLIN                                                                                                                                  

Projektiniai pasiūlymai


2021-04-12

Statinio projekto pavadinimas:

Poilsio paskirties (vasarnamio) pastato Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Aitvarų g. 31, statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Aitvarų g. 31. Sklypo kad.nr. 5515/0005:197

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis- Kita. Naudojimo būdas – Rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:       
Poilsio - Vasarnamis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Unimo projektai“ projekto vadovas  Arūnas Andrašiūnas,

[email protected]  8 676 43223

Architetas:

Donatas Vitkauskas  [email protected]

Statytojas: T. V.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: 

Projektiniai pasiūlymai paskelbti savivaldybės internetinėje  svetainėje:  https://www.klaipedos-r.lt/

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu tiesioginės transliacijos būdu per Zoom programą

2021 gegužės 03d. 16:00 valandą. Nuoroda prisijungimui -  https://us02web.zoom.us/j/6626309912?pwd=alBOZVlxZDd1UTJzNGpTbE9ocmRGdz09

Meeting ID: 662 630 9912

Passcode: A7FB7k

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Elektroniniu paštu - [email protected] iki 2021.04.30d.

 Projektiniai pasiūlymai


2021-04-12

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS 

Projektas: Prekybos paskirties pastato Dangaus g. 6, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas: Dangaus g. 6, Slengių k., Klaipėdos r. sav.;  Dangaus g. 8, Slengių k., Klaipėdos r. sav.; Slengių k., Klaipėdos r. sav.

Sklypų kadastro Nr. 5558/0007:1699; 5558/0007:161; 5558/0007:1700 Tauralaukio k.v.

Žemės sklypų naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statinių naudojimo paskirtis: Prekybos (7.3) paskirties pastatai

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

Projektinių pasiūlymų rengėjas: AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, įm. k. 147732969.
Projekto vadovas Miroslav Buinovski, el. p. [email protected], mob. tel. +370 610 63398.
Architektė Rūta Klimavičienė, el. p. [email protected]

Statytojas: R.Ž..

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima Panevėžio miesto savivaldybės internetinėje svetainėje – /  arba Projektuotojo AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ Projektavimo skyriuje, adresu Ukmergės g. 219 Vilnius, nuo 2021 m. balandžio 09 d. iki 2021 m. balandžio 29 d., darbo dienomis iš anksto suderinus laiką (tarp 8.00 ir 16.00 val.). Informacija darbo dienomis darbo valandomis projekto vadovo asistento teikiama telefonu +370 614 97565 ir el. paštu [email protected].

Pasiūlymų teikimas: informacija priimama elektroniniu paštu [email protected]  arba raštu, adresu: AB „Panevėžio statybos trestas“, Ukmergės g. 219, 07152 Vilnius iki 2021 m. balandžio 29 dienos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2021-04-29 dieną 15.00 val. nuotoliniu būdu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQzYjNmODgtMzQ1My00YWRiLWEzYWYtOWE2MmY2YWJmZTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5f620c4-7cad-470e-9ac4-4315857a63d3%22%2c%22Oid%22%3a%2258031d7b-8816-4506-9642-15e50c229f46%22%7d

 ProjektiniIai pasiūlymai


2021-04-02

Statinio projekto pavadinimas:

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ, GATVĖS, GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUI MARTINŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. (SKL. KAD. NR. 5523/0003:907, 5523/0003:167), STATYBOS PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Jūros g., Martinų k., Sendvario sen., Klaipėdos r.. sav.

skl. kad. Nr. 5523/0003:907, 5523/0003:167

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis: kita

Būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas: Aistės Juškevičienės individuali veikla pagal pažymą Nr. 743998; el. paštas: aiste.projektavimas@gmail.com, tel. 8-606 36632

Projekto vadovė: Aistė Juškevičienė, tel. 8-606 36632

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Projektinius pasiūlymus galima teikti el. paštu aiste.projektavimas@gmail.com, telefonu 8-606 36632

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2021-04-23 el. paštu aiste.projektavimas@gmail.com, telefonu 8-606 36632

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

 Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-04-23 15.30 val.

Nuoroda į susirinkimą:

https://us05web.zoom.us/j/88628653608?pwd=QjgzbUFNZG5jTmw4Ylkyc291QjFydz09

Meeting ID: 886 2865 3608

Passcode: T8xe5c

Projektiniai pasiūlymai


2021-04-02

INFORMUOJAME APIE PROJEKTO „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., STATYBININKŲ G. 2, REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS“ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS BEI VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statinių statybos vieta: KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDŲ M., STATYBININKŲ G. 2 (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5520/0019:1)

Statinių naudojimo paskirtis: 7.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai). STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būtas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Projektuotojas: UAB "Sweco Lietuva", Spaudos g. 6 - 1, Vilnius, el. p.  [email protected], tel. (8 69457360), Projekto vadovas – Valdas Babaliauskas, el. p. [email protected]

Statytojas: UAB „Mars Lietuva“

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-04-22. Kaimyniniams sklypams bus išsiųsti registruoti laiškai iki 2021-01-08, be to projektiniai pasiūlymai paskelbti savivaldybės internetinėje  svetainėje:  https://www.klaipedos-r.lt/. Viešasis susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) metu per MicrosoftTeams programą:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU5NTRmZmYtMzljNi00ODE5LThjNjQtNjQ3ZWJlYTA5MzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22248f501d-1b63-43ee-800c-d02f9ccb31e6%22%7d

Pasiūlymus teikti: iki 2021-04-22 elektroniniu paštu [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m  balandžio mėn. 23 d  16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU5NTRmZmYtMzljNi00ODE5LThjNjQtNjQ3ZWJlYTA5MzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22248f501d-1b63-43ee-800c-d02f9ccb31e6%22%7d

 Projektiniai pasiūlymai


2021-04-02

INFORMUOJAME APIE PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO SU SANDĖLIAVIMO PATALPOMIS, KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., KALOTĖS K., MEDELYNO G. 114, PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS BEI VIEŠĄ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., Medelyno g. 114, (žemės sklypo kadastrinis Nr. 5558/0014:276)

Statinių naudojimo paskirtis: 7.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai). STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būtas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. Teritorija, skirta prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams statyti.

Projektuotojas: UAB "Kartografiniai projektai", S. Daukanto g. 35C, Kretinga, el. p.  [email protected], tel. (8 46) 493322, Projekto vadovas, Architektas – Rimgaudas Laužikas, el. p. [email protected]

Statytojas: V. E.

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-04-23 UAB "Kartografiniai projektai" biuro patalpose Gegužės g. 1, Klaipėda, darbo dienomis nuo 8:00val. iki 17:00 val. ir savivaldybės internetinėje  svetainėje:  https://www.klaipedos-r.lt/, bei viešo susirinkimo tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) metu: https://join.skype.com/LxTJ1fNhvt4r

Pasiūlymus teikti: iki 2021-04-23 raštu adresu UAB "Kartografiniai projektai", Gegužės g. 1, Klaipėda, arba el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m  balandžio mėn. 23 d  15.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu: https://join.skype.com/LxTJ1fNhvt4r

 Projektiniai pasiūlymai


2021-04-02

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMŲ POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ  IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATO - PIRTIES STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Šimkų g. 4, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.. Žemės sklypo kadastrinis nr.: 5558 / 0002:1277 Tauralaukio k.v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita ir rekreacinės teritorijos

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Poilsio paskirties pastatai ir negyvenamosios paskirties pastatai - pagalbinio ūkio pastatai- pirtys

Projekto rengėjas:

UAB "PABALTIJO PROJEKTAI", projekto vadovas architektas Tomas Rasiulis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus kontaktai:

Jurgita Jurevičiūtė, elektroninis pašto adresas: [email protected], tel.: 8 682 54112

Statytojas:

UAB "AD Copy"

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir laikas:

Šimkų g. 4, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Prieš atvykstant informuoti iš anksto telefonu 8 682 54112, nuo 11 iki 17 val., [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2021.04.21, 18 val. https://meet.google.com/frf-cevh-fbh?authuser=0&hs=122

Projektiniai pasiūlymai


2021-03-30

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Daugiabučio gyvenamojo namo adresu Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., Dvylių g.13, buto Nr. 4, rekonstravimo projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Veiiviržėnų sen., Pėžaičių k., Dvylių g.,13,  sklypo kad.Nr. 5550/0006:220. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statytojas – V. V. ir D. V.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – UAB “Statinių statybos valdymas”, reg. adresu Gargždai, Akacijų takas 26, tel. (8 686)38222, el. p. [email protected]minijosprojektai.lt.

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose Gargždai, Akacijų takas 26, tel.8 686 3822 , nuo 2021-04-02 iki 2021-04-20 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-04-20 dienos imtinai, projektuotojui elektroniniu paštu  [email protected]minijosprojektai.lt.   arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-04-20 17.15 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu   https://meet.google.com/obd-ggvj-afr   

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-03-25

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Slyvų g. 5, Kuodžių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. statybos projekto projektiniams pasiūlymai pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-03-25.


2021-03-29

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis, Žiedų g. 1, 16 ir 31, Gobergiškės k., Kvietinių-Dauparų sen., Klaipėdos raj. sav., statybos projekto pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-03-24.


2021-03-29

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Kavinės - maitinimo paskirties pastato paprastojo remonto ir dalies patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirtį, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Bičių g. 37, sklypo kad.Nr. 5530/0005:1129. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – maitinimo paskirties pastatai.

Žemės sklypas – Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas – M.S..

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-04-01 iki 2021-04-16 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-04-16 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-04-16 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/CqAo4aFY5ut2 (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai).

 Projektiniai pasiūlymai


2021-03-25

Pakartotinis viešinimas skelbimo įkelto 2021-03-19 dėl neveikiančios nuorodos

1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Klaipėdos r. Priekulės II k., Klaipėdos g. 38 ir 40 (žemės skl. Nr. 5552/0009:489 ir 5552/0009:488)

2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo 

3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Kita. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB "Archko", Turgaus a. 27, Klaipėda, el. p.[email protected] , tel. 868606110, Architektas Stanislovas Lukšas 

5. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės);

UAB Domiga. į.k. 302331201. Klaipėda, Ramioji g. 1A-4, [email protected], tel.869944859

6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Archko“ patalpose Turgaus a. 27, Klaipėdoje, darbo dienomis 8.00-17.00 val. iki 2021-04-14 , tel. 868606110,  arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

7. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti raštu UAB „Archko“ Turgaus a. 27, Klaipėdoje arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2021-04-14

8. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

 Viešas susirinkimas vyks Klaipėdos rajono savivaldybės pastate 2021m. balandžio mėn. 14d. 15.00 val., Klaipėdos g. 2., Gargždai. Esant karantinui viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjEyNGNlOTItOTBiZi00MzRhLWFlZTgtYzZiMzY3ODE3Yjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223daa41b1-3270-4708-b4e6-4d782b565996%22%2c%22Oid%22%3a%2204240532-e4ab-4139-912d-3676bfe7afc8%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga


2021-03-24 

Projektas: „Vietinės reikšmės kelio (Jungiamoji gatvė) atkarpos nuo Malūnininkų g. Iki Klauso Malūno g. 4 (Unikalus Nr. 4400-5269-2001), Sendvario sen., Klausmylių vs., Klaipėdos r. Sav., supaprastintas projektas“

Statinių statybos vieta: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. Klausmylių vs., Klaipėdos r. sav. žemės sklypo kad. Nr. 5523/0009:388.

Statinių naudojimo paskirtis: Kelių, Susisiekimo komunikacijos.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Projektuotojas: UAB „Vakarų inžinerija“, Šilutės pl. 2-524,Klaipėda, tel., 861219090 el. p. [email protected] , projekto vadovė Elena Zenovič, el. paštas [email protected]

Statytojas: UAB „Voxon“, Beržų g. 7, Kunkių k., LT-92382 Klaipėdos r., [email protected], 868734573

Susipažindinimas su projektiniais pasiūlymais: iki 2021-04-14 Šilutės pl. 2-524, Klaipėda; el paštu: [email protected], darbo dienomis nuo 9-17 val., tel. 868734573, 861219090

Pasiūlymus teikti: iki 2021-04-14   raštu adresu  Šilutės pl. 2-524, Klaipėda, LT-91111; el. p. [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks: 2021-04-15 14:00 val.. Esant karantinui, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams” platformoje. Pateikiama prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWNjNWI3YWMtNzdlYy00NWE5LTllMDEtMWE4NTI1Zjc4YzU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234b97a3b-7fa5-434c-84c2-3b1953cfbb51%22%2c%22Oid%22%3a%22dd4ddee0-3947-4b05-92d5-7845bd38c478%22%7d

 Projektiniai pasiūlymai raštas

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija


2021-03-23

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame apie statinio – RAGUPĖS G., TRIUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., TECHNINĮ DARBO PROJEKTĄ, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

          1 .1.        Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

 • Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Triušelių k., Ragupės g.
 • Žemės sklypo kadastrinis numeris 5558/0005:2729
 • Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6183515; Y = 324165;

         1. 2.        Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

 • Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba.
 1. 3.        Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
 • Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;
 • Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
 1. 4.        Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
 • Projektuotojas – MB „Žaimis“, el.pašto adresas – zaimis@info.lt; tel. 867073727;
 • Projekto vadovasŽaimantas Pastarnokas, el. pašto adresas – zaimis@info.lt; tel.867073727;
 1. 5.        Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • UAB „Gintaro baldai, kodas 174593071, Akmenų g. 12, Klaipėda, tel. 8-699-96941, el. p. [email protected]
 1. 6.        Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;
 • Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-04-09 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda ir savivaldybės interneto svetainėje w ww.klaipedos-r.lt
 1. 7.        Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
 • Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2021- 04-12, 16.00val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB “Žaimis”, el.pašto adresas – zaimis@info.lt; tel.867073727;
 1. 8.        Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);
 • Viešas susirinkimas vyks 2021-04-09, 16.00 val. nuotoliniu būdu.
 • Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/84384466352?pwd=VlgxRklXWVBkenc4L2ZFZjNtTG9jQT09 Viešo susirinkimo ID: 843 8446 6352

Prisijungimo kodas: Ragupe

Projektiniai pasiūlymai


2021-03-22

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Administracinės paskirties pastato Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Aulaukio g. 29, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-03-18.


2021-03-22

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Prekybos paskirties pastato, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Pasagos g. 1A, statybos projekto projektiniams pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-03-16.


2021-03-22

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto  ekspertizė“ VIII skyriaus 67 punktu informuojame, kad Župės g., Šimkų k., Klaipėdos r. sav. supaprastintas statybos projekto pasiūlymams pritarta. Pritarimo data 2021-03-16.


2021-03-19

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Prekybos paskirties pastato su paslaugų paskirties patalpa - plovykla ir maitinimo paskirties patalpa - kavine, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Vieversių g. 6, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Vieversių g. 6, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1102. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatai.

Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statytojas – UAB „Amirex“.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-03-29 iki 2021-04-09 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipedos-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-04-09 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu b[email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-04-09 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/eYA5RYGA00Bj (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai).

 Projektiniai pasiūymai


2021-03-19 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas: Svencelės g. 44A, Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.,

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 5515/0005:54

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (poilsio namai), Poilsio paskirties pastato priklausinys (pirtis).

Statinių kategorija: Neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai.

Statybos rūšis: Nauja statyba.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Petras Vilutis, [email protected], 8 699 46237.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas: Petras Vilutis, [email protected]

Statytojas: T. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Pramonės pr. 4A, Kaunas, 8 699 46237, darbo dienomis 9-17val, atvykimo laikas iš anksto turi būti derinamas telefonu 8 699 46237.

Supažindinimo terminas: 2021-04-08 (imtinai).

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais savivaldybės interneto svetainės adresas: https://www.klaipedos-r.lt arba /index.php?4248034976. 

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu Šiaurės pr. 40-7, LT 49224, Kaunas arba elektroniniu paštu [email protected]

Pastabų ir pasiūlymų teikimo informacija: fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas: 2021-04-08 (imtinai).

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu: 2021m. balandžio mėn. 8d. nuo 17:00val. iki 18:00val, prisijungus prie šios nuorodos:

https://us04web.zoom.us/j/73581079582?pwd=WitDcmhjblN4b0FEMFBWUUkwQTNIZz09

Meeting ID: 735 8107 9582

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija


2021-03-19

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris-

Klaipėdos r. Priekulės II k., Klaipėdos g. 38 ir 40 (žemės skl. Nr. 5552/0009:489 ir 5552/0009:488)

2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo

3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Kita. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB "Archko", Turgaus a. 27, Klaipėda, el. p.[email protected] , tel. 868606110, Architektas Stanislovas Lukšas

5. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės);

UAB Domiga. į.k. 302331201. Klaipėda, Ramioji g. 1A-4

6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Archko“ patalpose Turgaus a. 27, Klaipėdoje, darbo dienomis 8.00-17.00 val. iki 2021-04-07 , tel. 868606110,  arba internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt

7. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus galima teikti raštu UAB „Archko“ Turgaus a. 27, Klaipėdoje arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2021-04-07

8. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Klaipėdos rajono savivaldybės pastate 2021m. balandžio mėn. 7d. 15.00 val., Klaipėdos g. 2., Gargždai. Esant karantinui viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu nuoroda http://tiny.lt/priekule

 Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga


2021-03-19

Informacija apie parengtus SANDĖLIŲ REKONSTRAVIMO Į KŪRYBINES DIRBTUVES IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ STATYBOS DRUKIŲ G. 43, PEMPIŲ KM., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietė-s adresas: Drukių g. 43, Pempių km., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.. Sklypo kad. Nr. 5513/0022:4.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamas sandėlis A (unikalus Nr. 5599-1008-9011):

-        esama pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo;

-        būsima paskirtis – pramonės (kūrybinės dirbtuvės).

Rekonstruojamas sandėlis B ( unikalus Nr. 5599-1008-9022):

-        esama pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo;

-        būsima paskirtis – poilsio (vasarnamis).

Rekonstruojamos stoginės C:

-        kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Naujai statomos stoginės D1-D2:

-        kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Naujai statomi pastatai D3-D6:

-        poilsio paskirties pastatai (vasarnamiai);

Naujai statomos kiemo aikštelės E:

-        kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Žemės sklypų paskirtis: Kita.

Žemės sklypų naudojimo būdas: Žemės sklypo naudojimo būdas:

-             pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - 0,6425 ha ploto;

-             rekreacinės teritorijos - 0,5000 ha ploto.

Projektinių pasiūlymų projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], architektas Mantas Daukšys, tel. 868248190.                                                              

Statytojas: E. V.. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais: architektas Mantas Daukšys, Turgaus a. 21, Klaipėda, el. paštas.: [email protected], tel. 868248190.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Iki 2021 m. balandžio mėn. 8 d. savivaldybės  internetinėje  svetainėje adresu: https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/projektiniai-pasiulymai/223 

arba darbo dienomis iki 2021 m. balandžio mėn. 8 d. imtinai nuo 9.00 iki 17.00 projektuotojo patalpose adresu:  UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda. Rekomenduojame,  susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2021 m. balandžio mėn. 8 d. (imtinai) viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui)  gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, registruotu paštu adresu: UAB “Vakarų siluetas“, Turgaus a. 21, Klaipėda.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2021 m. balandžio mėn. 8 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/72145705844?pwd=ZFk1WmpFL3RKb3h6YkRUTkZ5cFg5Zz09

Meeting ID: 721 4570 5844

Passcode: VS2021

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai


2021-03-17

Pranešame apie numatomą statinio projektavimą.

Projekto pavadinimas – Prekybos paskirties pastato, Gargždai, Lenktoji g. 1, statybos projektas.

Statinio statybos vieta - Gargždai, Lenktoji g. 1, sklypo kad.Nr. 5520/0001:530. Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatai.

Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statytojas – UAB Solar master.

Projektinių pasiūlymų rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 673)42503, el. p. [email protected].

 Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti rengėjo patalpose  Žvejų g. 2-705 Klaipėdoje, tel.8 673 42503 , nuo 2021-03-19 iki 2021-04-02 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. ir savivaldybės internetinėje svetainėje  https://www.klaipeda-r.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto teikiami iki 2021-04-02 dienos, projektuotojui elektroniniu paštu [email protected], Lietuvos paštu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, arba įteikiami tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu bei viešo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-04-02 16.00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas bus rengiamas nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos (nuotoliniu) būdu https://join.skype.com/hWURK0iaBber (pakeitus Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą numatoma susirinkimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Projektiniai psiūlymai


 2021-03-10

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

(duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2019-01-01))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Ryto g. 2, Saulažolių k., Klaipėdos r. sav., Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1783-8350. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5538/0013:188, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis–kita, o naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Paslaugų paskirties pastatas  . Statinio kategorija- neypatingasis statinys.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo,įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

MB „Architektų Komanda“ vadovas Osvaldas Jankauskas, el. paštas: [email protected], mob. 8 674 11078; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. [email protected] ).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Rudvilita“, Užuovėjos g. 39a, Gargždai

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-03-12 iki 2021-03-30 UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), mob. tel. 8 674 11078 ar el. p. [email protected] , ir Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt/

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami MB „Architektų Komanda“, Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val., mob. tel. 8 674 11078, el. paštu: [email protected] ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2021-03-30 15:00 val. Paskelbus Lietuvoje karantiną, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pateikiama prisijungimo nuoroda https://meet.google.com/uvm-tfet-cmv

Stendas įrengiamas 2021-03-12

Stendas išmontuojamas 2021-03-30

Projektiniai pasiūlymai


2021-03-05

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (DAUGIABUČIŲ) PASTATŲ KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., AUKŠTKIEMIŲ K., (SKL. KAD.NR. 5558/0013:705 TAURALAUKIO K.V.), STATYBOS PROJEKTAS projektiniai pasiūlymai.

• Statinių statybos vieta: Klaipėdos r.sav. Sendvario sen., Aukštkiemių k. (Sklypo kad. Nr. 5558/0013:705).

• Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.3. gyvenamosios (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai.

• Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita- Gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

• Projektuotojas: UAB “Mak group”, įm. k. 302735585, registras: Juridinių asmenų registras; projekto vadovė Rasa Paulauskaitė, ([email protected], tel. +370 606 55681).

• Statytojas: UAB „Domus maris“, į.k. 304025281 įgaliotas asmuo Rasa Paulauskaitė +370 606 55681.

• Informacija telefonu +370 606 55681.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai prieinami Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipedos-r.lt). Visuomenės atstovai gali š.m. kovo 8 d. –kovo 26 d. susipažinti su projektiniu pasiūlymu ir/arba teikti pasiūlymus raštu adresu Drobės g. 62-307, Kaunas, arba elektroniniu paštu: [email protected]

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. Kovo 26 d. 15:00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai Karantino metu viešojo susirinkimo laiku kviečiame jungtis į tiesioginę transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas, nuoroda į viešinimą ZOOM: http://shorturl.at/kEHW2 (meeting ID 819 04460345, slaptažodis: Up6vvM).

Stendo įrengimo data: 2021-03-08 Stendo išmontavimo data: 2021-03-26

Projektiniai pasiūlymai


2021-03-03

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinio projekto pavadinimas:

Klaipėdos rajono savivaldybės, Gargždų seniūnijos, Gargždų m., Taikos g. (inventorinis Nr. KL7023) ir viešuosiuose erdvėse pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių statyba

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Taikos g. (inventorinis Nr. KL7023)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Laisva valstybinė žemė.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Susisiekimo komunikacijos – gatvės (8.2.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas: MB “Gatvių projektavimas”, el. paštas: [email protected], mob. tel. Nr. 8-625-25194.

Projekto vadovas: Nerijus Juškevičius, mob. tel. Nr. 8-625-25194.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija,  Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai. El. paštas: [email protected], tel. Nr. 8 46 21116

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2021-03-23 Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt;

Iki 2021-03-23 darbo dienomis 8:00-17:00 projektuotojo patalpose adresu Savanorių pr. 192-911, Kaunas;