Balandžio 12 d. prasideda žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimas. Deklaravimas vyks iki birželio 7 d. Paraiškas dar bus galima teikti pavėluotai nuo birželio 8 d. iki liepos 2 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1 procentu.

Pareiškėjai jau dabar gali jungtis prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdami vieną iš būdų, kuriuo gali patvirtinti savo tapatybę, ir patys užpildyti paraiškos elektroninę formą ir patvirtinti užpildytą paraišką.

Skatiname pareiškėjus deklaruoti iš namų – deklaravimas iš namų / nuotoliniu būdu yra viena iš patogiausių ir lengviausių priemonių pateikti paraišką. Vis gi, kam reikalinga  specialisto konsultacija ar pagalba užpildyti ir patvirtinti paraiškos elektroninę formą, gali kreiptis  į  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūniją, kurioje registruotas pareiškėjo valdos centras, ir (ar) Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių, adresu Kvietinių g. 5, Gargžduose (priimami pareiškėjai, kurių valdos centras registruotas Dauparų–Kvietinių/Gargždų seniūnijose).

Būtina išankstinė registracija. Primename darbuotojų kontaktus:

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Eva Šilinskienė (atsakinga už Dauparų–Kvietinių ir Gargždų seniūnijas): tel. +370 46 45 22 62, mob. +370 677 54 262, el. paštas eva.silinskiene@klaipedos-r.lt;

Agluonėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė Erika Sauspreškienė: tel. +370 46 44 22 89, mob. +370 677 54 075, el. paštas erika.sauspreskiene@klaipedos-r.lt;

Dovilų seniūnijos žemės ūkio specialistė Vilija Jurgutienė: tel. +370 46 44 43 66, mob. +370 677 54 842, el. paštas vilija.jurgutiene@klaipedos-r.lt;

Judrėnų ir Endriejavo seniūnijų žemės ūkio specialistė Dalia Daugėlienė: tel. +370 46 44 28 95 (Judrėnų sen.), mob. +370 677 58 345, el. paštas dalia.daugeliene@klaipedos-r.lt;

Priekulės seniūnijos žemės ūkio specialistė Jūratė Liutikė: tel. +370 46 45 41 15, mob. +370 677 53 283, el. paštas jurate.liutike@klaipedos-r.lt;;

Sendvario ir Kretingalės seniūnijų žemės ūkio specialistė Joana Gečienė: tel. +370 46 48 90 29, mob. +370 677 59 572, el. paštas joana.geciene@klaipedos-r.lt;

Veiviržėnų seniūnijos žemės ūkio specialistė Zita Rimkienė: tel. +370 46 45 92 23, mob. +370 672 30 290, el. paštas zita.rimkiene@klaipedos-r.lt;

Vėžaičių seniūnijos žemės ūkio specialistė Elena Kundrotienė: tel. +370 46 45 82 01, mob. +370 686 62 151, el. paštas elena.kundrotiene@klaipedos-r.lt.

Trumpai apie šių metų deklaravimo naujoves ir naujausius taisyklių pakeitimus

Pereinamojo Bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpio gairės nenumato esminių pokyčių tiesioginių išmokų ar pasėlių deklaravimo srityje, tačiau naujovių yra.

Atsižvelgiant į ateities žemės ūkio politikos iššūkius, mažės administracinė našta tiek ūkininkams, tiek įstaigoms, daugiau procesų bus skaitmenizuota pasitelkiant „NMA AGRO“ išmaniąją programėlę, mažės patikrų skaičius.

Šiemet laukuose nebus galima palikti smulkintos ir tolygiai paskleistos žolės.  Išimtis bus taikoma tik sodų ir uogynų tarpueiliams, kuriuose yra pieva. Deklaruojantys pievas ir žolinius azotą kaupiančius augalus turi žinoti, kad nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) privaloma sutvarkyti (išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius) ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

Patikslinus žaliojo pūdymo apibrėžimą, įterpimui į dirvą pūdyme auginami žemės ūkio augalai turės būti pasėti einamaisiais metais.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet pakeisti ir patikslinti susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves reikalavimai. Siekiantys gauti paramą už 3 ha ir daugiau vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, privalės mobiliąja „NMA AGRO” programėle pateikti iš kiekvieno lauko nuotraukas, kuriose matytųsi užaugintas derlius. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius papildytas naujais kodais, kuriais deklaruojami mišrūs daržovių, sodų ir uogynų plotai – tokiu būdu suteikiama galimybė gauti susietąją paramą smulkiems, mišrius plotus deklaruojantiems ūkiams. Ankstinama šildomų šiltnamių įregistravimo data – juos įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre reikia iki einamųjų metų lapkričio 15 d. (anksčiau buvo iki gruodžio 31 d.).

Sugriežtinti reikalavimai juridiniams asmenims, siekiantiems gauti jauniesiems ūkininkams skirtą išmoką. Juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tokiu būdu nebelieka galimybės teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai sąrašų apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje.

Tik šiais metais pareiškėjams, deklaruojantiems kvietrugius, kviečius, miežius, avižas, rugius, rapsus, lubinus, pupas, žirnius, kurių bendras plotas yra 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulves, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, paliekama galimybė nurodyti auginamą augalų veislę kaip “Nežinoma“. Kitais metais tokios galimybės nebebus. Atsižvelgiant į tai, augalų veislių klasifikatorius papildytas Europos veislių katalogo augalų veislėmis.

Siekiant tinkamai pasiruošti įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus, pareiškėjams bus suteikta galimybė identifikuoti savo plotus pagal jų dirbimo technologiją. Pasėlių deklaravimo taisyklių nuostatos papildytos punktu, nustatančiu informacijos pateikimą apie bearimės žemės dirbimo technologijos būdu dirbamus laukus.

Pareiškėjams, deklaruojantiems valstybinės žemės plotus, įvedamas reikalavimas šios žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus pateikti patikrinti seniūnijos (savivaldybės) darbuotojui.

Deklaravimo paraiškos forma papildyta nuostata, jog pareiškėjas žino, kad paukščiams svarbiose teritorijose esančių natūralių pievų, ganyklų, šlapynių, saugomų rūšių radavietės pievų ir ganyklų negalima aparti, persėti kultūrinėmis žolėmis ar apsodinti mišku. Pažeidusiems šį vieną iš kompleksinės paramos reikalavimų bus  taikomos sankcijos.

Deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius taip pat galės atnaujinti ir duomenis apie ūkininko ūkį.

Su paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis galite susipažinti čia.

Pakeisti reikalavimai susietajai paramai už pienines karves gauti

Pieninių karvių nepertraukiamo išlaikymo valdoje laikotarpis – 3mėn.

Nuo šių metų parama bus mokama valdos valdytojams už Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu bei nepertraukiamai išlaikytas valdoje 2021 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. (tris mėnesius)  pienines karves.  Anksčiau buvo skaičiuojamas 12 mėnesių vidurkis (nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 30 d.).

Nebus vertinamas  rinkai patiektas  pieno kiekis. Iki šiol iš pareiškėjų, pretenduojančių į paramą, buvo reikalaujama, kad vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės 12 mėnesių laikotarpiu siektų ne mažiau kaip 500 kg.

Vietoje šio kriterijaus atsirado naujas – norintys gauti paramą taip pat turi būti pateikę informaciją ŪGR apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. Duomenys apie tai turi būti įregistruoti šiame registre.

2021–2022 m. susietosios paramos už pienines karves administravimo taisykles galite rasti čia.

Primename, kad Tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti paramos ir pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, taip pat susietosios paramos už pienines karves, mėsinius galvijus ir mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas ir ėriavedes. Taip pat šioje paraiškoje ūkininkai nurodo duomenis apie dalyvavimą įgyvendinant KPP priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Šiais metais pirmą kartą Tiesioginių išmokų paraiškoje bus galima prašyti paramos ir pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.