Architektūra ir teritorijų planavimas - Klaipedos-r.lt

Architektūra ir teritorijų planavimas

Savivaldybės funkcijas teritorijų planavimo, žemėtvarkos, architektūros ir GIS srityse vykdo Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

 

Pareigos

Vardas, pavardė

El. paštas

Kabineto nr.

Telefonai

Vedėjas

 

Gytis Kasperavičius

[email protected]                      

311

8 686 02 357
175

Patarėja 

 

Vaidilutė Boreišienė

[email protected]

312

8 6395 77 83
172

Patarėja

Alina Grigaitytė - Dromantienė

[email protected]

312

8 647 52 102
175

Patarėja

 

Sonata Šmatauskienė

[email protected]

308

8 618 45 035

180

Vyresnysis specialistas

Virmantas Sirutis

[email protected] 306

8 617 29279

176

Vyriausiasis specialistas

Karolis Litvinas [email protected] 310

8 677 15202

177

Specialistė

Zita Andrijauskienė [email protected] 310

8 618 85060

183

Vyriausioji specialistė

Jurga Andrulaitienė [email protected] 310

8 681 96590

182

Specialistė Gerda Naujokaitytė [email protected] 310

8 618 85060

184

Vyriausioji specialistė   Gintarė Jurjonė [email protected] 306

8 694 37370

181

Vyriausioji specialistė

Jurgita Tamošauskienė

[email protected]

306

8 652 66868
173

Specialistė

Edita Stuopelytė-Dargužienė

[email protected]

309

8 652 84 931
174

Vyresnioji specialistė

Elena Rumbutienė

[email protected]

307

8 676 98541
178

Vyresnioji specialistė

Jelena Makaveckienė

[email protected]

307

8 64601107
171

Specialistė

Karolina Meižytė

[email protected]

310

8 691 44365

184

 

Teikiamos paslaugos ir prašymų formos

Viešinimas           
   

  

 

GALIOJANTYS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas (pakoreguotas):

Pagrindinis brėžinys; Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų vietovių tinklo brėžinys

Susisiekimo sistemos brėžinys

 

Klaipėdos rajono dviračių trąsų specialusis planas:

Pagrindinis brėžinys, prioritetų ir tipų schema, aiškinamasis raštas 

 

Gargždų miesto bendrasis planas

Pagrindinis reglamentų brėžinys, Aiškinamasis raštas

 

Dovilų miestelio bendrasis planas

Pagrindinis brėžinys, Reglamentų lentelė Aiškinamasis raštas

 

Vėžaičių miestelio bendrasis planas

Pagrindinis brėžinys

Susisiekimo brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Aiškinamasis raštas

 

Kretingalės miestelio bendrasis planas

Pagrindinis brėžinys

Susisiekimo brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

Aiškinamasis raštas 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-14 patvirtintas Endriejavo miestelio bendrasis planas:

Aiškinamasis raštas,  inžinerinės infrastruktūros brėžinys,  kraštovaizdžio tvarkymo brėžinys,  pagrindinis brėžinys M1:2000,  pagrindinis brėžinys M1:5000. 

 

Susisiekimo sistemos ir inžinerinės infrastruktūros vystymo specialieji planai

Slengių, Mazūriškių, Trušelių ir Gindulių: pagrindinis brėžinys, vandentiekis ir nuotekos

Kalotės ir Purmalių: susisiekimo brėžinys, inžinerinės infrastruktūros brėžinys, aiškinamasis raštas

Ketvergių: pagrindinis brėžinys, aiškinamsis raštas

Pajūrio regioninio parko: brėžinys, vandentiekio ir nuotekų brėžinys

Girkalių: brėžinys, aiškinamasis raštas , vandentiekio ir nuotekų brėžinys, Siurblinių ir savitakių buitinių nuotekų tinklų zonos


Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas:

Aiškinamasis raštas, esama būklė

Esama būklė, grafinė dalis

Aiškinamsis raštas, koncepcija

Grafinė dalis, koncepcija

Sprendiniai, tekstinė ir grafinė dalis

 

Gargždų miesto daugiabučių gyvenamųjų namų grupių kompleksinio atnaujinimo (modernizavimo) mokslinė metodika ir technologijų taikymo rekomendacijos


Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2020-04-16 sprendimu Nr. T11-89 pritarė „Gargždų miesto daugiabučių modernizavimo gidas“.

Nuoroda į virtualų leidinį: https://issuu.com/altitudes.lt/docs/daugiabuciu_modernizavimo_gidas


Klaipėdos rajono mažosios architektūros tipinio dizaino sprendiniai

 

Klaipėdos rajono savivaldybės želdynų sistemos konversijos investicinis projektas


Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (2008-2016)


Jungiamojo kelio ruožui šalia magistralinio kelio  A1 Vilnius - Klaipėda nuo Dauparų viaduko iki Jakų žiedo projektiniai pasiūlymai specialiojo plano rengimui


Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa su priemonių planu


Priekulės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2009-2020 metų ataskaita


Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis planas, galiojęs 2011-2020 m. (pagrindinis brėžinys)

 INFORMACIJA DĖL PAKOREGUOTŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ PARENGIMO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T11-97 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimo ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo planavimo darbų programa, pakoreguoti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 45 25 45, el. paštas [email protected];

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Žalgirio g. 90, Vilnius, faks. (8 5)  212 44 59 el. paštas:[email protected].

Projekto vadovas – Saulius Motieka, tel. (8 5)  212 02 69, el. p.  [email protected].

Bendrojo plano koregavimo tikslai: vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos išvadomis ir pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą; Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą rengti ir sprendinius detalizuoti, įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiuoju planu; Sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; Užtikrinti kraštovaizdžio teritorinės – erdvinės struktūros optimalumą, teritoriškai stiprinant ir palaikant ekologinę pusiausvyrą; Reglamentuojant perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonas, išsaugoti nepažeistas kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus; Ištaisyti technines klaidas bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje, panaikinti sprendinių spragas, išspręsti galiojančių sprendinių koalizijas; Panaikinti bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų pasikeitusių teisės aktų reikalavimus; Pakeisti suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui.

Bendra informacija: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. T11-97 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ koregavimo ir Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo planavimo darbų programa skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.klaipedos-r.lt/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (projekto Nr. K-RJ-55-17-174).

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. AV-2437 priimtas sprendimas, kad Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo metu nebus rengiamas atrankos dokumentas ir atliekamas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas 

Viešas supažindinimas:

Su Bendrojo plano projektine dokumentacija galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės 306 kab. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje nuo 2019-12-13 iki 2020-01-14 (projekto Nr. K-RJ-55-17-174). Bendrojo plano vieša ekspozicija organizuojama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje nuo 2019-12-20 iki 2020-01-14. Viešas aptarimas su visuomene organizuojamas 2020-01-14 Gargždų muzikos mokyklos salėje 17.30 val., Kvietinių g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

1. Klaipėdos_rajono_BP_Pagrindinis_brėžinys

2 PRIEDAS. Reglamentavimo palyginimas įvertinus teritorijų planavimo teisinės bazės pokyčius

2. Klaipėdos_rajono_BP_Gyvenamųjų_vietovių_tinklo_brėžinys

3 PRIEDAS. Žemės naudojimo būdų palyginimas teritorijų planavimo dokumentuose

3. Klaipėdos_rajono_BP_Gamtinio_krastovaizdzio_brezinys

4.Klaipėdos_rajono_BP_Rekreacijos_turizmo_gamtos_ir_kulturos_paveldo_brezinys

5.Klaipėdos_rajono_BP_Susisiekimo_inžinerinės_infrastruktūros_brėžinys

Klaipedos-RAJONO-Aiškinamasis raštas(2019-12-10)

 

 Informacija dėl esamos būklės

 


ATMINTINĖ norintiems vykdyti topografinius ir kartografinius darbus Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje


Prašymai vykdyti, derinti topografinius ir kartografinius darbus Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje pateikiami per el. TOPD paslaugą adresu:

https://www.geoportal.lt/extra-services-webapp/views/topd/serviceInfo.jsf.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistę Ievą Lenkauskienę el. paštu ieva.lenkauskiene@klaipedos-r.lt  arba tel. (8 46) 39 10 64

 

Klaipėdos rajono savivaldybės žemėlapių galeriją galite rasti čia:

 

Informaciją rengia Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Jurjonė tel. (8 46) 39 10 64, mob. 8 618 85 060 el. paštas gintare.jurjone@klaipedos-r.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-17 10:21:46
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304